sąd najwyższy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

postanowił nie odwoływać się do instytucji acte eclaire. Czwarte pytanie zadano w związku z potrzebą doprecyzowania przez TSUE w jaki sposób sąd krajowy będący w takiej sytuacji jak Sąd (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

sprawie skargi Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy może: oddalić skargę kasacyjną (jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia (...)

SN o wyborze sędziów

SN o wyborze sędziów

uchwały zostanie opublikowane po sporządzeniu. Sąd Najwyższy rozpoznał kolejne dwie sprawy, w których przedstawiono TSUE pytania prejudycjalne Z kolei w dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd (...)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

- podlega ona ponownej kontroli już przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy może wówczas odrzucić kasację, gdy ulegała ona odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, (...)

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2005 r. Sąd Najwyższy rozpoznał 136 protestów – z czego zarzuty 20 protestów zostały uznane za zasadne. Sąd Najwyższy (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

uzasadniona przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Nieco bardziej surowo odnośnie do możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z uwagi na długotrwałą nieobecność spowodowaną chorobą, wypowiadał się (...)

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

niewątpliwa. Z tej przyczyny Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi na to pytanie. W odniesieniu do pytania drugiego Sąd Najwyższy zauważył, że ustawodawca polski (...)

SN o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL

SN o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL

wymaganej od dziennikarzy szczególnej staranności przy pozyskiwaniu informacji, na podstawie których sformułował swoją wypowiedź, Sąd Najwyższy uchylając zaskarżony wyrok oddalił (...)

Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat wykorzystania dowodów z kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.). Czego dotyczył problem? W dniu 22 maja 2019 r. Sąd Najwyższy (...)

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty sprawy przez Sąd Najwyższy. Co orzekł Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy uwzględnił skargę (...)

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

r., Sąd Najwyższy – rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Krakowie – orzekł, że jakkolwiek w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy (...)

Odrzucona skarga nadzwyczajna w przedmiocie odszkodowania za dyskryminowanie w pracy

Odrzucona skarga nadzwyczajna w przedmiocie odszkodowania za dyskryminowanie w pracy

kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy uznał, że o tożsamości zarzutów decyduje ich rzeczywista merytoryczna zawartość, a nie literalne (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

, funkcjonalna sąd właściwy, postanowienie, zażalenie, środki odwoławcze, kasacja, sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny, Sąd Najwyższy, spór

Sąd Najwyższy o transgranicznych uprowadzeniach rodzicielskich

Sąd Najwyższy o transgranicznych uprowadzeniach rodzicielskich

żadnej interakcji. Zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 14 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I NSNc 36/21).pdf Sąd Najwyższy, transgraniczne uprowadzenie rodzicielskie, rodzic, dziecko, porwanie

Skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej

Skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną w sprawie, w której wcześniej została oddalona kasacja, orzeka w składzie 5 sędziów i 2 ławników - uznał ten sąd. Uchwała

Sąd Najwyższy o szczepieniach...

Sąd Najwyższy o szczepieniach...

Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej za prowadzenie badań klinicznych wbrew przepisom ustawy. Wyrokiem z 21 września 2022 r., sygn. I NSNc 75/21, Sąd (...)

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

Trybunał Konstytucyjny oraz wykładnię Dyrektywy 93/13, której dokonał TSUE w orzeczeniu w sprawie C-176/17, Sąd Najwyższy stwierdził, że sąd, przed którym prowadzone (...)

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Nie można naruszyć wolności sędziego...

sędziego Sąd Najwyższy zauważył, że prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy stanowi składową rzetelnego procesu, zabezpieczając publiczną kontrolę nad sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości (...)

Sąd Najwyższy o podstawach skargi nadzwyczajnej...

Sąd Najwyższy o podstawach skargi nadzwyczajnej...

zebranego materiału dowodowego, zdaniem Prokuratora Generalnego, winien obligować sąd do zasądzenia znacznie wyższych kwot. Argumentacja zawarta w skardze nadzwyczajnej obejmowała opis tragicznych (...)

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

wprowadziła zasadę obligatoryjnego orzekania przez sąd w tym zakresie, o ile takie żądanie zgłosił skarżący - dowiadujemy się. Resort podkreśla także, że w konsekwencji, Sąd Najwyższy (...)

Co uzasadnia zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną - opinia prawna

Co uzasadnia zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną - opinia prawna

zniesieniu wspólności majątkowej w sytuacja rzadkich i wyjątkowych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 1995 r. II CRN 162/94). "Przy rozważeniu zaś ważnych powodów takiego (...)

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

kwotę wynikającą z zobowiązania wekslowego Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę nadzwyczajną (sygn. akt I NSNc 57/20), nie dopatrzył się rażącego naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisów (...)

Zakres badania przez Sąd Najwyższy w postępowaniu skargowym wystąpienia bezwzględnych przyczyn odwoławczych

Zakres badania przez Sąd Najwyższy w postępowaniu skargowym wystąpienia bezwzględnych przyczyn odwoławczych

przekazanym przez Sąd Najwyższy rozpoznający skargę na wyrok sądu odwoławczego o treści: „Czy, zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu postępowania karnego, sąd może na posiedzeniu (...)

Ochrona członków SKOK

Ochrona członków SKOK

spółdzielcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1285)?” Co wyjaśnił Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy stwierdził, że wykładnia językowa, systemowa, funkcjonalna (...)

Zaskarżanie uchwały zarządu spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokali

Zaskarżanie uchwały zarządu spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokali

jest ustalenie przez sąd nieważności uchwały podjętej w trybie art. 43 ust. 3 tejże ustawy na podstawie art. 189 k.p.c.?” Jak Sąd Najwyższy uzasadnił swoją uchwałę? Na (...)

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

;Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sąd okręgowy uznał takie powództwo (...)

Sędziemu na sali rozpraw nie wolno wszystkiego

Sędziemu na sali rozpraw nie wolno wszystkiego

Sąd Najwyższy w sprawie sędziego Igora T.: Nie jest tak, że sędziemu na sali rozpraw wolno wszystko Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 18 listopada 2020 r. (sygn. akt II DO (...)

Eksmisja byłego lokatora mieszkania komunalnego

Eksmisja byłego lokatora mieszkania komunalnego

prawa. Sąd Najwyższy nie przychylił się do argumentacji Prokuratora Generalnego, że zaskarżony wyrok został wydany przeciwko osobie nieposiadającej legitymacji procesowej. Sąd Najwyższy (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka zostały również dokonany nakłady z majątku wspólnego. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w wyroku (...)

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

;  Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu Uchwały z dnia 11 grudnia 2015r. przyznanie wierzycielowi prawa do żądania rekompensaty 40 euro nie ma na celu pokrycia środków, (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

;Innym naruszeniem prawa było m.in. oparcie się przez sąd na opinii psychologa, który wydał opinię o podejrzanym bez jakiegokolwiek z nim kontaktu. Sąd Najwyższy o sprawie (...)

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

przypisanych im czynów. W opisywanym postępowaniu Sąd Najwyższy rozpoznał zażalenie obrońcy sędziego S. K. na uchwałę zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Argumentacja (...)

Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy

Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy

zostaje przydzielona danemu sędziemu. Przyjęte przez Sąd Najwyższy rozwiązanie nie ogranicza możliwości składania wniosków o wyłączenie sędziów wyznaczonych do rozpoznania (...)

Specyfika konstrukcyjna skargi nadzwyczajnej względem pozostałych środków zaskarżenia

Specyfika konstrukcyjna skargi nadzwyczajnej względem pozostałych środków zaskarżenia

; 1 pkt 2 u.SN), Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną bez badania jej przesłanki funkcjonalnej (sygn. akt I NSNc 128/22). Sąd Najwyższy wziął pod uwagę z urzędu (...)

Nie można odrzucić spadku na przyszłość

Nie można odrzucić spadku na przyszłość

§ 1 k.c.?” ##baner## Jak Sąd Najwyższy uzasadnił swoje stanowisko? Sąd Najwyższy przypomniał, że już w uchwale z dnia 15 stycznia 1991 r., sygn. III CZP 75/90 (...)

Parafie mogą żądać zwrotu przedwojennych nieruchomości

Parafie mogą żądać zwrotu przedwojennych nieruchomości

Uchwała Sąd Najwyższego W dniu 12 września 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia zażalenie przysługuje do Sądu Najwyższego.  Jak rozstrzyga Sąd Najwyższy? Sąd (...)

Wyroki SN w sprawach kredytów frankowych

Wyroki SN w sprawach kredytów frankowych

Niedawno Sąd Najwyższy rozpatrzył 3 sprawy dotyczące tzw. kredytów frankowych. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich wywiedzioną od (...)

Przymusem państwowym nie można kształtować kontaktów rodziców z dorosłym dzieckiem

Przymusem państwowym nie można kształtować kontaktów rodziców z dorosłym dzieckiem

cywilnego (art. 593 k.p.c.). Przepis ten stanowi, że tylko na wniosek opiekuna sąd opiekuńczy udziela zezwolenia we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku osoby pozostającej

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

wymaganie pełnej czytelności danych osobowych podanych przez wyborcę w tym wykazie, może ono bowiem ograniczyć konstytucyjne prawa wyborcze obywatela niemającego czytelnego pisma ręcznego. Sąd Najwyższy (...)

Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 maja 2016 r., przekazanego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 14 września 2016 (...)

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie cykliczności Marszu Niepodległości

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie cykliczności Marszu Niepodległości

sytuację epidemiczną). W konsekwencji uznał, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, wydając zaskarżone skargą nadzwyczajną postanowienie, dokonał zawężającej wykładni powołanego przepisu prawa. Sąd (...)

Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

126/99, skorzystanie przez sąd polski z wyników czynności procesowych dokonanych za granicą przez organy obcego państwa w ramach międzynarodowej pomocy prawnej - Sąd Najwyższy (...)

Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

, spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności?” Jak Sąd Najwyższy uzasadnił swoje orzeczenie? Sąd Najwyższy, odmawiając podjęcia (...)

Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

dnia 12 czerwca 2013 r. stwierdzającym tę nieważność?” ##baner## Sąd Najwyższy, przekazując zagadnienie prawne przedstawione przez sąd powszechny do rozstrzygnięcia powiększonemu (...)

Odrzucenie skargi kasacyjnej z powodu niespełnienia wymagań konstrukcyjnych skargi

Odrzucenie skargi kasacyjnej z powodu niespełnienia wymagań konstrukcyjnych skargi

Sąd Najwyższy w niedawnym orzeczeniu odniósł się do wymogów skargi kasacyjnej. Postanowienie SN Postanowieniem z 26 września 2022 r. Sąd Najwyższy odrzucił (...)

Prokurator pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa

Prokurator pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa

; obecnie  oraz w perspektywie historycznej – nieuzasadniona i oderwana zarówno od rzeczywistości normatywnej, jak i praktyki.  Sąd Najwyższy uznał, że nie można „zrównać&rdquo

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

szczególne lub wyjątkowe. Inną argumentację przedstawił Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów III CZP 72/93. Stwierdził, że "do istoty posiadania (...) należy nie tylko stan faktyczny (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy - w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Sąd (...)

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną? Należy wskazać na treść art. 398 z ind. 14 k.p.c., który stanowi, że Sąd Najwyższy (...)

1

2

3

4

5

...

47

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne