sąd opiekuńczy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również (...)

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

, zgodnie z którym jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy (...)

Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

dane odnoszące się do osoby małoletniego, a także umożliwiające dokonanie oceny postępowania opiekuna w zakresie troski o osobę dziecka. Jak sąd opiekuńczy bada sprawozdania i rachunki opiekuna? (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

których nie może występować samodzielnie; wówczas sąd opiekuńczy powinien udzielić upoważnienia do działania kuratora dla potrzeb tego konkretnie procesu. Oczywiście jeżeli (...)

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

styczności z rodzicami, chyba że sąd opiekuńczy inaczej postanowi. W razie pozbawienia władzy rodzicielskiej jej miejsce zajmuje opieka, bowiem sąd opiekuńczy w takiej sytuacji (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

opiekuńczo-wychowawczej (art. 113[1]). Ze względu dobro dziecka sąd opiekuńczy będzie mógł ograniczyć kontakty rodziców z dzieckiem (art. 113[2]). Sąd opiekuńczy (...)

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

rozważania na temat nadzoru nad działalnością opiekuna warto wskazać na art. 161 KRO: Art.161. §1.Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami) władza rodzicielska

Nadzór sądu nad wykonywaniem opieki

Nadzór sądu nad wykonywaniem opieki

. Po analizie sprawozdania sąd w formie zarządzenia zatwierdza sprawozdanie lub nie. Sąd sprawdza, czy podane przez opiekuna w sprawozdaniu  liczby oraz załączone do niego rachunki zgadzają (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

ona na zaznajamianiu się przez sąd na bieżąco z działalnością opiekuna, np. przez wywiad środowiskowy, udzielanie opiekunowi odpowiednich wskazówek i poleceń, żądaniu przez sąd (...)

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

ograniczających władzę rodzicielską, sąd opiekuńczy ma w tym zakresie bardzo szerokie kompetencje. Skala środków, jakimi może posługiwać się sąd, jest różnorodna, (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

, a w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd może jednakże pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.  §2.Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

rodzicielskiej, Sąd Opiekuńczy powinien kierować się kwalifikacjami podmiotowymi obojga rodziców, uwzględniając także ich zdolności wychowawcze. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

nadużywania władzy rodzicielskiej określają art. 109 oraz 110 Kodeksu rodzinnego:Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.§ (...)

Nie tak łatwo wydać postanowienie w trybie nagłym

Nie tak łatwo wydać postanowienie w trybie nagłym

Okręgowy powziął wątpliwość, czy Sąd Rejonowy działający jako Sąd Opiekuńczy na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 569 § 2 k.p.c. (wydający zarządzenie tymczasowe w nagłych (...)

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

obowiązków wobec dziecka, starosta zawiadamia sąd opiekuńczy o konieczności zapewnienia dziecku innego rodzaju opieki.   Pamiętaj, że: Rodzina zastępcza ustanawiana jest w sytuacjach (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

sąd opiekuńczy. Sad rozpoznaje sprawę o zawieszenie władzy rodzicielskiej w postępowaniu nieprocesowym, natomiast postanowienie może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd przy (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

\" (zob. J. Ignaczewski (w:) H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz..., pod red. J. Ignaczewskiego, s. 190). Sąd opiekuńczy w zależności od okoliczności konkretnego przypadku (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdania o zarządzie (...)

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

pamiętać, że sąd opiekuńczy może nakazać zapłatę tylko za naruszenia już dokonane, które zostaną wskazane we wniosku. Wykluczone jest natomiast domaganie się zasądzenia tej sumy (...)

Przymusem państwowym nie można kształtować kontaktów rodziców z dorosłym dzieckiem

Przymusem państwowym nie można kształtować kontaktów rodziców z dorosłym dzieckiem

rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy o sposobie utrzymywania kontaktów z tym dzieckiem. Czego dotyczył problem? Powyższa uchwała  została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

;władza rodzicielska rodziców naturalnych, sąd orzekający rozwiązanie przysposobienia powinien w związku z tym zawiadomić o tym sąd opiekuńczy),   praw i obowiązków (...)

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

obowiązku”; art. 59816 § 1: „Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd (...)

Skarga kasacyjna w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie paszportu

Skarga kasacyjna w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie paszportu

tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który stwierdził, że: W sprawie o wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie woli jednego z rodziców w postępowaniu (...)

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody

. okolicznościach lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo sąd opiekuńczy. Źródło: gov.pl/web

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana. Sąd opiekuńczy może, (...)

Skierowanie na badania psychiatryczne

Skierowanie na badania psychiatryczne

kilku lekarzy psychiatrów, niezależnie od faktu dołączenia świadectwa lekarza psychiatry. choroba psychiczna, chory psychicznie, badanie, przymus, zgoda, sąd opiekuńczy

Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi.

Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi.

, natomiast w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy na podstawie art. 97 § 2 k.r.o Sprawa o wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

dokonuje sąd opiekuńczy. Jest to możliwe w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Sąd może wydać takie orzeczenie z własnej inicjatywy w odniesieniu do jednego albo obojga (...)

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą – rodzicem w imieniu małoletniego dziecka może pojednać się kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy

Darowizna od ojczyma - opinia prawna

Darowizna od ojczyma - opinia prawna

urodzenia przysposobionego, w którym jako rodziców wpisuje się przysposabiających, jeżeli sąd opiekuńczy tak postanowił. O sporządzeniu nowego aktu urodzenia sąd opiekuńczy (...)

Kontakty dziecka z babcią

Kontakty dziecka z babcią

ojcem może określić przede wszystkim sąd opiekuńczy lub sąd orzekający o unieważnieniu małżeństwa lub o rozwodzie. Sąd opiekuńczy to sąd rejonowy właściwy (...)

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

częściowo: umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. zakup biletu autobusowego, rozporządzenie zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

matki władzy rodzicielskiej o tym zdecyduje sąd. Art. 111 § 1 k.r.o. zawiera wyliczenie przyczyn orzeczenia przez sąd o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Stanowi on, że jeżeli władza rodzicielska (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

rozprawą. W razie więc niestawienia się pozwanego na rozprawę sąd może wydać wyrok dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną (...)

Postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta

Postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta

postanowienia w przedmiocie przyjęcia osoby, o której mowa w art. 23 i 24, sąd opiekuńczy zawiadamia niezwłocznie szpital, w którym ta osoba przebywa. W razie wydania postanowienia (...)

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

dziecka nie wyraziła zgody na wyjazd syna za granicę wówczas może się Pan również w trybie art. 97 § 2 starać o rozstrzygnięcie przez sąd tej kwestii. Sąd będzie rozważał sprawę biorąc (...)

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami

tym wypadku należy złożyć do sądu wniosek o uregulowanie przez sąd Państwa osobistej styczności z wnuczką. Sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy, w okręgu którego dziecko (...)

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

ułomna może żądać ustanowienia kuratora, jeżeli potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.”Żaden (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia. § 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. § 4. Sąd (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia, każde z nich może zwrócić się o wydanie rozstrzygnięcia przez Sąd opiekuńczy, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. konkubinat, (...)

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

sąd opiekuńczy (artykuł 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wniosek podlega rozpoznaniu w trybie nieprocesowym. Udzielając zezwolenia na dokonanie czynności, sąd ocenia jej legalność (...)

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Jakie dokumenty musisz złożyć? Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, złóż: wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (...)

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja - najważniejsze informacje

województwa, a następnie w całym kraju.   Na podst. www.gov.pl/web/rodzina adopcja, dziecko, rodzice adopcyjni, przysposobienie, sąd opiekuńczy, ośrodek adopcyjny

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

drugiego z nich określają wspólnie rodzice, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 1131 § (...)

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

drastyczne kary cielesne w stosunku do syna. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd z urzędu, co oznacza, że sąd w każdym przypadku, w którym poweźmie wiadomość o tym, że (...)

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

, chory psychicznie, sąd opiekuńczy

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

. dziecko, rodzice, władza rodzicielska, wywiezienie, za granicę, porwanie, ograniczenie, paszport, sąd, opiekuńczy

1

2

3

4

5

...

12

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne