sąd pracy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks pracy

Kodeks pracy

dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

, brak umiejętności pracy w zespole, jeśli stanowisko takiej pracy wymaga, przeciwwskazania lekarskie do pracy na określonym stanowisku  itp.    Kiedy sąd pracy (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia. § 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. § 4. Sąd (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Kiedy sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy? Sąd (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

"przywrócenia do pracy", a kiedy sąd musi je uwzględnić? Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

wskazanym w art. 53 kp) choroba pracownika samodzielnie stanowi usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia, gdyż zawsze powoduje niekorzystne skutki dla pracodawcy. Porzucenie pracy Z kodeksowego

Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

pracownika (Federalny Sąd Pracy, wyrok z 21.06.2005, sygnatura akt 9 AZR 352/04). Czy prawo na zmianę oceny świadectwa pracy może ulec przedawnieniu? Zgodnie z decyzją Sądu Pracy (...)

Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

Indywidualne spory o roszczenia z zakresu prawa pracy są przez: sądy pracy sądy pracy i ubezpieczeń społecznych sądy apelacyjne. Sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

prawo pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, sąd pracy, grzywna, pracownik, pracodawca, roszczenia (...)

Właściwość sądu pracy - opinia prawna

Właściwość sądu pracy - opinia prawna

reguluje postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy. W myśl postanowień tego artykułu, powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone między innymi przed sąd, (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

? Ponadto sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Strona, której sąd przyznał całkowite zwolnienie od kosztów sądowych, ma w zasadzie obowiązek uiścić (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenia pokrzywdzonego, 3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub

Kiedy pracownicze odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Kiedy pracownicze odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

:  a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

wypowiedzeniem możliwe jest uznanie przez sąd pracy, że przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe lub niecelowe i zasądzenie na rzecz tego nauczyciela odszkodowania, Nieznaczny (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

bez pouczenia go o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Adam Nowak uważał się za niewinnego i złożył pozew do Sądu Pracy po miesiącu od rozwiązania stosunku pracy żądając przywrócenia (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

wszystkie okoliczności sprawy. W toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Sąd pracy (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.), a więc wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywania zwolnienia od (...)

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

może być wytoczone między innymi przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Tak więc sąd pracy w Katowicach jest również sądem właściwym do rozpoznania (...)

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy, Pracownik tymczasowy, to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania (...)

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

;remu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie. W razie zastosowania okresu wypowiedzenia

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, dotyczące zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, (...)

Zmiana powództwa wpływa na wysokość opłaty

Zmiana powództwa wpływa na wysokość opłaty

przywrócenia do pracy. Niedopuszczalne jest natomiast, aby sąd pracy wbrew woli pracownika orzekł o przywróceniu do pracy. Jeżeli pracownik wybiera odszkodowanie, to (...)

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - opinia prawna

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - opinia prawna

wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Sąd pracy może jednak - w razie upływu terminu - na wniosek (...)

Skład sądu pracy

Skład sądu pracy

rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. ##baner## Uchwała Sądu Najwyższego  W dniu 17 października 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

przez pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru powrotu do poprzedniej pracy po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru, nie zgłoszenie się przez pracownika do pracy w określonym terminie (...)

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

wniosek o przywrócenie terminu wymaga uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających jego przywrócenie. (Gersdorf Małgorzata Maria, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: LexisNexis

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

wykroczenia podlegających właściwości sądów wojskowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest wojskowy sąd okręgowy.§ 3. Sąd okręgowy i wojskowy sąd okręgowy ponadto rozpoznają (...)

Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

, wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu (...)

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

pracownika stanowi porzucenie pracy? Nie każdą nieobecność w pracy można zakwalifikować jako porzucenie pracy. Nie stanowi porzucenia pracy usprawiedliwiona nieobecność pracownika (...)

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

. Nie rozumiem o co chodzi w tej sprawie. Czy płatnik świadczeń może decydować za zespół powypadkowy czy sąd pracy? Art. 464 kpc, na który powołał się sąd pracy, stanowi, (...)

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane. Zatem (...)

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c. jest sąd właściwości ogólnej pozwanego (zgodnie z art. 30 k.p.c. – sąd miejsca zamieszkania lub siedziby) albo sąd, w którego okręgu (...)

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

wyegzekwować w inny sposób. W pierwszej kolejności ugodzie powinien nadać klauzulę wykonalności sąd pracy. Następnie, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego dokonuje (...)

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

do Sądu Pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu. Pozew wnosimy zawsze przeciwko pracodawcy. Właściwym w tej kategorii spraw jest Sąd Pracy wydzielony w Sądzie Rejonowym. Ważne jest (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

, wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeśli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny (...)

Zmiana powództwa przed sądem pracy

Zmiana powództwa przed sądem pracy

wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. 

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy - w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Sąd (...)

Nieprawidłowości w dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę - opinia prawna

Nieprawidłowości w dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę - opinia prawna

przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Taka możliwość jest przewidziana art. 265 § 1 Kodeksu pracy. Sąd pracy postanowi o przywróceniu (...)

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

sytuacji finansowej, w jakiej znajdzie się w tym czasie pracownik. Zawarta przez strony stosunku pracy na piśmie umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w której strony nie (...)

Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

pracy termin ten jest krótszy i wynosi 14 dni). ##baner##  Sąd pracy Sprawy ze stosunku pracy są rozstrzygane przez sądy pracy. Sądy pracy pierwszej instancji (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

ochronę istniejącego stosunku pracy oraz obowiązki pracodawcy, który przejmuje zakład pracy. Istota przejęcia zakładu pracy W Kodeksie pracy, jak i w innych aktach prawnych (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

1047/2005).   W czasie trwania sporu każdy z sądów pozostających w sporze winien przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki. Jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.  Jak (...)

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające

stosunku pracy, z chwilą upływu tego terminu stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Jeśli sąd uzna, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy było niezgodne z prawem, sąd (...)

Nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

Nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

przysługującym pracodawcy odszkodowaniu orzeka sąd pracy. W tym celu pracodawca uprawniony jest do skierowania sprawy do sądu pracy. Sądem właściwym w sprawach pracy jest sąd (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

stosunku pracy należy ocena, czy potrzeby zakładu pracy uzasadniały skorzystanie z art. 42 § 4 K.p. i czy wobec tego odmowa przez pracownika podjęcia tej innej pracy mogła uzasadniać (...)

Uznanie za bezskuteczne a przywrócenie do pracy

Uznanie za bezskuteczne a przywrócenie do pracy

sąd. Wypowiedzenie stosunku pracy już nastąpiło i jeśli do tego czasu sąd nie orzeknie o jego bezskuteczności dojdzie do rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca nie musi składać (...)

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

farmaceuty jest wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy aptekarza. Należy tu odnieść się do przepisów prawa pracy, gdyż takie wygaśnięcie stosunku pracy pociąga za sobą takie (...)

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

układu zbiorowego pracy na treść stosunku pracy w zależności od tego, czy te postanowienia są korzystniejsze, czy mniej korzystne dla pracownika od dotychczasowej treści stosunku pracy, (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

pracy pracowników jest również obowiązkiem pracodawcy. Kodeks pracy nie narzuca jednak sposobu potwierdzania obecności w pracy przez pracodawcę. Pracodawca ma więc znaczną (...)

Koszty sądowe w sprawach z prawa pracy

Koszty sądowe w sprawach z prawa pracy

. 463 § 1 kpc pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczenia opłat sądowych. Tym samym oznacza to, iż sąd pracy nie może skutecznie domagać się (...)

Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

, - Przywrócenia pracownika od pracy na poprzednich warunkach, - Wypłaty odszkodowania. O skutkach tych orzeka sąd pracy. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne może nastąpić wówczas, (...)

Zażalenie na połączenie spraw

Zażalenie na połączenie spraw

prostu dwa niezależne roszczenia, dla których właściwy jest ten sam sąd są rozpoznawane w jednym postępowaniu. Dla obu roszczeń właściwy jest sąd pracy. Czynność techniczna połączenia (...)

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy (trzech "pierwszych" miesięcy po ustaniu stosunku pracy), jeżeli przez "czas pozostawania bez pracy" należy rozumieć czas, w którym (...)

Uprawnienia pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. o zakresie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji

Treść świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy

przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych; na żądanie pracownika: a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia, b) o uzyskanych

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

właściwość sądu określa art. 461 K.p.c. Zgodmie z nim, powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź (...)

Skarga szefa CBA skazana na niepowodzenie?

Skarga szefa CBA skazana na niepowodzenie?

na rzecz odwołującego się (jedynie) stosowne odszkodowanie" - zakłada Marek Kijowski. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, sądy, Sąd Administracyjny, sąd (...)

Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna

Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna

nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Kara pieniężną z kolei można być wymierzona (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

podpis jako pracodawcy, pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (tj. 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, w którego obszarze właściwości praca (...)

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

niezbędny nakład pracy radcy prawnego/ adwokata; nie mogły tylko być wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne.  postępowanie cywilne, sąd pracy, koszty zastępstwa procesowego, (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

- czyli pracodawcy, bądź też sąd w którego okręgu praca jest, była lub ma być wykonywana, bądź sąd, w okręgu którego znajduje się zakład pracy. Żądanie przywrócenia (...)

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

na wiek i niepełnosprawność, wynikający z przepisów Kodeksu pracy, polega na:   1.  obowiązku równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy

Trzynastka po przywróceniu do pracy

Trzynastka po przywróceniu do pracy

wynagrodzenia rocznego czy żądania innych świadczeń, które wynikałyby ze stosunku pracy. Pracownikowi, z którym niezgodnie z prawem rozwiązano stosunek pracy przysługuje, zgodnie (...)

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

ust. 1 [...] Karty Nauczyciela [...] przyjęte przez pracodawcę kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy podlegają kontroli sądowej, w celu dokonania oceny tego, czy rozwiązanie stosunku pracy (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

wykonywania przez Sąd Najwyższy jego zadań z udziałem sędziów w wieku 65+, Sąd Najwyższy wniósł o zastosowanie przez TSUE trybu przyspieszonego. Sąd Najwyższy, zgodnie (...)

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

niezdolności do pracy, pracownik pozostaje w pracy ze względu na niemożność opuszczenia miejsca pracy, a także gdy chory pracownik stawia się w miejscu pracy w celu załatwienia (...)

Likwidacja pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy - opinia prawna

Likwidacja pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy - opinia prawna

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownik może dochodzić przed sądem pracy uznania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia za nieuzasadnione, a w związku z tym o przywrócenie (...)

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

sprawach z prawa pracy). Sąd pracy rozpatruje sprawy ze stosunku pracy i z nimi związane. Według orzecznictwa sprawami związanymi ze stosunkiem pracy są także sprawy o ochronę (...)

Zmiana wynagrodzenia po przejściu zakładu

Zmiana wynagrodzenia po przejściu zakładu

minimalnego. Sąd pracy, w postępowaniu z odwołania od wypowiedzenia zmieniającego bada, czy wypowiedzenie jest uzasadnione i zostało dokonane zgodnie z prawem.   Przejście zakładu pracy, (...)

Przesłuchanie strony pozwanej przed sądem pracy

Przesłuchanie strony pozwanej przed sądem pracy

Sąd pracy rozpatruje pozew o ustalenie stosunku pracy osoby, która przepracowała w jednej z agencji ochrony kilka lat bez umowy o pracę, z całym ujemnym bagażem takiego zatrudnienia. Jedynym (...)

Planowane zmiany w prawie pracy

Planowane zmiany w prawie pracy

pracy. Do tej pory pracownik, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy niezgodnie z przepisami prawa pracy, mógł na drodze sądowej dochodzić przywrócenia do pracy (...)

Wynagrodzenie zasądzone przez sąd prac

Wynagrodzenie zasądzone przez sąd prac

emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998 r. Nr 161 poz. 1106 ze zm.). Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 sierpnia 2001 r. III ZP 13/2001 (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

pracy żądając przywrócenia do pracy. 25 listopada 2019 r.  sąd pracy przyznał panu Janowi rację. Jednak nie przywrócił go do pracy, ponieważ jego umowa (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

podjęcia pracy, gdy zostanie do jej wykonywania wezwany lub dopuszczony. Uzewnętrznienie gotowości do pracy polega więc w istocie rzeczy na zademonstrowaniu przez pracownika, że jest gotów (...)

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

takiego sądu, sąd ten uzna się za niewłaściwy wyłącznie na zarzut zapisu na sąd polubowny, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy przez drugą stronę - w takiej sytuacji (...)

Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy

Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy

sądzie pracy została zakończona ugodą-świadectwo pracy zostało sprostowane a z walki o odszkodowanie pracownik odstąpił ponieważ Sędzia radziła zawrzeć ugodę. Mowiąc, że sąd (...)

Zmiana wierzyciela nie powoduje, że sprawa z zakresu prawa pracy traci swój charakter

Zmiana wierzyciela nie powoduje, że sprawa z zakresu prawa pracy traci swój charakter

apelację. Rozpoznając apelację Sąd Okręgowy powziął wątpliwości co do tego, czy sprawa powinna być rozpoznana w postępowaniu odrębnym dla spraw z zakresu prawa pracy, czy też w postępowaniu (...)

Koszty postępowania przed sądem pracy

Koszty postępowania przed sądem pracy

procesie sam, a tylko korzysta z zastępstwa adwokata lub radcy prawnego, to w razie przegranej Sąd nie zwróci mu kosztów zastępstwa procesowego. spory, stosunek pracy, sąd pracy, (...)

Zmniejszenie wynagrodzenia przez pracodawcę - opinia prawna

Zmniejszenie wynagrodzenia przez pracodawcę - opinia prawna

nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków. To znaczy, że do chwili wydania orzeczenia przez sąd pracy pracownik jest obowiązany do świadczenia (...)

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków. To znaczy, że do chwili wydania orzeczenia przez sąd pracy jest Pan obowiązany do świadczenia (...)

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę? Co robić?

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę? Co robić?

93/16). Czego możemy się domagać od pracodawcy w przypadku wygrania sprawy w sądzie? Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu pracy, w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, oświadczenie

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

ustalonego w zakładzie pracy, przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, (...)

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

 § 3 Kodeksu pracy. Przepis ten przewiduje dorozumiane przyjęcie nowych warunków określonych wypowiedzeniem, gdy pracownik nie składa oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,  niezdolności do samodzielnej egzystencji,  całkowitej niezdolności do pracy,  częściowej niezdolności do pracy (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, (...)

Odwołanie do sądu od decyzji rentowej

Odwołanie do sądu od decyzji rentowej

otrzymania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy sąd pracy może powołać niezależnych, biegłych lekarzy, którzy określą faktyczny stan mojego zdrowia, i świadków, (...)

Sąd obroni urzędników przed zwolnieniami

Sąd obroni urzędników przed zwolnieniami

. Jeśli sąd pracy stwierdzi, że pracownik został zwolniony bezprawnie, to urząd będzie musiał wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie lub przywrócić go do pracy. sąd pracy, (...)

Czas pracy a umowa o dzieło

Czas pracy a umowa o dzieło

, wynik, skutek, wykonanie, wynagrodzenie, odpowiedzialność, wypadek przy pracy, stosunek pracy, sąd pracy

Przed sądem pracy...

Przed sądem pracy...

Problemem występującym przed sądami pracy jest problem czy dane roszczenie jest roszczeniem wynikającym ze stosunku pracy i czy przypadkiem nie zawiera się w wyłączeniu spod jurysdykcji sądów (...)

Dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek...

Dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek...

krajowym układzie zbiorowym pracy pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego. Rozpatrując powództwo związku zawodowego, conseil des prud’hommes de Metz (sąd pracy (...)

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników. Regulamin (...)

Przywrócenie do pracy a likwidacja stanowiska

Przywrócenie do pracy a likwidacja stanowiska

pracy w wyroku. W przypadku, gdy stanowisko pracy poprzednio zajmowanie przez pracownika zostało zlikwidowane, pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy (art. 42 (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

na powstawanie choroby zawodowej albo za przeniesienie do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub (...)

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

. Natomiast, jeśli sąd orzeka już po rozwiązaniu umowy o pracę (co jest regułą w polskich sądach) – może orzec o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub (...)

Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna

Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna

% pracowników zakładu pracy; Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które (...)

Wezwanie do sądu pracy

Wezwanie do sądu pracy

. wezwanie, sąd pracy, stawiennictwo, obowiązkowe, nieobowiązkowe, lekarz sądowe, przesłuchanie, pomoc prawna

1

2

3

4

5

...

20

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne