sąd rejonowy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

, funkcjonalna sąd właściwy, postanowienie, zażalenie, środki odwoławcze, kasacja, sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny, Sąd Najwyższy, spór

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

- Rejestru Zastawów00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100Centrala (22) 44 00 300Obsługa interesantów (22) 44 00 673, (22) 44 00 674kierownik RZ (22) 44 01 734 Sąd Rejonowy dla (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy - w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Sąd (...)

Błędne przekazanie sprawy nie usuwa nieważności postępowania

Błędne przekazanie sprawy nie usuwa nieważności postępowania

;ry konkretnie sąd rejonowy ma rozpoznać sprawę. Nadto sąd okręgowy nie działa tu jako sąd drugiej instancji, zatem jego decyzja nie wiąże potem sądu, który rozpatruje (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

wykroczenia podlegających właściwości sądów wojskowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest wojskowy sąd okręgowy.§ 3. Sąd okręgowy i wojskowy sąd okręgowy ponadto rozpoznają (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez skierowanie na badania psychiatryczne przez sąd - opinia prawna

Naruszenie dóbr osobistych przez skierowanie na badania psychiatryczne przez sąd - opinia prawna

apelacji tej pozwany Sąd Rejonowy podniósł, opierając się na kilku orzeczeniach SN, że sąd ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu dowodu z badania oskarżonego przez biegłych (...)

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty sprawy przez Sąd Najwyższy. Co orzekł Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora (...)

Skutki wyłączenia sędziów

Skutki wyłączenia sędziów

art. 329 par. 1 k.p.k., zaskarżył postanowienie Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy w składzie trzech sędziów podzielił argumentacje Sądu Rejonowego i uznał, że sąd rejonowy (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

wolności, sąd powinien podjąć decyzję o umieszczeniu takiej osoby w zamkniętym zakładzie. Natomiast gdyby sąd uznał za adekwatną do wagi czynu karę o charakterze wolnościowym (np. kara (...)

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

października 2020 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Rejonowy (...)

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

stwierdzenie, jaki sąd jest właściwy ze względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy – czy sprawę ma rozpatrywać sąd okręgowy, czy sąd rejonowy (właściwość rzeczowa sądu). (...)

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

bezprzedmiotowe. Czy zażalenie na postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego rozpoznaje sąd okręgowy czy nadal rejonowy? Czy sąd rejonowy może wstrzymywać przekazanie (...)

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak (...)

Internet to miejsce publiczne

Internet to miejsce publiczne

;Lidera stowarzyszenia Duma i Nowoczesność obwiniono o umieszczenie w miejscu publicznym (czyli w internecie) nieprzyzwoitych napisów i rysunków. Sąd Najwyższy: kasacja RPO zasadna Sąd

Wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego - opinia prawna

Wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego - opinia prawna

nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd rejonowy, (...)

Właściwość sądu opiekuńczego

Właściwość sądu opiekuńczego

właściwy jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Wydaje się w obecnej sytuacji sąd rejonowy w miejscu zamieszkania męża podjął decyzję prawidłową, albowiem zameldowanie (...)

Nadanie biegu apelacji

Nadanie biegu apelacji

przyjęciu i zbadaniu jej od strony formalnej przez sąd rejonowy. W razie uchybień sąd rejonowy wzywa apelującego czyli Pana do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego (...)

Tryb uproszczony w postępowaniu karnym

Tryb uproszczony w postępowaniu karnym

powyższego przepisu przez sąd rejonowy. Natomiast art. 469 kodeksu postępowania karnego stanowi podstawę zastosowania w opisanym przypadku trybu uproszczonego. Brzmi on: \"Sąd rozpoznaje (...)

Lista podmiotów jakie otrzymały

Lista podmiotów jakie otrzymały "Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci"

ich Rodzinom w Bytomiu2. Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach4. Sąd Rejonowy w Chorzowie5. Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście6. (...)

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny

nadaniu klauzuli wykonalności. Takim tytułom egzekucyjnym klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

jeden dla całego kraju sąd (tzw. e-sąd): Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (tel.: 81 535 07 46, e-mail: pomoctechniczna@e-sad.gov.pl). Strona dochodząca (...)

Jaki jest skład Sądu odwoławczego w sprawie rozpoznanej w postępowaniu uproszczonym?

Jaki jest skład Sądu odwoławczego w sprawie rozpoznanej w postępowaniu uproszczonym?

rejonowy orzekał jednoosobowo. Nie jest ono także możliwe, jeżeli przy spełnieniu pierwszego z wymogów nie został spełniony drugi warunek, a więc, gdy sąd rejonowy orzekał wprawdzie (...)

Wniosek o przywrócenie terminu jako zażalenie

Wniosek o przywrócenie terminu jako zażalenie

sąd w Polsce ma taką władzę, która zezwalałaby mu na uznanie pisma procesowego, tzn. pismo które ma nagłówek Sąd Rejonowy i jest wnioskiem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku (...)

Sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy

Sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy

Według SN, sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy Nie można orzec przepadku na rzecz państwa samochodu, którym kierował nietrzeźwy kierowca - orzekł Sąd Najwyższy. 

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

.11 & 2 kk w zw. z art.91 & 1 kk. Akt oskarżenia zawierał również treść: na podstawie art.24 &1 , 28 &1 i 31 &1 kpk sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy postępowaniu zwyczajnym. Zawiera (...)

Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

uzależniony od wysokości szkody, w sprawie z art. 296 kk wysokość szkody będzie wpływała na to, czy właściwy będzie sąd rejonowy, czy też okręgowy. przestępstwo, nadużycie zaufania, (...)

Sąd właściwy dla pozwu o zachowek

Sąd właściwy dla pozwu o zachowek

wyznaczonym okresie jednego miesiąca mam zamiar wysłać pozew do sądu. Jaki Sąd jest właściwy dla wysłania pozwu? Czy jest to sąd rejonowy w mieście zamieszania spadkobiercy czy może (...)

Cofnięcie apelacji

Cofnięcie apelacji

odwołać apelację? Czy sąd rejonowy może przy ponownym rozpoznaniu sprawy wydać wyrok mniej korzystny dla strony która wniosła apelację? Skarżący może cofnąć apelację aż do wydania (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

pozostałych postanowień, zarządzeń i czynności – sąd rejonowy w innym równorzędnym składzie.Ustawa wskazuje, że postępowanie wszczyna się na wniosek prokuratora lub pokrzywdzonego. (...)

Zmiana statusu przestępstwa a właściwość sądu

Zmiana statusu przestępstwa a właściwość sądu

ustawy, a nie zapadł jeszcze wyrok przed sądem dotychczas właściwym, tj. czy do rozpoznania tego typu spraw nadal właściwy jest sąd rejonowy czy sąd okręgowy? Sąd Najwyższy (...)

Nadanie klauzuli wykonalności-właściwość sądu

Nadanie klauzuli wykonalności-właściwość sądu

Czy sąd rejonowy może wydać klauzulę wykonalności dotyczącej wyroku wydanego przez sąd okręgowy, który zarządził wykonanie wyroku w ciągu jednego miesiąca od chwili uprawomocnienia (...)

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

instancji. sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, sąd okręgowy, sąd rejonowy

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany (czyli tzw.   sąd dozoru). Sąd rejonowy, w którego okręgu dozór był (...)

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

karnego właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji (czyli sąd rejonowy albo sąd okręgowy), jednakże w stosunku do osoby oddanej pod dozór, (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

formalnym. W pozwie muszą się znaleźć takie dane jak: sąd, do jakiego się kieruje wniosek (odpowiedni sąd rejonowy), dane pozwanych (imię nazwisko oraz adres), żądania powoda, uzasadnienie (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

rozpoznającym spór w trybie uproszczonym będzie więc zawsze sąd rejonowy, a sądem drugiej instancji – sąd okręgowy. Postępowanie uproszczone toczy się w sprawach:  o (...)

Rozszerzenie pozwu w trakcie procesu

Rozszerzenie pozwu w trakcie procesu

zmiana właściwości, sąd rejonowy przekaże całe zmienione powództwo do sądu okręgowego. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem (...)

Klauzula wykonalności na następcę prawnego

Klauzula wykonalności na następcę prawnego

kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Klauzulę wykonalności w tym przypadku nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę (...)

Apelacja od wpisu do księgi wieczystej

Apelacja od wpisu do księgi wieczystej

do jej wniesienia wynosi dwa tygodnie od doręczenia zawiadomienia o wpisie (lub od dokonania wpisu, jeżeli uczestnik zrzekł się zawiadomienia). Sąd rejonowy powinien doręczyć apelację pozostałym

Uchylenie prawomocnego wyroku

Uchylenie prawomocnego wyroku

. 108 § 1 kpc sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd, rozstrzygając o kosztach procesu, oznacza ich wysokość, włączając w to opłaty sądowe, (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

, czy sąd powszechny może wzruszyć decyzje pionu administracyjnego lub też zobowiązać do rozbiórki budynków powstałych na podstawie zgłoszenia w trybie art. 30 Ustawy Prawo budowlane? Sąd

Jaki sąd jest właściwy dla rozpoznania sprawy o uchylenie uchwały stowarzyszenia?

Jaki sąd jest właściwy dla rozpoznania sprawy o uchylenie uchwały stowarzyszenia?

uchwały stowarzyszenia rozpoznaje sąd rejonowy. Przepis art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi bowiem wprost, że do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy kodeksu

Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

prawną. Czego dotyczyła sprawa? W 2016 r. sąd rejonowy skazał K.Ś. na 4 miesiące więzienia za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd podkreślił, że był on już w 2010 (...)

Właściwość sądu w sprawie dóbr osobistych

Właściwość sądu w sprawie dóbr osobistych

rozpoznanie sprawy przez sąd niewłaściwy może skutkować nieważnością postępowania. Niewłaściwość sądu jest jednak samodzielną przesłanką nieważności postępowania tylko wtedy, gdy sąd (...)

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

, tj. sąd rejonowy w Łomży. Właściwy będzie Wydział I Cywilny Sądu Rejonowego w Łomży, którego adres to: ul. Polowa 1, 18 – 400 Łomża. Zawartość wniosku Wniosek o dział (...)

Można orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

Można orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

W sprawie karnej sąd rejonowy orzekł w stosunku do oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd wyraźnie wyłączył spod zakazu te pojazdy, do prowadzenia których (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

instancji są odpowiednio sąd okręgowy i sąd apelacyjny, Apelacja jest doręczana stronie przeciwnej przez sąd I instancji, który nadto przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi (...)

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

na podstawie art. 75 § 2 k.p.k. (tak jak decyzja o zatrzymaniu oskarżonego wydawana przez sąd), podejmowana powinna być w formie postanowienia; Sąd Najwyższy zaznaczył, iż skoro przepis (...)

Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych

Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych

powszechnego przedstawia się następująco: sąd rejonowy - sąd okręgowy - sąd apelacyjny - Sąd Najwyższy. Gdy w I instancji orzekał sąd rejonowy, to (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Warszawie) właściwość rzeczową - czy będzie to sąd rejonowy czy sąd okręgowy. Właściwość rzeczowa Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: o prawa (...)

1

2

3

4

5

...

12

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne