sąd Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks karny

Kodeks karny

;ceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.Art. 72. § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do:1) informowania sądu (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie. Art. 52. § 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

, wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeśli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

wykroczenia podlegających właściwości sądów wojskowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest wojskowy sąd okręgowy.§ 3. Sąd okręgowy i wojskowy sąd okręgowy ponadto rozpoznają (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia. § 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. § 4. Sąd (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy - w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Sąd (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

1047/2005).   W czasie trwania sporu każdy z sądów pozostających w sporze winien przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki. Jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

5.Art. 35. W uzasadnionych wypadkach sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób przez siebie określony.Art. 36. § 1. Stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, sąd (...)

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

takiego sądu, sąd ten uzna się za niewłaściwy wyłącznie na zarzut zapisu na sąd polubowny, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy przez drugą stronę - w takiej sytuacji (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

? Ponadto sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Strona, której sąd przyznał całkowite zwolnienie od kosztów sądowych, ma w zasadzie obowiązek uiścić (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

instancji są odpowiednio sąd okręgowy i sąd apelacyjny, Apelacja jest doręczana stronie przeciwnej przez sąd I instancji, który nadto przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi (...)

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

sąd. Sąd polubowny sam może orzekać o swojej właściwości. Może też orzekać o ważności zapisu na sąd polubowny albo jego bezskuteczności. Nie pozbawia to jednak stron możliwości (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę ten organ. W sprawach, w których nie można określić właściwości sądu według przepisów § 1-21, właściwy jest sąd, w którego (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

odebraliśmy pismo z sądu od listonosza lub z poczty.  Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w Lublinie (tzw. sąd elektroniczny, e-sąd) można wysłać przez Internet poprzez (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

. Sąd odmawia zwolnienia od kosztów sądowych stronie w razie oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw. Sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli okazało (...)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

stanowi inaczej. Sąd drugiej instancji może jednak uzależnić jego wykonanie, a w razie oddalenia apelacji - wykonanie wyroku sądu pierwszej instancji od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

wykonywania przez Sąd Najwyższy jego zadań z udziałem sędziów w wieku 65+, Sąd Najwyższy wniósł o zastosowanie przez TSUE trybu przyspieszonego. Sąd Najwyższy, zgodnie (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

przedsiębiorstwa upadłego, sąd może przyznać syndykowi wynagrodzenie do wysokości podwójnej stawki.Postanowienie co do wynagrodzenia i zwrotu wydatków sąd wydaje po wysłuchaniu (...)

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

wniosku o złożenie do depozytu. Na żądanie dłużnika, zgłoszone przed wydaniem przez sąd postanowienia o wydaniu depozytu, sąd przyzna mu od wierzyciela zwrot kosztów postępowania.  Jeżeli

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

ustawodawca przewidział pewne specjalne środki. W przypadku, gdy wyrok zawiera pewne niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, sąd może sprostować wyrok z urzędu. (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

ona na zaznajamianiu się przez sąd na bieżąco z działalnością opiekuna, np. przez wywiad środowiskowy, udzielanie opiekunowi odpowiednich wskazówek i poleceń, żądaniu przez sąd (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

rozpraw. Bardziej zatem prawdopodobne, że sąd rozpoznający skargę nałoży na sąd rozpoznający sprawę co do istoty obowiązek zakończenia danych czynności w określonym terminie. Sąd (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również (...)

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

podkreślić, że niewłaściwość nieusuwalna jest brana pod uwagę przez sąd z urzędu. Sąd, który stwierdzi swoją niewłaściwość przekaże sprawę sądowi właściwemu, który (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

żądanie skarżącego sąd może zalecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty, odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Natomiast w sprawach gospodarczych sąd umorzy postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w punktach 2-4, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania (...)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

- podlega ona ponownej kontroli już przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy może wówczas odrzucić kasację, gdy ulegała ona odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, albo zwrócić (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

wolności, sąd powinien podjąć decyzję o umieszczeniu takiej osoby w zamkniętym zakładzie. Natomiast gdyby sąd uznał za adekwatną do wagi czynu karę o charakterze wolnościowym (np. kara (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

swych praw;  jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd Administracyjny. Jakie rozstrzygnięcie może podjąć Naczelny (...)

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

, że: Może się zdarzyć tak, że w toku sprawy sądowej jeden z małżonków żąda separacji, a drugi chce rozwodu. Wówczas - jeżeli orzeczenie rozwodu jest uzasadnione - sąd orzeka rozwód

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

uzasadnieniem. Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

stwierdzenie nabycia spadku z jednoczesnym przyjęciem pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Pamiętaj, że: Stwierdzenie nabycia spadku po obywatelu polskim zmarłym w kraju może wydać wyłącznie (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami) władza rodzicielska

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

istnieje zasadność wydania takiego orzeczenia w postępowaniu upominawczym, sąd może przekazać sprawę do rozpoznania w trybie upominawczym. Jeśli natomiast sąd uzna, iż nie ma podstaw do (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

. Jak rozpatrywana jest apelacja w postępowaniu przyspieszonym? Sąd odwoławczy rozpatruje sprawę w ciągu 1 miesiąca od otrzymania akt sprawy z apelacją. Jeżeli sąd odwoławczy uzna, (...)

Likwidacja niepodjętych depozytów

Likwidacja niepodjętych depozytów

sąd na wniosek przechowującego depozyt.  Jeżeli natomiast przechowującym depozyt jest sąd, likwidację niepodjętego depozytu sąd stwierdza z urzędu. Przewiduje się, iż (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

to możliwe lub powodowałoby to nadmierną zwłokę w postępowaniu. Równocześnie wprowadzono jako zasadę, że sąd któremu sprawa została przekazana jak i sąd II instancji są (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

form prawnych korzystania z rzeczy cudzej". Sąd Najwyższy wyjaśnił, co umknęło uwadze składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiającemu

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

sprawie. Dopiero jeśli sąd postanowi o wznowieniu postępowania, przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania. Tylko wyjątkowo, uchylając zaskarżone orzeczenie, sąd może (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

decyzji wiążą sąd w postępowaniu o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji co do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji. Sąd będzie więc związany ustaleniami (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami. Dowód z przesłuchania stron sąd może dopuścić jedynie na wniosek. Zgodnie z nowelizacją, sąd może wydać wyrok (...)

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

karnego właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji (czyli sąd rejonowy albo sąd okręgowy), jednakże w stosunku do osoby oddanej pod dozór, (...)

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

, zgodnie z którym jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

określonych dokładnie przez sąd penitencjarny, np. w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub chorą, dokonania niezbędnych zakupów. Sąd (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

ich wykonania sąd wymierzając karę łączną może orzec te karę zarówno z warunkowym zawieszeniem, jak i bez tego zawieszenia (art. 89 § 1a k.k.). Jednocześnie zawieszając karę łączną (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

;Dowód z przesłuchania stron sąd może dopuścić jedynie na wniosek. Zgodnie z nowelizacją, sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo oraz gdy (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

;w wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności, wydane przez organ administracji czy sąd, sąd

Rozwód w UE

Rozwód w UE

wymogów na skutek jednej z powyższych przyczyn, zawiadamia o tym sąd wzywający, używając w tym celu formularza E, którego wzór podany jest w załączniku. Sąd wzywający (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne