tekst jednolity ustawy o podatku vat 2011 sejm Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

odrębnymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą o VAT (art. 14 ust. 2 pkt 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

dotyczącej prewspółczynnika (art. 90c i art. 91 ustawy o VAT). Po rozwiązaniu grupy VAT, w przypadku podatnika (byłego członka grupy VAT), który w momencie (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

ustawy o podatku od towarów i usług, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

ustawy o VAT. Jak powinny być opodatkowane usługi (wymienione w załączniku nr 14 do ustawyVAT) wykonywane przez Uczestnika Konsorcjum, w sytuacji gdy fakturuje on (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r., Nr 21, poz. 86; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.) leasing, podatek VAT, (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

– art. 96 ust. 7ba ustawy o VAT). Jednocześnie, dokonanie powyższego wykreślenia automatycznie skutkuje również wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE (art. (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o (...)

Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

Podstawowe dane na fakturze VAT Przepisy ustawy o VAT, jak również rozporządzenia fakturowego określają podstawowe dane, jakie powinna zawierać faktura VAT. Faktura (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

podatku na gruncie przepisów ustawy o VAT. W przypadku umowy leasingu sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, gdyż korzystający określa wartość początkową co do zasady (...)

Szybka amortyzacja

Szybka amortyzacja

pomocy de minimis.    Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity (Dz. U. 2000 r., Nr (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT. Dokumentowanie WDT na podstawie przepisów ustawy o VAT Podstawowy katalog dowodów dokumentujących wywóz towarów Wewnątrzwspólnotowa

Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

przychodów  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie uznawania podatku (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

dalej ,,ustawą o PIT”, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej ,,ustawą o CIT”, ustawy z dnia 13 października (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

terytorium RP. Art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest przepisem o charakterze generalnym, na podstawie którego przedsiębiorcy (tj. osoby fizyczne, osoby (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

. Kiedy nie trzedba składać JPK_VAT? Dane przesyłane w JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

]; ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 865, ze zmianami) [w skrócie: ustawa o CIT]; ustawa (...)

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

Internetu. Jej brak w każdym przypadku będzie pozbawiał podatnika prawa do odliczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętaj, (...)

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) deklaracje VAT, informacje podsumowujące, UE, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-7K, VAT-7, VAT-12, informacja VAT-UE, (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

, poz. 535), Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14 poz., 176 ze zmianami), Ustawy z dnia 7 lipca (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

. Podczas całego okresu istnienia grupy VAT zachodzić muszą wszystkie trzy typy powiązań (art. 15a ust. 6 ustawy o VAT). Grupa VAT jest specjalnym rodzajem podatnika, który (...)

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

ustawy o VAT).   Samodzielne wykonywanie działalności dla potrzeb VAT to zatem nie tylko prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnikami podatku (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

podatku VAT; paliwo w przenośnych zbiornikach (kanistrach) – nie więcej niż 10 litrów. Zgodnie z przepisami art. 107 WSZC, art. 35 ustawy akcyzowej oraz art. 77 ustawy (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

przedstawiciela grupy VAT (art. 8d ust. 4 ustawy o VAT), który po utracie przez grupę VAT statusu podatnika ma dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe, (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (czyli 60% prognozowanego przeciętnego (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT - zwolnienie podmiotowe (m. in. wartość sprzedaży nie przekroczyła (...)

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

samochodów. PODSTAWA PRAWNA: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym (tekst ustawy (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

wystawione dla podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych fakturach (art. 108a ust. 3a i 3b ustawy o VAT). Okres ten (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy (a więc prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT), który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych (...)

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku, co do zasady, wynosi 7% (ale w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

. 4a pkt 5 ustawy o VAT). Dotyczy to także zgłoszeń rejestracyjnych złożonych przed 13 stycznia 2018 r., jeżeli podatnik nie został zarejestrowany przed tym dniem (art. 21 ustawy (...)

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

przepisami ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu (zgodnie z art. 19 (...)

Nieujawnione źródła przychodów – trzeba pilnować wydatków

Nieujawnione źródła przychodów – trzeba pilnować wydatków

darowizny Zgodnie bowiem z nowymi przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), zwalnia się od podatku (...)

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 2000 r. Nr 86 poz. 959, tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399), zwana dalej ustawą (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

; Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami); Ustawa z dnia 6 listopada (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT (art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). WIS bowiem będą mogli posługiwać się również (...)

Na jakich zasadach mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń z VAT?

Na jakich zasadach mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń z VAT?

września 2005 r. i chciałby się rozliczać jako mały podatnik. Podatnik składając formularz VAT-R w dniu 28 sierpnia 2005 r. chce więc zaznaczyć, iż wybiera metodę kasową oraz stosuje rozliczenie (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

opodatkowania tych usług. Jak należy stosować interpretowane przepisy prawa podatkowego? Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi, co do zasady, 22%. Na mocy art. (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 159)"), działalności (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

ustawy o VAT (czy w odniesieniu do takiej czynności jednostka ta działa jako podatnik). Dopiero w przypadku uznania, że wykonywana czynność nosi znamiona działalności gospodarczej należy (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

. 5c i 5d ustawy PIT.  Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 42 ustawy o CIT albo art. 21 ust. 1 pkt 122 ustawy o PIT, wolny od podatku dochodowego jest wkład własny, o (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, wynosi 23% (podstawowa stawka VAT). Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (...)

Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

za sobą obowiązku zapłaty.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

według zasad określonych w art. 22k ust. 1, z uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych. Z kolei z treści art. 19 ust. 1 powołanej ustawy o podatku (...)

Jak złożyć JPK_VAT?

Jak złożyć JPK_VAT?

podatnikiem VAT i składasz między innymi deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.JPK_VAT zawiera dane, które ewidencjonujesz  w rejestrze zakupów i sprzedaży. Kiedy NIE składasz (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny, a następnie skorzystasz ze zwolnienia, pozostaniesz nadal w rejestrze VAT, jako podatnik VAT zwolniony. Jeśli w 2016 r. nie byłeś czynnym podatnikiem (...)

Samochód osobowy i ciężarowy w podatku dochodowym

Samochód osobowy i ciężarowy w podatku dochodowym

); Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r., Nr 21, poz. 86; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

opodatkowania, której stroną jest Polska - wzorowany na art. 23B Konwencji Modelowej OECD, art. 27 ust. 9 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 30a (...)

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Sejm zajmuje się rządową nowelizacją ustawy o podatku VAT. Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie programu "Działań na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów (...)

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

., Nr 54, poz. 535, ze zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami); Ustawa z dnia (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

VAT, podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnych charakterze, osoba prawna niebędąca podatnikiem. Może to być w szczególności osoba fizyczna niebędąca (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne