testament Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

można odwołać testament? Niektórzy uważają, iż testament można odwołać w dowolny sposób. Jednak, z uwagi na treść art. 946 Kodeksu cywilnego, uznać należy, że testament (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

ogóle, nieważny jest cały testament. Kiedy testament szczególny traci ważność? Sporządzenie testamentu w formie szczególnej uzasadnione jest szczególnymi okolicznościami. (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

. Tym samym spadkodawca może sporządzić testament w samotności, korzystając z formy testamentu własnoręcznego; testament nie jest skierowany do określonego adresata. Testament może (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

allograficznego nie może sporządzić osoba głucha lub niema. Pamiętaj, że: Wybór formy, w jakiej zostanie sporządzony testament, zależy wyłącznie od woli testatora. Spadkodawca może pozostawić (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść. Najlepszą drogą byłoby (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

, byłby to testament wspólny. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by testament własnoręczny sporządzić w ten sposób, że najpierw jeden spadkodawca wyrazi swą wolę i opatrzy (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

, czy i ewentualnie które rozrządzenia ulegają odwołaniu, niezbędne jest określenie daty sporządzenia każdego z testamentów. W jaki sposób inaczej odwołać testament? testament

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go (...)

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

rzeczywisty stan rzeczy, sporządziłby testament tej treść, czy też sporządziłby testament o treść odmiennej (albo nie sporządziłby go wcale). Uzyskawszy twierdzącą odpowiedź na drugą (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 155, ze zmianami). przedawnienie, roszczenie, zachowek, spadek, testament, dziedziczenie, prawo spadkowe, bieg przedawnienia, termin przedawnienia

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT)  już w październiku

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT) już w październiku

; nie jest jednak pozbawiony i wad. Z pewnością NORT ułatwi ustalenie, czy dana osoba w ogóle, kiedykolwiek sporządziła testament. Aktualnie, jeśli spadkodawca z Krakowa sporządzi testament (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

allograficzny, czyli testament sporządzony w obecności określonej osoby urzędowej, która pełni w tym przypadku funkcję podobną do notariusza. W tym wypadku w pierwszej kolejności w obecności dwóch (...)

Charakter testamentu holograficznego

Charakter testamentu holograficznego

testamentu. Późniejsze zmiany stanu prawnego nie mają wpływu na ważność sporządzonego testamentu. Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu. Testament ten nie wymaga dla (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

nie allograficzny, a testament ustny. Pamiętaj że: Testament allograficzny podobnie jak akt notarialny jest dokumentem urzędowym – stanowi dowód postanowień zawartych w jego treści

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

testament będzie ważny? Zgodnie z art. 949 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą (...)

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

. Testament jest czynnością odwołalną. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament w sposób wyraźny lub dorozumiany, w szczególności przez sporządzenie nowego testamentu (także (...)

Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

sprawia, że sporządzony testament jest bezwzględnie nieważny. Obecność takiej osoby może mieć znaczenie dla ważności testamentu, jeżeli osoba podważająca testament jest w stanie wykazać, (...)

Miejsce złożenia testamentu

Miejsce złożenia testamentu

sądowym lub w formie pisemnego oświadczenia składanego przez tą osobę. Powyższe przepisy mają zastosowanie do każdej formy testamentu. Testament sporządzony własnoręcznie może być złożony (...)

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

, wskazując, iż jest testament – a w toku sprawy testament ten zostanie otwarty i ogłoszony. Można również najpierw ogłosić testament, a w terminie późniejszym złożyć wniosek (...)

Spadek po matce

Spadek po matce

testament się znajduje, czy został ważnie sporządzony i jaka jest jego treść. Osoba, w której posiadaniu znajduje się testament, jest obowiązana złożyć testament w sądzie (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

, że cały majątek ma przypaść kuzynowi, małżonek zmarłego postanowił zniszczyć testament. Jednakże okazało się, że po roku od sporządzenia tego testamentu, spadkodawca sporządził drugi testament (...)

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

aktu notarialnego, jego odwołanie może nastąpić przez świadome zniszczenie przez spadkodawcę wypisu aktu notarialnego zawierającego testament. Do wyrażenia woli odwołania testamentu sporządzonego (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

szczególności ulgę podatkową najkorzystniejsze jest nabycie mieszkania (własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) w drodze spadku. testament, darowizna, dziedziczenie, przepisanie mieszkania, podatek (...)

Testament notarialny

Testament notarialny

Testament został spisany u notariusza. Gdzie przechowywany jest oryginał takiego testamentu? Oryginał testamentu notarialnego pozostawiany jest w Kancelarii notariusza, który sporządził testament

Testament holograficzny

Testament holograficzny

Co to jest testament holograficzny? Testament holograficzny to inaczej, testament pisemny. Zgodnie z art. 949 kc spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze (...)

Testament notarialny

Testament notarialny

rodziców. Aby dziedziczyła Pani cały majątek obojga rodziców, także Pani mama, osobno musiałaby sporządzić testament, w  którym do całego spadku powoła tylko Panią. Co (...)

Testament wspólny obojga małżonków

Testament wspólny obojga małżonków

wyrażania woli, w tym też i jej odwoływania. Gwarancji takiej upatruje się właśnie w dyspozycji art. 942 Kc., który nakazuje ażeby testament obejmował oświadczenie woli tylko jednej osoby, (...)

Stwierdzenie nabycia spadku - testament

Stwierdzenie nabycia spadku - testament

się testament. Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego (...)

Testament notarialny a prawo do zachowku

Testament notarialny a prawo do zachowku

notarialnego. Testament sporządzony został w sposób prawidłowy, zaćma nie ma wpływu na jego ważność. Mocą testamentu na spadkobiercę nie będącego członkiem rodziny spadkodawca przeniósł (...)

Obywatel Polski zmarły za granicą

Obywatel Polski zmarły za granicą

to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Skład majątku nie musi być wyszczególniony w testamencie. Spadkodawca może więc posłużyć się określeniem "całego majątku". spadek, (...)

Świadek testamentu ustnego

Świadek testamentu ustnego

) gdy okoliczności szczególne bardzo utrudniają skorzystanie ze zwykłej formy testamentu. Wystąpienie jednej z tych okoliczności jest wystarczające. Słowo "testament" nie musiało jednak zostać użyte (...)

Ważność testamentu a podpis

Ważność testamentu a podpis

, testament, podpis

Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

sąd bada bowiem z urzędu, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa do jego złożenia osobę, u której - wedle prawdopodobieństwa - testament się znajduje. W momencie złożenia (...)

Testament własnoręczny (2)

Testament własnoręczny (2)

nieważności, występuje w następujących przypadkach: - testament zawiera rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy, - testament został sporządzony przez osobę nie mającą pełnej zdolności (...)

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia?

ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy umyślnie podrobił lub przerobił testament spadkodawcy świadomie skorzystał z testamentu przerobionego lub podrobionego Zachowanie spadkobiercy musi (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

czytać i pisać w języku, w którym spadkodawca sporządził testament, jeżeli może czytać i pisać w innym języku oraz włada językiem, w którym testament został sporządzony. (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

rozwiązania ustawowe. Co ma pierwszeństwo - testament, czy ustawa? Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, pierwszeństwo będzie miała wola spadkodawcy. Jeśli pozostawił on po sobie ważny testament

Wydziedziczenie a testament negatywny

Wydziedziczenie a testament negatywny

publikacji „Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym” Niedośpiał Michał zauważa, że: „Testament negatywny jest instytucją odrębną od wydziedziczenia. Testament (...)

Zaliczanie darowizn a testament

Zaliczanie darowizn a testament

. spadek, testament, darowizna

Testament własnoręczny bez daty

Testament własnoręczny bez daty

Czy testament napisany własnoręcznie, ale nie zawierający daty, jest ważny? Jaka jest szansa, że sąd uzna go za ważny? Zgodnie z art. 949 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament

Postępowanie spadkowe a testament

Postępowanie spadkowe a testament

wcześniej. Testament powinien być ogłoszony w specjalnym postępowaniu określonym w przepisach art. 646 - 654 k.p.c. Jednakże, gdy testament dołączony będzie do wniosku o stwierdzenie nabycia (...)

Ogłoszenie testamentu i otwarcie spadku

Ogłoszenie testamentu i otwarcie spadku

postanowienia co do istoty sprawy ani innego orzeczenia kończącego postępowanie; sprawa jest zakończona z chwilą dokonania czynności. spadek, przedawnienie, termin przedawnienia, zachowek, testament (...)

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych. Sąd (...)

Nieważność testamentu własnoręcznego

Nieważność testamentu własnoręcznego

, testament powinien być w całości - przez spadkodawcę - sporządzony pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Brak daty nie pociąga za soba niewazności testamentu, jeżeli nie wywołuje watpliwości (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Testament jest zatem dowodem nabycia (...)

Testament własnoręczny odwołujący testament

Testament własnoręczny odwołujący testament

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy (...)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

sobie testament oraz wzywa osobę, u której testament się znajduje do jego okazania. Z powyższego wynika, że sąd może stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były (...)

Testament

Testament

(bez notariusza)? I czy ewentualnie mógłbym w razie czego sprzedać to mieszkanie? W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż Pana mama może sporządzić ważny testament własnoręcznie. Musi on (...)

Testament na rzecz wnuków

Testament na rzecz wnuków

powyższych przyczyn nie zachodzi, wydziedziczenie będzie nieważne. Na naszych stronach znajdują się wzory obu testamentów Testament własnoręczny (3)  Testament własnoręczny z (...)

1

2

3

4

5

...

10

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne