transgraniczne przetwarzanie danych Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Transgraniczne przetwarzanie danych

Transgraniczne przetwarzanie danych

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1). transgraniczne przetwarzanie danych, (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

regulujących przetwarzanie danych. Zgodnie z Wytycznymi dotyczących inspektorów danych osobowych Grupy Roboczej art. 29, inspektor ochrony danych winien posiadać (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

potrzeba zgody na przetwarzanie danych? Zgoda na przetwarzanie danych jest tylko jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych. Zgody na przetwarzanie danych nie (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

ochrony danych (o ile go wyznaczył),  celu przetwarzania danych oraz podstawie prawnej przetwarzania,  znanych mu w chwili gromadzenia danych odbiorcach danych (rozumianych (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

danych. Ocenę skutków dla ochrony danych należy traktować jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w sprawie przetwarzania danych. Ocena skutków dla ochrony danych (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Zakazane jest przy tym zbieranie danych niemających znaczenia, jak i danych o większym, niż konieczny stopniu szczegółowości, jak też (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

zakresie administratorom danych. Wymagania co do dokumentacji przetwarzania danych osobowych Brak w RODO wymagań formalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych (...)

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych

administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze danych dopiero po zgłoszeniu tego zbioru Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zaś danych (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

przetwarzanie jej danych osobowych. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 221 . § 1 Kodeksu pracy, a w zakresie dodatkowych danych - przede wszystkim niezbędność podjęcia (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych; Ramy swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE – pytania i odpowiedzi; Rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych; Pierwszy

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

obowiązującego w Polsce wskazujące rodzaj danych jakie szkoła może pozyskiwać od swoich uczniów. I żaden z nich nie zezwala szkole na przetwarzanie danych biometrycznych. (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. "Zbiór (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

techniczne braku przygotowania do przekazywania danych, opis działań podjętych w celu przygotowania do przekazywania danych oraz termin rozpoczęcia przekazywania danych (art. 16 ust. 2 (...)

Obowiązek zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO

Obowiązek zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO

proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych Również GIODO potwierdził, iż zgody na (...)

VAT do zmiany

VAT do zmiany

ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych. System ten umożliwiłby państwom członkowskim przetwarzanie, analizę i audyt danych dotyczących działalności transgranicznej, aby mogły (...)

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie (...)

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

osobowe; wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość (...)

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

dla gromadzenia i przekazywania danych. Co się tyczy przypadków, w których przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji uzasadnionych interesów, TSUE orzekł, (...)

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a pracownicy zatrudnieni w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stają się pracownikami tego Urzędu.  Jak (...)

Rekrutacja a ochrona danych

Rekrutacja a ochrona danych

danych w celach rekrutacyjnych nie jest właściwa. Zgoda, a w szczególności wyraźna zgoda na przetwarzanie wybranych danych, może być niezbędna jedynie w określonych (...)

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

państwom trzecim; dokonywanie sprawdzeń danych PNR według ustalonych kryteriów; dokonywanie analizy danych PNR oraz wyników ich przetwarzania; opracowywanie informacji statystycznych (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku wykonania czynności powierzonych ustawą. Dopuszczalność przetwarzania, w tym udostępniania danych osobowych przez komornika w określonej

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

danych osobowych także o usunięciu danych osobowych lub wstrzymaniu ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zakwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich (...)

RODO w szkole

RODO w szkole

;przetwarzanie danych osobowych uczniów. ##baner## Przetwarzanie danych osobowych w szkole Czy szkoła i na jakiej podstawie może przetwarzać dane osobowe rodziców (...)

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

Przesłanka przetwarzania danych wrażliwych

dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,   przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, (...)

Zgoda na przetwarzanie danych osób

Zgoda na przetwarzanie danych osób

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, musi rozumieć informacje przekazane jej zgodnie z art. 24 przez administratora danych i być w stanie ocenić skutki swojej decyzji (wyrażenia (...)

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane (minimalizacja danych). Inne zasady przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych w (...)

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

, ochrona danych, RODO, administrator, przetwarzanie danych osobowych

Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

podstawą przetwarzania danych jest zgoda, zgodne z prawem będzie przetwarzanie danych dziecka, które ukończyło 16 lat (ten wiek może być jeszcze obniżony do lat 13 w przepisach (...)

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

;Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...)

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

przetwarzanie danych spełnieniem warunków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, a więc gdy: (...)

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

i wiedzy w zakresie poszanowania prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Podobnie jak pod rządami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (...)

Transgraniczne ściganie przestępców

Transgraniczne ściganie przestępców

funkcjonalności. Między innymi możliwe będzie przetwarzanie danych biometrycznych jako załączników do poszczególnych wpisów. Taka modyfikacja systemu pozwoli jeszcze skuteczniej (...)

E-recepta za granicą...

E-recepta za granicą...

możliwość wykupienia e-recepty oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z realizacją e-recepty za granicą. Twoja zgoda na obsługę e-recept w określonych (...)

Prawo do przenoszalności danych według RODO

Prawo do przenoszalności danych według RODO

na żądanie podmiotu danych będzie musiał przeniesione już dane usunąć. Kiedy nie ma prawa do przenoszalności danych? Przenoszalność danych nie ma zastosowania do ich przetwarzania (...)

Co RODO przynosi obywatelom?

Co RODO przynosi obywatelom?

ochronę danych osobowych. Warto również wskazać na następujące wyniki badań statystycznych, które jednoznacznie przemawiały za potrzebą znowelizowania systemu ochrony danych

Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych a RODO

Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych a RODO

w sposób oczywisty je upubliczniła. Jednak do takich sytuacji nie należy przetwarzanie danych osobowych, w tym zwłaszcza danych biometrycznych, do celów odnotowywania (...)

Poczta elektroniczna i walka z niechcianymi reklamami

Poczta elektroniczna i walka z niechcianymi reklamami

administratora danych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, dane (...)

Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych

Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych

o tym na co się zgadzamy i świadomie to zaznaczać. Tymczasem domyślnie zaznaczone okienka możemy przez nieuwagę i pośpiech pominąć. Przetwarzanie danych niezgodnie z prawem Każdy, (...)

Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

odrębnych ustaw lub umowy zawartej pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą. Do celów reklamowych, badań rynku, zachowań i preferencji usługobiorców możliwe jest przetwarzanie tylko danych (...)

Kiedy konieczne są uprzednie konsultacje z PUODO?

Kiedy konieczne są uprzednie konsultacje z PUODO?

;dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi

Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi

działania jak Markkinapörssi i Satamedia, dotyczące danych pochodzących z dokumentów jawnych w świetle przepisów prawa krajowego, mogą zostać zaklasyfikowane w ramach „działalności

Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1). przedsiębiorca, rejestracja, rejestr czynności, przetwarzanie danych osobowych, (...)

Koronawirus a ochrona danych

Koronawirus a ochrona danych

, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), powiedziała: „Przepisy w zakresie ochrony danych (takie jak RODO) nie utrudniają działań podejmowanych w walce z pandemią

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych", które mylnie sugerowałoby, że nie musi ono byćpodpisane). Co więcej art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że „zgodą (...)

Zgoda na przetwarzanie danych na zakupach...

Zgoda na przetwarzanie danych na zakupach...

wobec przetwarzania ich danych w takim celu. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych W relacjach między sprzedawcami a klientami często jednak dochodzi do przetwarzania danych (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

transgraniczne są kluczowe dla integracji gospodarki UE. Odgrywają one ważną rolę w jednoczeniu obywateli i przedsiębiorstw UE. Ograniczenia i nadmierne koszty wpływające na płatności transgraniczne (...)

CBR rozwiąże problemy transgraniczne z VAT

CBR rozwiąże problemy transgraniczne z VAT

podatkową państwa członkowskiego UE; przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS; upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych

1

2

3

4

5

...

7

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne