ue Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

) przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi UE (granice wewnętrzne UE), z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

VAT; dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.) - dyrektywa VAT; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po stronie UE do zawarcia umowy konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, jednak nie przewiduje się żadnych trudności (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

wybrany Parlament Europejski będą prowadzić równolegle negocjacje na temat budżetu na 2020 r. i budżetu długoterminowego. Więcej informacji: - Projekt budżetu UE na 2020 r. – pytania (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

innowacyjnych platform internetowych w UE W UE działa ponad 10 tys. platform internetowych. 90 proc.spośród nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor usług cyfrowych (...)

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

: obywatele UE/EOG/Szwajcarii posiadający zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE, wydane przez organy (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

zdrowia przy każdorazowym wjeździe do UE (paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE). Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

przepisami zharmonizowanymi UE. Ocena towarów W przypadku wprowadzenia towaru do obrotu w innym państwie UE, jeśli ten towar nie jest objęty procedurą uprzedniego zezwolenia, właściwy (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

ZESTAWIENIE INFORMACJI: Oświadczenie UE-Turcja po dwóch latach realizacji ZESTAWIENIE INFORMACJI: Instrument Pomocy UE dla Uchodźców w Turcji ZESTAWIENIE INFORMACJI: Szlak środkowośró

Praca za granicą

Praca za granicą

, przystępujących do UE w 2004 r. do rynków pracy ówczesnych „starych państw członkowskich” UE, obecnie obywatele polscy mogą podejmować pracę we  wszystkich państwach (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

terytorium państwa wymienionego w części 1 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 577/2013 (najnowsza wersja skonsolidowana rozporządzenia UE 577/2013 dostępna jest tutaj) nie (...)

Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings)

Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings)

CBR i poinformuje wnioskodawcę o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska przez KAS z administracją współpracującą w ramach pilotażu VAT UE CBR. W przypadku uzgodnienia

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

rynkach innych państw członkowskich UE lub reprezentujesz izbę zrzeszającą takich przedsiębiorców? Uważasz, że napotykasz nieuzasadnione bariery prawne lub administracyjne na rynkach innych (...)

Przygotuj się na brexit

Przygotuj się na brexit

przypadku eksportu lub importu towaru spoza UE, trzeba będzie przygotowywać zgłoszenia celne. Warto przeanalizować też, jakimi cłami objęte są towary importowane do UE, którymi (...)

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Umowy należy do wyłącznych kompetencji UE, jej wejście w życie nie wymaga podpisania i ratyfikowania przez państwa członkowskie UE. Postanowienia Umowy będą wiążące dla państw członkowskich (...)

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

;łpracy UE – Wielka Brytania w postaci pytań i odpowiedzi znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej. Umowa UE-UK: przewozy w transporcie drogowym, lotniczym i morskim W umowie pomiędzy (...)

CBR rozwiąże problemy transgraniczne z VAT

CBR rozwiąże problemy transgraniczne z VAT

UE. Pilotaż VAT UE CBR ma ambicję zmniejszenia ryzyka dokonania przez współpracujące administracje podatkowe państw członkowskich UE różnej interpretacji tego samego stanu (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

zaznaczyć, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest jednoznaczne z wykreśleniem go z rejestru podatników VAT UE. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT UE z urzędu Powyżej wskazano już, (...)

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

;lnego rynku UE, utrzymanie zasad przekraczania granicy UE-Wielka Brytania. Nadal będzie można podróżować do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego, możliwość eksportu towarów

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

własnym terytorium. Jak ustalane są emerytury i renty dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Ustalanie uprawnień oraz obliczanie wysokości emerytur i rent osobom zamieszkałym w Polsce (...)

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

UE-Japonia (Dz.Urz. UE L 11.1.2019) swoim zasięgiem obejmie ponad 600 mln osób i około 30% światowego PKB. 17 lipca 2018 r. podczas szczytu UE-Japonia w Tokio podpisano (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

podsumowującej wykazujesz świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UE, które są opodatkowane w kraju siedziby nabywcy. Nie wykazujesz nabycia usług od kontrahenta z UE, które są (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

finansów UE. Główna część wydatków UE to nadal wsparcie biedniejszych regionów Niemiecka posłanka Jutta Haug (PES) jest sprawozdawcą budżetowym Parlamentu. W

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

ochrony danych w całej UE; jednakowe zasady stosowane do wszystkich przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie UE, nawet jeżeli mają one siedzibę poza UE; wzmocnienie istniejących (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

VAT UE zostały już złożone. Ażeby bezwzględnie zostały spełnione wymogi wynikające z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. by na fakturze stwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę był podatny (...)

Rusza stosowanie CETA

Rusza stosowanie CETA

w 2011 r. eksport UE do Korei Południowej wzrósł o ponad 55 proc., eksport niektórych produktów rolnych wzrósł o 70 proc., sprzedaż samochodów z UE (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

obywatelom UE czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji (SI) i zwiększyć konkurencyjność UE na tym polu. Komisja proponuje trzytorowe podejście w celu zwiększenia inwestycji publicznych (...)

Projekt zmian dotyczących m.in. pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii

Projekt zmian dotyczących m.in. pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii

w sprawie wydalenia z Polski obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE. Obecnie decyzje o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE wydaje (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

, który złożył ww. dokumenty jako podatnika VAT-UE, a także potwierdza zarejestrowanie takiego podatnika jako VAT-UE (potwierdzenie dokonywane jest na formularzu VAT-5/UE). Podmioty (...)

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

r. poz. 1030); rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego. Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

UE przez RODO w świetle postanowień Karty Praw Podstawowych UE. Oznacza to konieczność dokonania przez administratorów indywidualnej oceny stopnia ochrony danych zapewnianego (...)

Unia Europejska przyjęła mandaty na negocjacje z USA dot. handlu

Unia Europejska przyjęła mandaty na negocjacje z USA dot. handlu

ekonomiczna wykazała, że umowa z USA o zniesieniu ceł na towary przemysłowe do 2033 r. może przyczynić się do wzrostu eksportu UE do USA o 8%, a eksportu USA do UE o 9%. Oznacza to zwiększenie (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

system jakości, albo kompletny system jakości (ISO 9001). System jakości i normy ISO 9000 otrzymały więc formalne uznanie przez władze UE. UE manifestuje swą wolę promocji stosowania tego (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

prawny UE, stanowiący aktualizację przepisów prawa autorskiego w Europie i dostosowujący je do wymogów współczesnego świata cyfrowego. Po przyjęciu na szczeblu UE (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88).   Komisja Europejska swobodny przepływ danych, dane nieosobowe, Unia Europejska, UE, ogólne rozporządzenie o

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

pakiet dotyczący bezpieczeństwa cybernetycznego. Budowanie odporności UE: Silna agencja UE ds. bezpieczeństwa cybernetycznego Agencja UE ds. bezpieczeństwa cybernetycznego: Zadaniem (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

błąd marketing. Ochrona ta jest obecnie bardzo zróżnicowana w państwach UE. 3. Wprowadzenie skutecznych kar za naruszanie prawa konsumenckiego UE Organy ochrony konsumentów UE (...)

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

Parlament Europejski (pod koniec października). Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza (21 dni). Po jej pozytywnym zakończeniu Rada UE i Parlament będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie (...)

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

konferencją kopenhaską określi: 1) stanowiska UE w sprawie głównych metod finansowania działań łagodzących i dostosowawczych, wsparcia technologicznego i tworzenia zdolności, 2) szczegóły dotyczące (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

sprawie poprawy bezpieczeństwa dowodów tożsamości obywateli UE i dokumentów pobytu wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin Rozporządzenie w sprawie wprowadzania do obrotu (...)

Jakie są źródła prawa wspólnotowego?

Jakie są źródła prawa wspólnotowego?

2004 r. (Dz. Urz. UE 2004 C 310, s. 1) - nieobowiązujący ze względu na brak ratyfikacji przez wszystkie państwa UE dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, traktaty założycielskie, źródła prawa (...)

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i prawo do emerytury lub renty

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i prawo do emerytury lub renty

społecznego, tj. rozporządzenia: nr 883/2004, nr 987/2009 i nr 859/2003. W okresie przejściowym obywatele państw członkowskich UE na terytorium UK, a obywatele UK na terytorium UE (w Polsce) (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej

Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z dnia 30 kwietnia 2004 roku z późn. zm.; Dz. (...)

Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej po 5 latach

Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej po 5 latach

do UE, a po przystąpieniu Polski do UE w zasadzie implementujemy na bieżąco wszystko co pojawia się na poziomie UE. Jednak prawdą jest również, że po wejściu do UE nie zostały (...)

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

uprawniały do pracy w UE i nie będą obowiązywały w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie.  W 2016 r. państwa UE wydały 13,9 mln wiz krótkoterminowych: najwięcej wiz otrzymali (...)

Budżet na kryzys

Budżet na kryzys

ochronę spójności w ramach UE-27. Nadal utrzymuje się tendencja, polegająca na zwiększaniu funduszy dostępnych dla państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. i w 2007 r. (UE-12). (...)

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

-ED, FR) o roli NATO w architekturze bezpieczeństwa UE oraz Karla VON WOGAU (EPP-ED, DE) poświęcone Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa oraz EPBiO. Przyszłość relacji UE-NATOZdaniem posłów, (...)

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

naukowców. - "Polska prowadzi analizy konkretnych przesłanek, zarówno merytorycznych, jak i proceduralnych, które mogą stanowić przedmiot skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE. (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne