umowa najmu okazjonalnego na czas nieokreślony Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

najemcy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego). Art. 19d. [Wygaśnięcie i rozwiązanie najmu okazjonalnego] 1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

wyłącznie lokali mieszkalnych, a więc lokali przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Najmu (...)

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

do najmu okazjonalnego znajdują się również przepisy dotyczące przyczyn wypowiadania umowy. W sytuacji, gdy zawierana jest umowa na czas określony, po upływie okresu, (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

, dalej u.ochr.lok., umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, (...)

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

praw lokatorów (Dz.U.2014.150 z późn zm.) – dalej „u.o.p.l” . Zgodnie z § 19a ust. 1 u.o.p.l. umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.  Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile (...)

Ochrona lokatora w mieszkaniu kwaterunkowym – opinia prawna

Ochrona lokatora w mieszkaniu kwaterunkowym – opinia prawna

. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami). W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony, przy czym pierwsza umowa (...)

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

ze względu na zwłokę z zapłatą czynszu, mają zastosowanie również do umów zawartych na czas oznaczony. Art. 11 ust. 2 u.p.l. nie przewiduje rozróżnienia stosunków najmu w (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

- czynsz płatny jest za cały czas najmu z góry, gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc - czynsz płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, gdy umowa najmu (...)

Przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony

Przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony

przedłużenie na czas nieoznaczony umowy najmu zawartej na czas oznaczony, po zakończeniu okresu na który umowa ta była zawarta, muszą być spełnione (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Umowa na czas nieokreślony Do umowy o pracę na czas nieokreślony można zastosować (...)

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

spółdzielczym-lokatorskim) może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Niestety w takim przypadku (...)

Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce jego zamieszkania. Ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeżeli umowa (...)

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

ma być zawarty na czas nieoznaczony.  2. Jeśli przy zawieraniu umowy najmu nieruchomości lub pomieszczenia, na czas dłuższy niż rok, nie dochowano formy pisemnej. 3. (...)

Wynajmujący a pełnomocnik

Wynajmujący a pełnomocnik

imienia i nazwiska? Czy wynajęcie domu na czas budowy własnego domu jest wynajmem okazjonalnym? Zgodnie z art. 95  kodeksu cywilnego czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

z najmu, dzierżawy itp.), zaliczamy również przychody z najmu okazjonalnego lokalu, które są opodatkowane według tych samych zasad, omówionych w dalszej części. 

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

wykonywania określonego rodzaju pracy. Kodeks pracy wyróżnia zatem następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas (...)

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

najmie lokali, a nie ogólnym przepisom o najmie, również w zakresie wypowiedzenia” (wyr. SN z 19.10.2006r., sygn. V CSK 230/06). Umowa najmu może być zawarta na czas (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Stałem się właścicielem nieruchomości, w której wynajmują lokale użytkowe firmy. Firmy te zawierały umowy najmu lokali użytkowych z poprzednim właścicielem. Niektóre umowy są na czas (...)

Minimalny okres trwania umowy

Minimalny okres trwania umowy

niniejsza zawarta jest na dwanaście miesięcy. Po upływie tego okresu umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że jedna ze stron sprzeciwi się temu przed upływem (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

przedstawione), stosuje się przepisy dla umów najmu i dzierżawy. Już teraz można wspomnieć, iż umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony. Jeśli więc strony zawrą (...)

Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

nieokreślony. W tej formie przepis obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Wcześniej obowiązujący przepis przewidywał, że można wypowiedzieć wysokość stawki czynszu umowy najmu zawartej na (...)

Ustny wynajem mieszkania

Ustny wynajem mieszkania

mogą być dla wynajmującego uciążliwe – uznanie umowy za zawartą na czas nieokreślony i obowiązek zachowania terminów i powodów wypowiedzenia najmu. ustna (...)

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego

pobierał, należy przyjąć, iż umowa najmu lokalu została przedłużona na czas nieoznaczony. W związku z tym wypowiedzenie nastąpić może tylko na zasadach wyrażonych (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

być zachowana forma pisemna. W sytuacji braku pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, uważa się, iż została ona zawarta na czas nieoznaczony. Umowa najmu może być zawarta na (...)

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny? Chcę się pozbyć niechcianego lokatora, niestety wcześniej podpisałam z nim umowę najmu na czas nieokreślony (...)

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

, zwłaszcza jeśli członkostwo jest kadencyjne. Umowa zawierana jest wówczas na czas sprawowania funkcji w zarządzie. Umowa na czas określony Natomiast w umowie (...)

Ustanie stosunku najmu

Ustanie stosunku najmu

, o którym mowa w pytaniu stosuje się przepisy ustawy o ochronie lokatorów (czyli, że  lokal ten nie był  przeznaczony do krótkotrwałego pobytu osób) oraz, że umowa najmu była zawarta (...)

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

wypowiedzenia, umowa może zakończyć się tylko z upływem terminu, na który została zawarta. terminy, najem, wypowiedzenie, czas określony, czas nieokreślony

Opróżnienie mieszkania przez

Opróżnienie mieszkania przez "byłego" najemcę

na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. W związku z powyższym, umowa najmu zawarta w formie ustnej i na (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

mieszkania, na drodze sądowej uzyska najprawdopodobniej prawo do tego lokalu. Będę zatem zmuszona do podpisania z tą osobą umowy najmu. Czy prawo nakłada na mnie obowiązek podpisania (...)

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony.Zgodnie z art. 50 § 3, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Pańskiej sytuacji jest możliwe zawieranie umów najmu okazjonalnego ponieważ spełnione są przesłanki z art. 19a. Taka umowa powinna lepiej zabezpieczać pańskie interesy w razie (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

tego nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

zakładową organizację związkową  Pracodawca jeszcze przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinien zawiadomić na piśmie (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

nieokreślony, określony i na okres próbny. O rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie informujesz pracownika, składając mu pisemne oświadczenie. Jeżeli rozwiązujesz umowę o pracę na (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

pracownikiem trzy rodzaje umów o pracę: umowę o pracę na okres próbny, umowę o pracę na czas określony, umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeśli (...)

Przyczyny wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Przyczyny wypowiedzenia umowy najmu lokalu

natychmiastowym? Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Kodeks cywilny dokładnie określa przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy

Wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy

Nasza firma wydzierżawia dystrybutory do wody. Umowa najmu jest zawarta na okres 24 m-cy i ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 24 m-cy o ile żadna ze stron nie zadeklaruje (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

widać z powyższego, umowa leasingu operacyjnego nie może zostać zawarta na czas nieokreślony. Ponadto, czas oznaczony, na jaki musi być zawarta ta umowa, musi (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. W kwestiach, w których nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

czas określony i nieokreślony, umowy na wyłączność, umowy określające minimalny obrót między stronami 1. Umowa na czas określony z ustalonym minimalnym (...)

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

czynsz aż do chwili zakończenia najmu. Między Państwem została zawarta umowa na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu jej wypowiedzenia. W każdej chwili (...)

Eksmisja najemcy prowadzącego działalność. Jak i co robić?

Eksmisja najemcy prowadzącego działalność. Jak i co robić?

11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na (...)

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

określony (w tym na zastępstwo nieobecnego pracownika), umowa na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny Umowa na okres próbny może (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

fizycznym „zapobiegającym” tzw. pozornym umowom najmu). Umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

zgłoszona policji;  zwolnienie ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę, jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (...)

Najem związany ze stosunkiem pracy

Najem związany ze stosunkiem pracy

na czas oznaczony żąda lokator. W przypadku wynajmowania lokalu pracownikowi gminy warto zastanowić się nad zawarciem takiej umowy na czas określony. Dzięki odpowiedniemu sformułowaniu (...)

1

2

3

4

5

...

14

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne