umowa najmu okazjonalnego wypowiedzenie ze strony wynajmujacego Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

będzie już wiązała umowa, nie zgodzi się na dobrowolne opuszczenie wynajmowanego mieszkania. Umowa najmu okazjonalnego nie wprowadza więc szczegółowych regulacji w zakresie (...)

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

najmu, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie nie poprzedzone upomnieniem jest jednak skuteczne, gdy strony - wzmacniając sankcję (...)

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

ograniczenia dotyczące umowy najmu lokalu - zarówno w kontekście najmu na cele mieszkalne, jak i najmu powierzchni handlowych, biurowych, etc. Umowa najmu co do zasady (...)

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

jest czynnością prawną jednostronną przysługującą każdej ze stron i powoduje wygaśnięcie stosunku najmu. Dla oświadczenia o wypowiedzeniu najmu nie została przewidziana forma szczególna, (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej treści, strony wiąże umowa (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

fizycznym „zapobiegającym” tzw. pozornym umowom najmu). Umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania tego wskazania (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

§ 2 Kodeksu cywilnego). W razie opóźnienia w zapłacie czynszu, wynajmującemu przysługują odsetki za cały czas opóźnienia. ##baner## Lokal użytkowy W umowie najmu strony (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

stawiennictwa strony.§ 4.  Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

zawarli z TBS umowy najmu lokali i pobrano od nich kaucje i partycypacje (zapisy w umowie najmu). Zasady zwrotu kaucji i partycypacji określa umowa najmu. Kaucja jest zwracana po rozwiązaniu (...)

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

wypowiedzenia umowy najmu z określonych powodów. ##baner## Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania (...)

Ustanie stosunku najmu

Ustanie stosunku najmu

wynajmującego, albo przez wypowiedzenie umowy przez najemców. We wskazanym przypadku ewentualnie, można by uznać, ze nastąpiło wypowiedzenie umowy przez najemców (chociaż to zależy (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

, mogą być odwołane z ogłoszeniem upadłości bez odszkodowania. Umowa ajencyjna Umowa ajencyjna wygasa z ogłoszeniem upadłości jednej ze stron. W razie upadłości dającego polecenie (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

wypowiedzeniu ulega rozwiązaniu. To jak długo powinno trwać takie wypowiedzenie określa albo sama umowa (w tym wypadku umowa najmu), albo przepisy ustawy (w tym wypadku będą to (...)

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

to ustawa o ochronie lokatorów nie dotyczy w całym zakresie jedynie tzw. najmu okazjonalnego, a więc najmu w sytuacji, gdy właściciel przejściowo nie korzysta z lokalu w całości (...)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

W jaki sposób może być rozwiązana umowa najmu? Umowa najmu może być rozwiązana: na mocy zgodnego porozumienia stron, przez jedną ze stron umowy - czyli przez wynajmującego (...)

Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce jego zamieszkania. Ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeżeli umowa zostanie (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę. Art. 291.  § 1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej (...)

Rozwiązanie umowy najmu na czas oznaczony

Rozwiązanie umowy najmu na czas oznaczony

także w stosunku do wynajmującego, tj. jako wypowiedzenie ze strony najemcy. Czasem w umowie najmu strony postanawiają, że właściciel lokalu, wynajmujący, w czasie trwania (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

. Mianowicie zgodnie z art. 19b u.ochr.lok. właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

podwyżkę czynszu (w granicach dozwolonych prawem), to umowa najmu wygaśnie na skutek wypowiedzenia jednego z istotnych elementów umowy najmu. Najem wygasa, gdy zostanie wypowiedziany (...)

Przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony

Przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony

woli składającej go strony. Brak też podstaw do uznania tego pisma za wypowiedzenie wysokości czynszu najmu. Wynajmujący określił wysokość czynszu w kwocie 500 zł, ale nie wypowiedział (...)

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

wszystkich przesłanek określonych w hipotezie tego unormowania. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2006 r., sygn. akt III CZP 30/06 najem, umowa, umowa najmu, najem na czas oznaczony, (...)

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

praw lokatorów (Dz.U.2014.150 z późn zm.) – dalej „u.o.p.l” . Zgodnie z § 19a ust. 1 u.o.p.l. umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

powyższych przepisów wynika, iż będzie mógł Pan wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas określony wcześnie, ale jedynie w przypadku, gdy umowa najmu zawiera takie postanowienia (...)

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

miesięcznego terminu wypowiedzenia. Skoro nie było podstaw do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu, to wypowiedzenie to jest bezskuteczne. Nie wywołuje ono skutków prawnych i umowa (...)

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny? Chcę się pozbyć niechcianego lokatora, niestety wcześniej podpisałam z nim umowę najmu na czas nieokreślony z dwu miesięcznym

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Skarbowej w Gdańsku z 12 maja 2005 r., BI/005-1144/04). Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu ze względu na fakt, że nie miało na celu uzyskania przychodu, lecz jedynie zapobieżenie dalszym (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

celów dowodowych, lecz dla udowodnienia, że złożono wypowiedzenie). Adam Nowak może się natomiast domagać odszkodowania z uwagi na niezgodne z wymaganiami prawa pracy wypowiedzenie. Wypowiedzenie (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

osób fizycznych, które uprzednio z zarządcą związane były umowa najmu. W analizowanym stanie faktycznym o przyjęciu oferty decyduje zachowania oblata. Zgodnie z art. 66 § 2 kodeksu cywilnego, (...)

Konkurencyjny najem okazjonalny

Konkurencyjny najem okazjonalny

najmu okazjonalnego ustnie, pod rygorem nieważności trzeba to zrobić w formie pisemnej. najem okazjonalny, umowa, strony,

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

sprzedaży nieruchomości wynajmującego (wyrok SN z 24 października 2000 r., V CKN 132/2000). ochrona praw lokatorów, podnajem, gmina, termin wypowiedzenia, wypowiedzenie, umowa najmu, cele (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

;re w dotychczasowej praktyce nie były ocenione jako ograniczające prawa lokatorów. Rozwiązania dotyczące najmu instytucjonalnego umożliwiają zawieranie umów najmu dopuszczających (...)

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

wskazać przypadki, w których strony będą mogły wypowiedzieć umowę najmu, np. nieprzedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu najemcy. W przypadkach nie zastrzeżonych w umowie strony (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

umowie najmu, że najmu okazjonalnego i wskazanie przyczyn, dla których najem ten uznany jest za okazjonalny. Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie lokatorów, najem okazjonalny nie jest wyłączony (...)

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

razie rozwiązania stosunku najmu, a nowa umowa nie zawiera w tej kwestii żadnych postanowień, to należałoby uznać, że wynajmujący ma obowiązek zwrócić kaucję już teraz. Wynajmującymi (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

przyznać jednemu ze współwłaścicieli prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości wspólnej. Na podstawie tak dokonanego podziału, jeden ze współwłaścicieli uzyskuje (...)

Zmiana czynszu za lokal użytkowy.

Zmiana czynszu za lokal użytkowy.

notarialny) zależeć będzie od tego jak postanowiły o tym strony w samej umowie. Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej (...)

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

do czynienia z najmem okazjonalnym. Zgodnie z art. 19 a par. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, umową najmu okazjonalnego jest umowa

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

nieskuteczne, a wynajmujący ma przeciwne stanowisko, oznacza to, że po upływie terminu wypowiedzenia powstanie spór co do tego, czy strony nadal łączy umowa najmu. W takiej sytuacji (...)

Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

Zawarcie umowy najmu ze współmałżonkiem

umowa najmu nadal obowiązywała, najemca i jego małżonek mogą zawrzeć umowę, na podstawie której małżonek wstąpi w prawa i obowiązki małżonka-najemcy (cesja wierzytelności). W ten sposób (...)

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

zasady każda umowa zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana tylko wtedy, gdy w swej treści zawiera taką klauzulę. Innymi słowy, jeżeli umowa postanawia, iż strony mogą (...)

Wady wynajętego lokalu

Wady wynajętego lokalu

umowa najmu pomieszczenia baru nie uwzględnia w swoim zapisie pomieszczenia kuchni i magazynu, które są przedmiotem umowy najmu drugiej firmy (restauracja) mieszczącej się pod tym samym (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy

Wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy

określonych w umowie.Jak więc wynika z powyższego umowa najmu zawarta na czas oznaczony nie może być wypowiedziana w terminie wcześniejszym niż wynikający z umowy. Jeśli strony nie (...)

Minimalny okres trwania umowy

Minimalny okres trwania umowy

. Więcej na ten temat w artykule: wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jeśli chodzi o kaucję, to jej funkcją jest zabezpieczenie roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy (takich jak (...)

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

ewentualna obrona przed skutkami dokonanego wypowiedzenia może polegać tylko na podważeniu samego faktu spełnienia się uzgodnionej przesłanki”.   wypowiedzenie, umowy, najmu, czas, (...)

Zmiana warunków zawartej umowy najmu

Zmiana warunków zawartej umowy najmu

więc bieg dopiero po upływie dwóch tygodni. Wypowiedzenie umowy najmu powinno być dokonane w tej samej formie, w której zawarto umowę (np. forma pisemna). Jeżeli umowa zostanie rozwiązana (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

a powstałą szkodą obciążać będzie firmę A. umowa, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, umowa agencyjna

Skuteczność wypowiedzenia za pomocą e-maila

Skuteczność wypowiedzenia za pomocą e-maila

jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. W związku z przedstawionymi rozważaniami, istotne znaczenie będzie miało, czy w powyższym przypadku umowa najmu dotyczy lokalu mieszkalnego, (...)

1

2

3

4

5

...

9

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne