umowa najmu okazjonalnego Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

najemcy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego). Art. 19d. [Wygaśnięcie i rozwiązanie najmu okazjonalnego] 1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

będzie już wiązała umowa, nie zgodzi się na dobrowolne opuszczenie wynajmowanego mieszkania. Umowa najmu okazjonalnego nie wprowadza więc szczegółowych regulacji w zakresie (...)

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

Najem okazjonalny - o czym należy pamiętać?

praw lokatorów (Dz.U.2014.150 z późn zm.) – dalej „u.o.p.l” . Zgodnie z § 19a ust. 1 u.o.p.l. umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

umowie najmu, że najmu okazjonalnego i wskazanie przyczyn, dla których najem ten uznany jest za okazjonalny. Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie lokatorów, najem okazjonalny nie jest wyłączony (...)

II Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami

II Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami

Infrastruktury zaproponowało wprowadzenie nowej instytucji najmu okazjonalnego w ustawie o ochronie praw lokatorów. Umowa najmu okazjonalnego zawierana byłaby notarialnie na (...)

Zaskarżenie czynności notariusza

Zaskarżenie czynności notariusza

czynności bo nie pasuje mu umowa; twierdzi, że to nie jest umowa najmu okazjonalnego. Czy można w takim przypadku zaskarżyć odmowę notariusza i w jakiej formie odmowa powinna być (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

, dalej u.ochr.lok., umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, (...)

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

do czynienia z najmem okazjonalnym. Zgodnie z art. 19 a par. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, umową najmu okazjonalnego jest umowa

Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce jego zamieszkania. Ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeżeli umowa zostanie zarejestrowana (...)

Wynajmujący a pełnomocnik

Wynajmujący a pełnomocnik

jest obowiązkowe. W kwestii umowy najmu proponujemy zapoznanie się z artykułem zatytułowanym Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy W (...)

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

to ustawa o ochronie lokatorów nie dotyczy w całym zakresie jedynie tzw. najmu okazjonalnego, a więc najmu w sytuacji, gdy właściciel przejściowo nie korzysta z lokalu w całości (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Pańskiej sytuacji jest możliwe zawieranie umów najmu okazjonalnego ponieważ spełnione są przesłanki z art. 19a. Taka umowa powinna lepiej zabezpieczać pańskie interesy w razie (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

: w czasie trwania najmu - bez ograniczeń czasowych, po ustaniu najmu - roszczenie o zwrot nadpłaconego czynszu przedawnia się w terminie 1 roku od dnia zwrotu przedmiotu najmu. Obowiązki (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

z najmu, dzierżawy itp.), zaliczamy również przychody z najmu okazjonalnego lokalu, które są opodatkowane według tych samych zasad, omówionych w dalszej części. 

Konkurencyjny najem okazjonalny

Konkurencyjny najem okazjonalny

niedawna nowym modelu najmu mieszkań. Istotną różnią pomiędzy obiema umowami jest konieczność wskazania przy umowie najmu okazjonalnego miejsca, gdzie lokator zostanie eksmitowany, (...)

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

więc z jednej strony szerszą ochronę właścicielom mieszkań, z drugiej strony zniechęca do nieformalnego wynajmowania mieszkań w celu unikania obowiązków podatkowych. Umowa o najem okazjonalny

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

ograniczenia dotyczące umowy najmu lokalu - zarówno w kontekście najmu na cele mieszkalne, jak i najmu powierzchni handlowych, biurowych, etc. Umowa najmu co do zasady (...)

Zmiana zarządcy kamienicy

Zmiana zarządcy kamienicy

. najem, przedłożenie, umowa, zarządca, kamienica, wypowiedzenie, termin wypowiedzenia,

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

;re w dotychczasowej praktyce nie były ocenione jako ograniczające prawa lokatorów. Rozwiązania dotyczące najmu instytucjonalnego umożliwiają zawieranie umów najmu dopuszczających (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

zagrażające zdrowiu lub uniemożliwiające korzystanie z lokalu, naruszenie porządku domowego, zbycie lokalu, jeżeli umowa najmu nie była opatrzona datą pewną. Najemca ma prawo wypowiedzieć (...)

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

najmu/dzierżawy. Umowa sprzedaży jest dowodem na okoliczność, iż rzeczywistym właścicielem nieruchomości jest nie dłużnik z postępowania egzekucyjnego, a osoba, z którą zawarł Pan umowę (...)

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

egzekucyjnym a nowym właścicielem, z którym zawarł Pan umowę najmu/dzierżawy oraz samą umowę najmu/dzierżawy. Umowa sprzedaży jest dowodem na okoliczność, iż rzeczywistym (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

zawarli z TBS umowy najmu lokali i pobrano od nich kaucje i partycypacje (zapisy w umowie najmu). Zasady zwrotu kaucji i partycypacji określa umowa najmu. Kaucja jest zwracana po rozwiązaniu (...)

Najem okazjonalny tylko na dziesięć lat

Najem okazjonalny tylko na dziesięć lat

okazjonalny, umowa najmu, wynajem mieszkania, działalność gospodarcza

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

fizycznym „zapobiegającym” tzw. pozornym umowom najmu). Umowa najmu lokalu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania tego wskazania (...)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

lub po prostu zawrzeć nową umową najmu.   Podstawa prawna: Kodeks Cywilny, 659-692Ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych. wstąpienie, stosunek najmu, najemca, umowa najmu, (...)

Krajowy Zasób Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ograniczając zakres najmu okazjonalnego do najmu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie (...)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

W jaki sposób może być rozwiązana umowa najmu? Umowa najmu może być rozwiązana: na mocy zgodnego porozumienia stron, przez jedną ze stron umowy - czyli przez wynajmującego (...)

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

sama umowa zawiera w tym zakresie uregulowania, np. gdy umowa przewiduje formę pisemną, tylko wypowiedzenie w tej formie będzie skuteczne i wiążące. Wobec braku uregulowania umownego, wypowiedzenie (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

k.c., trybu zmiany właściciela nieruchomości obciążonej umowami najmu.  Art. 678. § 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu (...)

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

możliwość skorzystania ze zryczałtowanego sposobu opodatkowania przychodów z najmu przez osoby prowadzące działalność w zakresie najmu (i umów podobnych), jeśli umowy najmu (...)

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Na czym polega umowa najmu lokalu? W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca natomiast zobowiązuje (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

prawo rozwiązania umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, wynajmujący może skorzystać z tego uprawnienia. Należy się jednak wcześniej upewnić od jakiej zaległości z zapłatą (...)

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

wszystkich przesłanek określonych w hipotezie tego unormowania. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2006 r., sygn. akt III CZP 30/06 najem, umowa, umowa najmu, najem na czas oznaczony, (...)

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

wypowiedzenia umowy najmu z określonych powodów. ##baner## Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia (...)

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. § 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony (...)

Hipoteka na użytkowaniu wieczystym a nabycie nieruchomości na własność - opinia prawna

Hipoteka na użytkowaniu wieczystym a nabycie nieruchomości na własność - opinia prawna

(poprzedni wynajmujący) zostaje zwolniony ze zobowiązania. Prawa najemcy są chronione w ten sposób, że nabywca nieruchomości wstępuje z mocy prawa w stosunek prawny, także umowa najmu (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

wywołuje takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Od umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, zawartej przez upadłego, jako najemcę (...)

Ustanie stosunku najmu

Ustanie stosunku najmu

od wykazania, że ich wyprowadzka oznaczała wypowiedzenie najmu). Natomiast  wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela, jeżeli lokatorzy byli  uprawnieni do odpłatnego używania lokalu, (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

wypowiedzeniu ulega rozwiązaniu. To jak długo powinno trwać takie wypowiedzenie określa albo sama umowa (w tym wypadku umowa najmu), albo przepisy ustawy (w tym wypadku będą to przepisy (...)

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli (...)

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Ochrona najemcy przed wynajmującym

umowa najmu pomieszczenia baru nie uwzględnia w swoim zapisie pomieszczenia kuchni i magazynu, które są przedmiotem umowy najmu drugiej firmy (restauracja) mieszczącej się pod tym samym (...)

Ochrona lokatora w mieszkaniu kwaterunkowym – opinia prawna

Ochrona lokatora w mieszkaniu kwaterunkowym – opinia prawna

w Pańskiej umowie najmu nie określono sytuacji, w których wypowiedzenie najmu jest możliwe, zawarta przez Pana umowa nie może zostać wypowiedziana i obowiązuje do końca okresu, (...)

Braki formalne pozwu o ustalenie

Braki formalne pozwu o ustalenie

Pana wiąże z gminą umowa najmu w takiej treści, w jakiej wiązała Pana matkę. Jeśli napisałby, że wnosi o zobowiązanie gminy do zawarcia umowy najmu, to sąd taki pozew może oddalić (...)

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

ustawowych terminów wypowiedzenia. Uprawnienie nabywcy przedmiotu najmu do jej wypowiedzenia nie powstaje tylko wówczas, gdy umowa najmu zawarta na czas oznaczony została zawarta w formie (...)

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. Jak wynika z w/w przepisu umowa najmu może być zawarta w formie pisemnej bądź ustnej, jednakże (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

podwyżkę czynszu (w granicach dozwolonych prawem), to umowa najmu wygaśnie na skutek wypowiedzenia jednego z istotnych elementów umowy najmu. Najem wygasa, gdy zostanie wypowiedziany (...)

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

miesięcznego terminu wypowiedzenia. Skoro nie było podstaw do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu, to wypowiedzenie to jest bezskuteczne. Nie wywołuje ono skutków prawnych i umowa (...)

Przejęcie budynku a prawa najemcy

Przejęcie budynku a prawa najemcy

podpisać z osobami, które mają podpisane teraz umowy najmu lokalu i na bieżąco regulują opłaty umowy najmu lokalu komunalnego oraz czy gmina może podpisać z osobami, które mają wypowiedziane (...)

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

lub przez rozwiązanie umowy najmu pod warunkiem zawarcia nowej umowy z oznaczoną osobą (zbywcą nieruchomości) (patrz: „Czy można zamienić się na mieszkania będące przedmiotem najmu? (...)

1

2

3

4

5

...

16

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne