ustawa o prawie prasowym Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

-booków i gier w swoim kraju, mają do nich dostęp podczas podróży lub pobytu w innych państwach członkowskich UE. Pytania i odpowiedzi KE O co chodzi w dyrektywie o (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

;źn. zm.); ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2227); ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

doręczenia zawiadomienia, a także o przysługującym mu prawie do odmowy złożenia wyjaśnień lub udzielenia odpowiedzi na pytanie i do korzystania z pomocy obrońcy oraz o prawie (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

czynności z udziałem oskarżonego, o którym mowa w § 1.§ 3. Oskarżonemu, o którym mowa w § 1, postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, akt oskarżenia oraz (...)

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

udzielającej informacji o prawie do autoryzacji oraz udostępnienia jej tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi w celu dokonania autoryzacji. Ustawa określa dokładne terminy na dokonanie (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej (...)

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

, jak była już o tym mowa, ustawa rozumie stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej co do jakości lub ilości, części bazy danych na inny nośnik, bez względu na (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

organizacji, o których mowa w § 1, określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa. Art. 182.  Pracownicy uczestniczą (...)

Będą zmiany w Prawie prasowym?

Będą zmiany w Prawie prasowym?

dotyczących Rady Prasowej. Obowiązująca ustawa mówi o Radzie Prasowej, której członkowie powoływani są przez premiera. Mimo obowiązywania tej regulacji, w praktyce Rada Prasowa (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

– Prawo przewozowe, ustawie o kierujących pojazdami, ustawie o broni i amunicji, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

; Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami); Ustawa z dnia 6 listopada 2008 (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

wprowadzonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

zaocznego; zarzuty od nakazu zapłaty; interwencja główna i uboczna; wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w księdze (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

przyjęta ustawa o medycynie szkolnej i żeby powstały nowe gabinety stomatologiczne w szkołach. Wyjątkowy rok dla służby zdrowia W tym roku udało nam się zwiększyć wydatki na zdrowie o (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary. Art. 54. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu zamieszkania (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustawa o handlu - gmina może ustalić godziny otwarcia placówek handlowych. Prawo miejscowe wymaga podstawy ustawowej - z reguły jest to ustawa

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

przesyłki). O ile, co do terminu złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, obowiązują te same zasady, jak przy rozwiązaniu umowy o pracę, to kodeks pracy inaczej (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

zaufania.informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.Art. 31. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i art. (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów    połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

faktycznym stanowiącym podstawę stosowania art. 5 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przedsiębiorstwo PKP legitymowało (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.  Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

audytu wewnętrznego, podlegających udostępnieniu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (...)

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

; okoliczność, że podatnik nie poinformuje w zeznaniu rocznym o tej okoliczności, nie oznacza, że zobligowany jest stosować ją nadal. Wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu Ustawa (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

, bowiem z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

zdecydowano o uchyleniu następujących ustaw: ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357); ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zakończeniu pracy przez cudzoziemca (np. od pracodawcy) należy wszcząć postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym pracodawcę (art. 61 § 4 K.p.a.) i ew. wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia. (...)

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

. Projekty przygotowywane w Ministerstwie Gospodarki. ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) - zakończono prace w Grupie Międzyresortowej, ustawa skierowana (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

, ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

;wił m.in. o gotowości do konsultowania wzorów zaświadczeń o przekształceniu i wniosków o płatność jednorazową. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie monitorował (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

przechowywania dokumentacji formowej (ZUS, sprawy podatkowe) przez określony czas.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; ustawa z dnia 20 sierpnia (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

muzeami samorządowymi; informację o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu; umowę o udzielenie (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

146, poz. 1546, ze zm.); Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. 2005 r., Nr 121, poz. 1019); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

podstawie rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, o których mowa w ustawie o ewidencji ludności, z uwzględnieniem decyzji wójta (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

. Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

umowy o pracę (zarówno przez pracownika jak i pracodawcę) powinno być złożone w formie pisemnej.  Pismo pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma zawierać: przyczynę

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

30 dni od daty otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli deweloper nie dopełni tego obowiązku, nabywca może wnioskować o zwrot środków z DFG. Jakiego rodzaju wady (...)

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, ze zm.; dalej ustawa o zarządzaniu emisjami), ustawę z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Brytanii we wrześniu.   Państwo zdało egzamin - "Wczoraj o 20.30 wylądował samolot z Hamburga, na którego pokładzie była babcia, która przez dwa lata walczyła o swego wnuczka. (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

wskazywany w umowie o utworzeniu grupy VAT. Reprezentuje on grupę VAT w zakresie jej praw i obowiązków (art. 15a ust. 11 ustawy o VAT). W pierwszej kolejności mowa tu o obowiązkach (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zm.); Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001 r., Nr 106, poz. 1148, ze zm.); Ustawa (...)

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

wieloosobowym. Gdzie znajdę wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się w podzakładce do pobrania. Gdzie znajdę instrukcję odnośnie sposobu (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

finansowanym ze środków budżetu państwa. Co przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 2022 o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych?  Ustawa (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.  W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia (...)

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

szczególności z przepisów o nieuczciwych praktykach rynkowych i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepisów ustawy o ochronie (...)

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

informacyjnego ZUS RIA, aby mógł zweryfikować zawarte w nim informacje, pouczenie o skróconym okresie przechowywania dokumentacji dotyczącej umowy oraz o prawie do odbioru (...)

1

2

3

4

5

...

22

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne