ustawa z 19.03,1990 r. ordynacja wyborcza do rad gminy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. (...)

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 213, poz. 1651) Dariusz (...)

Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza

Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza

wykonywania i wygaśnięcia określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)? Nie. Ustawa nie przewiduje takiego wymogu. 66.  (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

5 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach, ustawa o kolejach z 1960 r. nie zawierała żadnych postanowień w zakresie określenia tytułu prawnego do nieruchomości (...)

Skazanie burmistrza prawomocnym wyrokiem a sprawowanie mandatu - opinia prawna

Skazanie burmistrza prawomocnym wyrokiem a sprawowanie mandatu - opinia prawna

przez Pana przepis w obecnym kształcie nie posiada już punktu 5, który został uchylony ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad (...)

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

i komisarzy wyborczych. Przeprowadzenie wyborów należy zaś do specjalnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzania wyborów do rad gmin. Jak zgłaszać kandydatów

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

stałe, z wyłączeniem kosztów transportu paliwa stałego z miejsca jego składowania przez ten inny podmiot do gospodarstwa domowego w przypadku, gdy osoba fizyczna w gospodarstwie (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

pierwszej kolejności do korzystania z zasobów mieszkaniowych gminy określa stosowna uchwała rady gminy, dla każdej gminy z osobna.   2.       (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

konieczność wskazania adresu. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 26 ust 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 dalej (...)

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jakie zmiany przewidziano? Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. przewiduje zmianę: ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;  ustawy (...)

Jak założyć radę rodziców?

Jak założyć radę rodziców?

;z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.); ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 (...)

Komitet wyborczy

Komitet wyborczy

kwestię regulują: ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ordynacja wyborcza do Sejmu, a także regulamin Państwowej Komisji (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) - ustawa o VAT; dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

towarów z 2 do 6 miesięcy. Urealnia rozwiązanie do warunków biznesowych. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki (...)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

; ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...)

Samorządowa ordynacja wyborcza zgodna z Konstytucją

Samorządowa ordynacja wyborcza zgodna z Konstytucją

pkt 2, 3, 7, 9-16 ustawy z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są zgodne z (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

liczników będzie mógł skorzystać z ceny maksymalnej? Tak. Nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzoną w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 (...)

Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

przypadku doszło do naruszenia zakazu, nie będzie zatem należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.   Podstawa prawna: ustawa (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Administracyjnego R. Wiatrowskiego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 kwietnia 2017 r., sygn. I FSK 1453/15). Odmienne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

zlecenia, z odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, z zasiłku macierzyńskiego, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

możliwość prowadzenia przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.  Podstawa (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

lutego 2020 r., co oznacza, że za 2019 r. wnosi się opłatę przekształceniową, z tym że ustalony jest inny wyjątkowy termin do jej wniesienia. Opłata za 2019 r. może (...)

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o centrach usług społecznych

Kuberski. Ich skuteczność zauważalna jest już teraz. Dzięki programom społecznym coraz mniej rodzin z dziećmi korzysta z pomocy społecznej. W tej grupie odnotowany został w 2018 r., (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.); ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

1/2008, LexPolonica nr 2054165).   Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198, (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.); ustawa z dnia 5 listopada (...)

Resort finansów będzie monitorował podatki samorządowe

Resort finansów będzie monitorował podatki samorządowe

opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Ta część sprawozdania będzie składana nie później niż do końca III kwartału roku podatkowego. Sprawozdanie (...)

Ułatwienia w głosowaniu dla osób niepełnosprawnych

Ułatwienia w głosowaniu dla osób niepełnosprawnych

pełnomocnika. Obowiązująca od 24 grudnia 2009 roku nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), dalej jako “rozporządzenie z 16 maja 2020 r.", obowiązujący (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

mieć zastosowanie do przychodów wypłaconych od dnia 29 listopada 2019 r. zgodnie z ww. regulacjami oraz z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a i ust. 9aa ustawy o PIT. Do (...)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

, jednostronnie i autorytatywnie przez organy gminy. Z kolei wszystkie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych utrwaliły (...)

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

. 1793, z późn. zm.); ustawa z dnia 12 marca 20014 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.); ustawa (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Przepisy te wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z 30 marca 2021 r. w Dzienniku (...)

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

;Nr 225, poz. 1635); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.); Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

. poz. 1983); ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398); ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?   Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z (...)

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

powiatowym i ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa), ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawę z dnia 5 (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

administracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, ustawę (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

;w i usług ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu (...)

Wybór przewodniczącego rady gminy

Wybór przewodniczącego rady gminy

, które dotyczą jego interesu prawnego. Wybór wiceprzewodniczących rady gminy w liczbie od 1 do 3 odbywa się na analogicznych zasadach, jak wybór przewodniczącego (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

. 2001 r., Nr 60, poz. 614);Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r., Nr 35, poz. 230, ze zm.);Ustawa (...)

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników glosowania w obwodzie. Tak więc ustawa zakłada powrót do 1 obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu (...)

Tarcza 6.0 gotowa

Tarcza 6.0 gotowa

. Nastąpi również zawieszenie opłat targowych w całym 2021 r., gminy zaś otrzymają rekompensaty. Omawiana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (...)

Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne

Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne

przygotowywanie i realizację projektów w ramach parnerstwa publiczno-prywatnego. Uchwalona ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie (...)

Wybór na radnego osoby skazanej

Wybór na radnego osoby skazanej

o mandat na kolejną kadencję? Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, prawo (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Należy jednak wskazać, że wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne