we Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

ofert przejęcia.Zmiana art. 80 oraz dodanie art. 80a, 80b, 80c oraz 80d mają na celu implementację art. 8-9 i 11 dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia.Zmiana art. 82 wprowadza dodatkowe warunki

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy (...)

Zmiany w załącznikach dyrektyw dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych

Zmiany w załącznikach dyrektyw dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych

;wień, rozporządzenie zaktualizowało wykazy działalności i usług zawierające odniesienia do kodów CPV, przedstawione w załącznikach do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, tak aby zapewnić (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

rozporządzenia (WE) nr 561/2006.  Art. 3. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 i Umowie AETR. Art. 4. W zakresie nieuregulowanym (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

handlu detalicznym na gruncie przepisów dyrektywy 2006/123/WE.     Podstawa prawna: art. 26 (rynek wewnętrzny), art. 49-55 (prawo przedsiębiorczości) oraz, przede wszystkim, art

Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

rezydenta długoterminowego WE (zgodnie z art. 69 ustawy o cudzoziemcach), jeżeli: nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem; stanowi

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie pierwszeństwo w przyznaniu i wypłacie zasiłku dla bezrobotnych leży po stronie państwa ostatniego zatrudnienia. Bezrobotny

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

we wrześniu 2020 roku jako płatnik składek złożył deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne za miesiąc wskazany we wniosku, czyli styczeń 2021 (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

; zapewnienie udziału DPO we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych; zakaz odwoływania oraz karania DPO; obowiązek zachowania tajemnicy i poufności co do wykonywania zadań przez (...)

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

decyzji. Kiedy małżonkowie pozostają we wspólności małżeńskiej? Istotne wątpliwości dotyczące wykazania (udowodnienia) okoliczności świadczących o niepozostawaniu we wspólności

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

de minimis dla sektora rolnego (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4, z późn. zm.);  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 (...)

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.); Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006/WE z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

we Wspólnocie; 2) prowadzi na terytorium kraju działalność: a) bankową albo b) ubezpieczeniową; 3) posiada uprawnienie do udzielania gwarancji; 4) daje rękojmię prawidłowego wywiązywania (...)

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz? Musisz złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

, Estonii, Hiszpanii, Finlandii i Szwecji oraz gdy pracujesz na umowę o pracę lub zlecenie w innym państwie, jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek we Francji oraz jesteś zatrudniony w (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

odpowiedzi na pytanie, czy nieruchomości pozostające nieprzerwanie we władaniu przedsiębiorstwa PKP, do których prawo zarządu PKP wpisane do ksiąg wieczystych nie zostało wygaszone żadnym (...)

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

od pierwszego dnia ich pobytu we Francji. W momencie, gdy okres pobytu pracownika we Francji przekroczył 183 dni, obowiązek zapłaty podatku powstał tam i to niejako wstecznie, bo za cały czas (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (Dz.U. z 2017 r., poz. 540); 

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (...)

System REACH i nowe wymogi dla branży chemicznej

System REACH i nowe wymogi dla branży chemicznej

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Razem (...)

Co musi się znaleźć na etykiecie?

Co musi się znaleźć na etykiecie?

1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004; rozporządzenie Parlamentu (...)

Jakie są źródła prawa wspólnotowego?

Jakie są źródła prawa wspólnotowego?

, prawo unijne, Konstytucja Europejska, UE,WE, ETS, TWE

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

i Rady (Dz. Urz. WE L 35 z 11.02.2003); Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

ewidencjonowanych wyłącznie w drugim półroczu 2022 roku, to oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania możesz złożyć przez Biznes.gov.pl, we wniosku CEIDG-1. We wniosku wybierz (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

. lub czy w ogóle dane dziecko pójdzie do szkoły od nowego roku szkolnego i tym samym nie wpisze we wniosku danych takiej szkoły, nie jest w stanie złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

objętych tajemnicą twojego przedsiębiorstwa, które zostaną przez ciebie wskazane we wniosku.  Pamiętaj: Nie możesz żądać usunięcia z publikacji twojej Wiążącej Informacji Stawkowej (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności (...)

Informacje ogóle o prawie zamówień publicznych w UE

Informacje ogóle o prawie zamówień publicznych w UE

publicznych na roboty budowlane (Dz. Urz. WE nr L 199 z 9.08.1993 r.), Dyrektywa Rady i Parlamentu 97/52/WE z 13 października 1997 r. zmieniająca dyrektywy 92/50/EWG, 93/36/EWG oraz 93/36/EWG (Dz. (...)

Będzie wsparcie na innowacyjność

Będzie wsparcie na innowacyjność

umorzenie kredytu technologicznego jest udzielane przedsiębiorcy będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 70/2001 WE, maksymalną wysokość (...)

Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym

Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym

. Urz. WE L 198, 22.07.1991, ze zm.).  Dodatkowo wraz z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 wchodzą w życie przepisy wykonawcze, a mianowicie: rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 (...)

Dopłaty uzupełniające dla rolników

Dopłaty uzupełniające dla rolników

rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu (...)

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

, t. 2, str. 141); setOstatni( '22' );    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w setOstatni( '94' ); sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

podlegasz, czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-M), składasz (...)

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

.); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu (...)

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

Preambule, co stanowi podkreślenie wagi tej zasady. Zob. pkt 5, 7, 13, 30, 34 Preambuły do Dyrektywy 2006/112/WE). Dyrektywa 2006/112/WE w art. 18 lit. c przewiduje, że państwa członkowskie (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

) dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem TSUE zwolnieniem od podatku na podstawie art. 135 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE objęte są również transakcje niebędące (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r.,  Nr 227, poz. 1658); Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

ulec zajęciu na tych samych zasadach co znajdujące się we władaniu dłużnika lub wierzyciela? Dla zajęcia ruchomości, które znajdują się we władaniu osoby trzeciej konieczne jest: wyrażenie (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

dodatkowych pytań rodzice mogą korzystać ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

transpozycji dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zmieniającej ją dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia (...)

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych

Europejska uważa, że ekspozycje międzybankowe nie są wolne od ryzyka i że należy nimi zarządzać w sposób ostrożny. Dlatego we wniosku dotyczącym dyrektywy nowelizującej przepisy w zakresie wymagań (...)

Podatek dochodowy po 183 dniach oddelegowania

Podatek dochodowy po 183 dniach oddelegowania

;wynagrodzenie polskiego pracownika oddelegowanego do pracy we Francji jest opodatkowane tylko w Polsce. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony (np. pracownik przebywa we (...)

Kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego

organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206); Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

osobami, o których mowa w § 1 i 2, organy prowadzące postępowanie porozumiewają się we wszystkich wypadkach, w tym również przy doręczaniu pism procesowych, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

rozporządzenia (WE) 116/2009 oraz ustawy o ochronie zabytków wywóz dóbr kultury (zabytków) poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia odpowiedniego pozwolenia. (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. W Polsce, na poziomie krajowym jest to ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

bezpośrednio skuteczne, prawo wspólnotowe, UE, WE

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

. 2174, ze zm.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145, ze zm.); dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej

Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z dnia 30 kwietnia 2004 roku z późn. zm.; Dz. (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne