wniosek o umorzenie zaległości abonamentu rtv wzór Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

satelitarną, nie zwolni nas to od konieczności zapłaty abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Zgodnie z ustawą niektórzy użytkownicy odbiorników radiowych (...)

Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, a także odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu (sprawdź aktualne stawki abonamentu RTV). Wniosek (...)

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

prośbę o umorzenie zaległości, wskaż, o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis, czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną, jeśli wnioskujesz o (...)

Umorzenie abonamentu RTV

Umorzenie abonamentu RTV

;wzór wniosku o umorzenie zaległego abonamentu RTV). Po otrzymaniu dokumentu stwierdzającego umorzenie zaległych opłat lub rozłożenie ich na raty, abonent jest zobowiązany (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego (PIT-AZ). W zależności od charakteru wniosku, na druku PIT-AZ należy zaznaczyć, że jest to: Wniosek o umorzenie (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Wniosek (...)

Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych

Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych

wygaśnięcie decyzji: o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - w całości; o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Ordynacja podatkowe nie znajdzie wobec tego zastosowania do abonamentu RTV. Brak w takim razie podstaw do przyjęcia, iż odpowiadają Państwo za zaległości jako spadkobiercy. Zaległości (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

, rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej.      Przyznanie (...)

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. (...)

Egzekucja należności z abonamentu RTV

Egzekucja należności z abonamentu RTV

Podobno obowiązują takie interpretacje przepisów o abonamencie RTV, że jakakolwiek egzekucja zaległości z tytułu abonamentu jest niemożliwa. Czy to prawda? Przedstawiona powyżej (...)

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

z tego tytułu z płacenia abonamentu. Jakie są szanse na umorzenie zaległości? Niniejsza opinia prawna zostanie sporządzona w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (...)

Umorzenie podatków i opłat w Urzędzie Miasta

Umorzenie podatków i opłat w Urzędzie Miasta

zawiera podanie na taka okoliczność. W zakresie umorzenie należności podatkowych prosimy o zapoznanie się z artykułem Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się (...)

Czy istnienie ważnego interesu podatnika zawsze jest przesłanką umorzenia zaległości podatkowej?

Czy istnienie ważnego interesu podatnika zawsze jest przesłanką umorzenia zaległości podatkowej?

. Choć w sprawie zachodzą przesłanki ważnego interesu podatnika i interesu publicznego, ewentualne umorzenie zaległości podatkowych nie wpłynie znacząco na poprawę sytuacji finansowej podatnika (...)

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

przekaże dane o swoim dłużniku, np. do Biura Informacji Gospodarczej funkcjonującego jako spółka akcyjna w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie (...)

Dlaczego nie płacimy abonamentu RTV?

Dlaczego nie płacimy abonamentu RTV?

Ponad połowa Polaków nie płaci regularnie abonamentu RTV. Czy urzędy skarbowe zaczną wkrótce ściągać od nich zaległości w opłatach z pensji, emerytur lub zwrotu nadpłaconych podatków? (...)

Wsparcie podatników w czasie pandemii COVID-19

Wsparcie podatników w czasie pandemii COVID-19

podatkowych. Jak uzyskać ulgę? Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o: rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z), umorzenie (...)

Zaniechanie poboru, zwolnienie z obowiązku poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowej

Zaniechanie poboru, zwolnienie z obowiązku poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowej

się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej, decyzja w sprawie umorzenia jest uznaniową decyzją administracyjną.     Podstawa prawna: ustawa z (...)

KRRiT: abonament będziemy płacić z prądem

KRRiT: abonament będziemy płacić z prądem

za zaległości w opłatach abonamentowych, określenia zasad waloryzacji poziomu tych opłat czy ujednolicenia zasad składania oświadczeń przez osoby zwolnione od płacenia abonamentu. Dariusz (...)

Nie stać Cię na zapłatę podatku? Oto co możesz zrobić.

Nie stać Cię na zapłatę podatku? Oto co możesz zrobić.

nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (umorzenie zaległości podatkowej (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę ZUS zwróci, jeśli nie masz zaległości na koncie. Jak złożyć (...)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

podatnika organ podatkowy co do zasady nie musi wydawać postanowienia o wszczęciu postępowania. W przypadku jeśli o umorzenie zaległości podatkowej wnioskuje spadkobierca organ (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości (...)

"Amnestia" dla niepłacących abonamentu RTV?

po imieniu – chorej. Obecnie abonament płaci 44 proc. obywateli i pięć proc. przedsiębiorstw – dodaje. Życie Warszawy 21.12.2006 r. telewizja, radio, abonament, RTV, opłata, zaległości

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej dłużnika

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej dłużnika

Jakie przesłanki brane są pod uwagę przez organ podatkowy, który rozpatruje wniosek o umorzenie zaległości podatkowej dłużnika? Przy rozpoznaniu wniosku o umorzenie (...)

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu należności na raty. Możliwość umorzenia składek Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera także uregulowania umożliwiające umorzenie (...)

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowej

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowej

zostały rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją.Przy rozpoznaniu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej organ podatkowy ma obowiązek brać (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zaksięgowane. 8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, (...)

Umorzenie zaległości podatkowej a współwłasność

Umorzenie zaległości podatkowej a współwłasność

uiszczenia całego podatku. Nie ma podstaw do pomniejszenia go o kwotę umorzonego podatku przypadającą na udział we współwłasności tej osoby, która złożyła wniosek o umorzenie." (...)

Wstrzymanie wykonania zobowiązania podatkowego

Wstrzymanie wykonania zobowiązania podatkowego

podatkowej stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może między innymi umorzyć w całości lub w części zaległości

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

opłaty abonamentowej. Rzecznik zwraca jednocześnie uwagę to, że ustawa o opłatach abonamentowych nakazuje stosować do egzekucji tych opłat przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

dochodów, będą mogli złożyć wniosek do urzędu skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami dotyczącej dochodu uzyskanego z pracy za granicą. Do wniosku (...)

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

stanie majątkowej wspólności małżeńskiej, chociażby ograniczonej, wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości musi dotyczyć obojga małżonków. Wniosek dotyczący tylko (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

wniosek składa strona, o której mowa w art. 117 § 1. § 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach (...)

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

nieruchomości i decyzję tą doręcza dwóm współwłaścicielom. Jeden właściciel tejże nieruchomości wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta z wnioskiem o umorzenie w części zaległości (...)

Co z podatkami od zagranicznych dochodów za lata 2002-2007?

Co z podatkami od zagranicznych dochodów za lata 2002-2007?

podatku dochodowym. Projekt przewiduje, iż wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 r. trzeba będzie złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, (...)

Umorzenie podatku od spadku

Umorzenie podatku od spadku

zwłokę lub opłatę prolongacyjną.Podatnik zatem może złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od spadków (...)

Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych

Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych

rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Określa ono wzór wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych. Udostępniamy go poniżej. wniosek o (...)

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

podatkowego I instancji jest więc wykonalna i obowiązek wypływający z tej decyzji jest wymagalny. Podatnik może jednak starać się o wstrzymanie jej wykonania. Wniosek o wstrzymanie (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na zasadach określonych w tych przepisach. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera uzasadnienie. Zmiany w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami (...)

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

umożliwiającymi (nie nakazującymi) organowi rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku są: ważny interes podatnika lub interes publiczny; 2.   złożyć wniosek (...)

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w ww. art. 53a; umorzyć (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary. Art. 54. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu zamieszkania (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

postępowanie w całości lub części na wniosek: jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek (...)

Umorzenie zaległości wobec ZUS

Umorzenie zaległości wobec ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą od ponad roku, od kilku miesięcy zalegam ze składkami ZUS. Chcę złożyć wniosek o umorzenie mojego długu. Czy istnieje jakakolwiek ustawa, na którą (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

których określono te ilości, informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej, informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, informacje (...)

Egzekucja alimentów mimo umorzenia

Egzekucja alimentów mimo umorzenia

wszystkim na fakcie wcześniejszego umorzenia egzekucji, który nie ma tu znaczenia. Dokument, o jakim mowa w uzasadnieniu postanowienia sądu, to prawdopodobnie dokument, o którym mowa  w art. (...)

Umorzenie zaległości zabezpieczonej hipoteką

Umorzenie zaległości zabezpieczonej hipoteką

wpisu hipoteki przymusowej zarówno na nieruchomości jednego i drugiego wspólnika byłej spółki cywilnej. W chwili obecnej zamierzam złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o umorzenie (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

, kiedy wierzyciel kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, mimo uprzedniego spełnienia świadczenia przez dłużnika. Przyjęto, że w przypadku wniosku o wykonanie zabezpieczenia (...)

Wzory formularzy PIT dla pracujących za granicą - nowe zasady po abolicji

Wzory formularzy PIT dla pracujących za granicą - nowe zasady po abolicji

niektóre przychody poza terytorium RP: PIT-AZ (wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych), oraz AZ-O (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne