wsa Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

; WSA uwzględnia sprzeciw – sprawę rozpoznaje organ II instancji;  WSA oddala sprzeciw – sprawę rozpoznaje organ I instancji;   3.  Gdy WSA oddalił sprzeciw (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

, poz. 1270, ze zm.) skarga kasacyjna, kasacja, NSA, naczelny sąd administracyjny, sąd administracyjny, postępowanie sądowo-administracyjne, WSA

Oferta kanalizacji kablowej w NSA

Oferta kanalizacji kablowej w NSA

ódzki Sąd Administracyjny (WSA) wyrokiem z dnia 15 grudnia 2006 r. oddalił skargę wniesioną przez Związek Telewizji Kablowych Izba Gospodarcza w Łodzi. Następnie w dniu 13 lutego 2007 r. WSA (...)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

do WSA. Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny. Skorzystanie z niego nie jest już warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO. SKO (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 października 2020 r. sprawy ze skargi H. L. na decyzję Opolskiego Państwowego

Nie można kwestionować zasadności ani zakresu kontroli UODO

Nie można kwestionować zasadności ani zakresu kontroli UODO

sprawy przez sąd nie posiadający pełnej jurysdykcji. W dodatku wzbudziły one poważny niepokój WSA o znajomość przepisów prawa przez GGK. Zdaniem Sądu Główny Geodeta (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

stanowisko utrwalone w orzecznictwie sądów administracyjnych (tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2011 r. o sygn. II FSK 1101/10, wyrok WSA we Wrocławiu z 26 stycznia (...)

2 kobiety w akcie urodzenia dziecka

2 kobiety w akcie urodzenia dziecka

priorytetu dobra dziecka. WSA nie dokonał takiej oceny. - "W uzasadnieniu WSA szeroko omawia temat dopuszczalności zawierania związków partnerskich czy małżeństw przez pary tej samej (...)

Skarga do WSA

Skarga do WSA

gmina nie dokonała czynności pomimo mojego wezwania i zachodziła potrzeba złożenia skargi do wsa o co miałbym wnosić? O nakazanie dokonania czynności? Co może orzec wsa w przypadku zaniechania (...)

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

celu usunięcia dostrzeżonych braków. Tak więc na podstawie tego przepisu NSA powinien zwrócić skargę kasacyjną do WSA, w celu usunięcia dostrzeżonych braków, do których uzupełnienia nie wezwał (...)

Kiedy świadczenia dla żołnierzy poza granicami państwa są zwolnione od podatku?

Kiedy świadczenia dla żołnierzy poza granicami państwa są zwolnione od podatku?

1548/14, NSA z 18 listopada 2016 r. sygn. akt II FSK 2639/14, NSA z 23 marca 2017 r. sygn. akt II FSK 526/15, WSA w Warszawie z 13 czerwca 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 907/16, WSA w Szczecinie z 14 (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

w Warszawie wyrokiem z dnia 13 września 2007r., sygn. akt III SA/Wa 1052/07; WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 15 lutego 2008r., sygn. akt I SA/Po 1206/07; WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 5 października

Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

przedawnienie. Tym bardziej, że drugie rozstrzygnięcie przed WSA jeszcze nie nastąpiło i sprawa nadal się toczy. Paragraf 7 wspomnianego powyżej artykułu 70, w punkcie 2 mówi, iż termin przedawnienia (...)

Związanie organu wyrokiem WSA

Związanie organu wyrokiem WSA

będzie nim związany, choć oczywiście, w przypadku nie zastosowania się może narazić się na ponowną przegraną. WSA, związanie, wyrok, sąd administracyjny, sprawa, postępowanie administracyjne

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

zapisu o ograniczeniu udostępniania informacji publicznej w określonych godzinach za niezgodne z prawem (wyrok WSA w Rzeszowie z 7 listopada 2007 r., sygn. II SA/Rz 438/07; wyrok WSA w Gliwicach (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

ogólny i nie został w sposób należyty uzasadniony, co stanowiło podstawę do nieuwzględnienia go przez WSA. NSA, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, optymalizacja, podatek, korzyść

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

przypadku, zdaniem WSA wskazywane kryteria nie są spełnione. WSA uznał, iż Spółka zasadnie stwierdziła, że ponoszone przez pracowników mobilnych wydatki za noclegi mają bezpośredni (...)

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

stwierdził, że informacji nie posiada (chociaż wcześniej temu nie zaprzeczał, również przed WSA, wiem że ją posiada lecz nie chce jej wydać) W jednej sprawie WSA dodatkowo orzekł wobec (...)

Rozliczenie straty w PGK

Rozliczenie straty w PGK

dnia 9 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 675/18; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 674/18; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 października 2018 r., sygn. (...)

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

związane z przetwarzaniem danych, zasady określone w RODO, Prezes UODO złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego kasację od wspomnianego wyroku WSA (sygn. akt II SA/Wa 809/20), który

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

o dostępie do informacji publicznej (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z 22 kwietnia 2005 r., II SAB/Rz 5/2005, niepubl., wyrok WSA w Gliwicach z 10 października 2005 r., IV SA/GL 23/2005, niepubl.). Także

Zmniejszenie udziału w spółce - podatek dochodowy

Zmniejszenie udziału w spółce - podatek dochodowy

tym częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej Sprawa, w której wypowiadał się WSA w Krakowie dotyczyła zapytania podatnika, który wskazał, że w przyszłości pozostawać (...)

Polski rząd w sprawie imigrantów

Polski rząd w sprawie imigrantów

Brudziński. sąd administracyjny, minister spraw zagranicznych, konsul, obcokrajowiec, cudzoziemiec, uchodźca, migrant, imigrant, migracje, wiza Schengen, WSA, postępowanie sądowoadministracyjne, relokacja

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

grzywny. WSA zasądził prawomocnie pięć grzywien. Upływają dalsze miesiące, na mój wniosek WSA poinformował mnie, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nadal nie przekazał moich skarg, (...)

Wstrzymanie wykonania decyzji

Wstrzymanie wykonania decyzji

źródłach przychodów za 2003 r. Decyzja jest ostateczna i może być zaskarżona do WSA z czego oczywiście skorzystam. Czy przed zaskarżeniem decyzji do WSA mogę złożyć wniosek do WSA (...)

Kiedy można budować w granicy ?

Kiedy można budować w granicy ?

(trzymetrowej odległości od granicy działki) i należyte przedstawienie ich w uzasadnieniu decyzji"(Wyrok WSA w Łodzi z 12 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 902/09) „To nie działkę i stosowne (...)

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

, co do sposobu jego rozdysponowania”. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 1.02.2012 I SA/Po 835/11 "Przede wszystkim należy stwierdzić, że ani przepisy ustawy o pdof, ani przepisy ustawy z dnia 15

Sąd o uchyleniu tajemnicy przedsiębiorcy

Sąd o uchyleniu tajemnicy przedsiębiorcy

orzekł jak wskazano powyżej.Wyroki nie są prawomocne.   Sygn. akt VI SA/Wa 1187/08Sygn. akt VI SA/Wa 1904/08  Źródło: www.uke.gov.pl wyrok sądu, WSA, uchylenie tajemnicy przedsiębiorcy

Postanowienie Prezesa UODO wydane wobec GGK podlega wykonaniu

Postanowienie Prezesa UODO wydane wobec GGK podlega wykonaniu

do odwrócenia w przypadku późniejszego uchylenia takiego postanowienia. WSA przypomniał również, że zobowiązanie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o 

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

WSA wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. WSA z uwagi na złożenie wniosku o przywrócenie terminu po upływie siedmiodniowego terminu określonego (...)

Zawieszenie postępowania musi być uzasadnione

Zawieszenie postępowania musi być uzasadnione

rozważenie, a w konsekwencji i wyjaśnienie przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania w sprawie. NSA stwierdził, że w niniejszej sprawie WSA nie przedstawił w uzasadnieniu swojego postanowienia (...)

Odrzucenie skargi przez WSA

Odrzucenie skargi przez WSA

WSA) musi przygotować już zawodowy prawnik. Co mogę zrobić, jeśli nie stać mnie na wynajęcie prawnika, który napisze odwołanie od odrzucenia skargi przez WSA? Jeśli nie wykorzystałem wszystkich

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

(Dz. U. 2003 r., Nr 227 poz. 2245). Wniosek można też otrzymać w NSA, WSA, urzędzie gminy oraz znaleźć pod adresem: http://www.nsa.gov.pl/index.php/pol/Media/Files/Wniosek-o-przyznanie-prawa-pomocy

Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

NSA w sprawie kasacji? Problem przedstawiony w pytaniu polega na potrzebie jednoznacznego wskazania, czy kasacja do NSA wstrzymuje wykonanie orzeczenia WSA. W doktrynie prawa środek zaskarżenia, który

Dom opieki dla osób starszych

Dom opieki dla osób starszych

\", o którym mowa w art. 6 ust. 6 u.g.n.”   Wyrok WSA w Warszawie z 7 marca 2007r., sygn. IV S.A./Wa 2037/06 daje jednoznaczną odpowiedź, że „Pojęcie celu publicznego, oznacza (...)

Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

gminnym do WSA? Art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że „Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w (...)

Kolejny wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Kolejny wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Izba skarbowa podtrzymała decyzją w sprawie podatkowej wydanej w I instancji przez inspektora kontroli skarbowej. Wniosłem o stwierdzenie jej nieważności i jednocześnie skargę do WSA (o uchylenie

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

kilka korzystnych wyroków dla podatników, ostrożnie przychylając się do stanowiska WSA w Krakowie.Odpowiedź polskiego Ministra FinansówPrawie 2 miesiące po wydaniu wyroku przez (...)

Sprawa piekarza z Legnicy

Sprawa piekarza z Legnicy

970/07, oraz z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1047/07 sprawa piekarza z Legnicy, WSA, szra strefa, darowizny, przekazywanie nieodpłatnie pieczywa, towary, ewidencjonowanie

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 1882/07; orzeczenia.nsa.gov.pl sprawy o wywłaszczenie, NSA, WSA, umorzenie, sąd administracyjny, zawieszenie, wywłaszczanie

Pełne umorzenie składek możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach

Pełne umorzenie składek możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach

. Wobec wszystkich wydanych przez CUM-y decyzji do WSA zaskarżonych zostało jedynie 7 proc. decyzji (wnioskodawcy w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyli 814 skarg do WSA). (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

wpisano osoby tej samej płci (m.in. nieprawomocne wyroki: WSA w Krakowie z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1400/15 i WSA w Warszawie z dnia z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa

Szybsze i prostsze postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Szybsze i prostsze postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

;w administracyjnych. Jednocześnie nowelizacja daje WSA prawo do merytorycznego orzekania w przypadku skarg na decyzje i postanowienia administracyjne. Jeśli zostaną one uwzględnione, sąd będzie

Pełnomocnictwo trzeba uważnie redagować

Pełnomocnictwo trzeba uważnie redagować

liczby pojedynczej stanowi istotną różnicę, która uzasadnia ocenę zakresu pełnomocnictwa Spółki dokonaną przez WSA w Warszawie. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego (...)

Liczy się data stempla pocztowego

Liczy się data stempla pocztowego

rachunek bankowy WSA, jednak kwota wpłynęła na rachunek Sądu już po upływie wyznaczonego terminu, tj. 18 września 2009 roku.Zarówno Sąd Najwyższy, jak i NSA przyjmują, że jeżeli opłata (...)

Od adwokata wymaga się więcej

Od adwokata wymaga się więcej

właściwości tego Sądu.W niniejszej sprawie sytuacja była jednak odmienna, gdyż wpis został wpłacony na rachunek innego WSA. Celem przepisu art. 221 P.p.s.a. - pisze NSA - jest uiszczenie bez wezwania (...)

"Rażące naruszenie prawa" to nie to samo co "zwykłe" naruszenie prawa

obrotu prawnego decyzji ostatecznej w trybie nadzwyczajnym. Dlatego stanowisko WSA było błędne.Warto zauważyć, że takie sformułowanie przepisu dawało wnioskodawcy wyższy stopień ochrony niż

Meldunek na pobyt czasowy uniemożliwia wymeldowanie ze stałego miejsca pobytu

Meldunek na pobyt czasowy uniemożliwia wymeldowanie ze stałego miejsca pobytu

których wynika charakter pobytu strony w nowym miejscu. Tymczasem - wskazał WSA - w uzasadnieniach decyzji w przedmiotowej sprawie nie rozważono, jakie znaczenie dla orzeczenia (...)

Właściwy zakres skargi do WSA

Właściwy zakres skargi do WSA

do właściwego organu administracyjnego celem ponownego rozpatrzenia. postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, skarga do WSA, decyzja ostateczna, odwołanie

Zaskarżenie rozporządzenia wojewody

Zaskarżenie rozporządzenia wojewody

wydanymi w celu ich wykonania, a także może je uchylać z powodu niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności. wojewoda, rozporządzenie, skarga, WSA

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

pkt 6 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). zaświadczenie, bezczynność administracji, skarga, SKO, WSA

Anulowanie długu w funduszu alimentacyjnym.

Anulowanie długu w funduszu alimentacyjnym.

;rozłożyć tę spłatę na raty, a dopiero w ostateczności występować o umorzenie występującej należności (wyrok WSA w Poznaniu z 7 lutego 2013 r., IV SA/Po 1078/12, CBOSA).

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

jest teza wyroku WSA w Gliwicach z dnia 29 stycznia 2008 r. (IV SA/Gl 602/07, LEX nr 477218), w której podkreśla się, że bieg terminu 7-dniowego z art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy "niekoniecznie

Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji

(wydanie VI) ss. 504). Stwierdzanie nieważności decyzji nie mieści się w zakresie kompetencji organu odwoławczego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2005 r., sygn. II SA/Wa 1677/05 oraz wyrok (...)

skarga na bezczynność ANR

skarga na bezczynność ANR

Wysłałem prośbę o informację publiczną do agencji nieruchomości rolnych. Nie otrzymałem odpowiedzi. Chciałem złożyć skargę do WSA na bezczynność.Czy przy skardze do sądu muszę wcześniej (...)

Skierowanie starosty na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

Skierowanie starosty na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

2009 r., sygn. I OSK 1217/2008; wyrok WSA w Poznaniu z 25 kwietnia 2008 r., sygn. II SA/Po 24/2008; wyrok WSA w Gdańsku z 23 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Gd 27/2008 i innych. Organ każdorazowo (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

potwierdzenie w wyrokach sądowych, np. WSA w Poznaniu z dnia 25 lipca 2008 r., sygn. II SA/Po 156/2008, WSA w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. II SA/Lu 59/2008. Decyzja o warunkach zabudowy (...)

Skierowanie na ponowny egzamin

Skierowanie na ponowny egzamin

się poddać kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przykładowo wyrok WSA w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. II SA/Ke 717/2009; wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2009 r., sygn. I OSK 1217/2008; wyrok WSA

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

prawem zadań, nawet gdy nie pochodzą wprost od organu. To, że protokół kontroli i inne dokumenty związane z nią mogą stanowić informację publiczną znalazło wyraz w orzeczeniu WSA w Szczecinie (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

postępowania strona dowiedziała się w chwili uprawomocnienia się wyroku WSA, gdyż od tego momentu decyzja jest uchylona. Innymi słowy, że  strona nie miała podstaw do żądania wznowienia postępowania, (...)

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

dalszą linią zabudowy. Organ ma obowiązek bowiem wziąć pod uwagę szereg różnych aspektów analizowanego obszaru. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok WSA w Warszawie  z (...)

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

procesowych. Czynności procesowe mogą być wykonywane osobiście przez skarżącego. Czy przez pojęcie "sporządzenie skargi kasacyjnej" należy rozumieć również jej wniesienie do WSA przez te osoby (...)

Zaskarżyć decyzję do sądu można tylko na piśmie

Zaskarżyć decyzję do sądu można tylko na piśmie

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w kierunku umożliwienia prowadzenia takiego postępowania w formie elektronicznej – podaje Dziennik Gazeta Prawna. WSA wskazał także, iż właściwym

Czy deklaracje podatkowe może podpisywać pełnomocnik?

Czy deklaracje podatkowe może podpisywać pełnomocnik?

, niestety, powielony przez WSA z Gdańska w wyroku z 3 listopada2005 r. (I S.A./Gd 489/2004), jest bezkrytycznie powtarzany przez organy skarbowe. W praktyce podatnicy lub ich pełnomocnicy przy podpisywaniu

Mediacja w postępowaniu admini­stracyjnym

Mediacja w postępowaniu admini­stracyjnym

trzecią – nie jest zaangażowany w rozstrzyganie sprawy. Dotąd – mediacja przed WSA była prowadzonaprzez sędziego albo referendarza sądowego, co jest wskazywane jako jedna z przyczyn niewielkiej

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

. 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm.) Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, podatnik, WSA, NSA, Naczelny Sąd Administracyjny

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

wniesieniu ponaglenia może skierować skargę do WSA. Organ prowadzący postępowanie, przekazując ponaglenie organowi wyższego stopnia, jest obowiązany ustosunkować się do tego pona­glenia. Ponaglenie (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

k.c., a tym samym nieważne. Przypisany skutek nieważności oznacza, że nie doszło do zmiany pracodawcy (tak: wyrok WSA w Gliwicach z 4 października 2017 r., sygn. I SA/Gl 231/17.  

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

tego, jest możliwe wniesie­nie skargi do WSA (bez czekania na jego ewentualną odpowiedź).   Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

sprawach, w których przyjęto już utrwaloną praktykę. W toku postępowania, a także w odwołaniu czy skardze do WSA strona może zatem podnieść, że organ powinien był w jej sprawie zastosować (...)

Dostęp do informacji medycznych

Dostęp do informacji medycznych

2007r., II SAB/Wa 175/06, Lex Nr 340013 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2006r., II SAB/Wa 1/06, Lex nr 197599)”. Za informację publiczną trzeba uznać wszelkie informacje dotyczące tzw

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

stwierdził, iż wypłata dywidendy w  formie rzeczowej nie jest opodatkowana VAT, gdyż nie można jej uznać za jedną z czynności wymienionych w przepisach o podatku VAT. WSA argumentował, iż (...)

WSA w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen i Orlen Koltrans

WSA w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen i Orlen Koltrans

, dotychczas zostało rozpoznanych 9 i wszystkie na korzyść Prezesa UTK. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen S.A. lub Orlen Koltrans sp. z o.o. w każdej ze spraw. Orzeczenia (...)

Opiekun osoby niepełnosprawnej może wybrać większe świadczenie...

Opiekun osoby niepełnosprawnej może wybrać większe świadczenie...

przypadku jednak tak nie było. WSA uznał, że tu sprawa wyroku TK nie ma znaczenia, bo wystąpienie o zasiłek pozbawia prawa do świadczenia. Pan X. odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. (...)

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do WSA. Zrobi to za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji.  Dyrektor KIS będzie mógł (...)

Wniosek musi być należycie uzasadniony

Wniosek musi być należycie uzasadniony

profesjonalnego pełnomocnika, a zatem nie wiedziała, jak należy uzasadnić taki wniosek. Zdaniem skarżącej WSA powinien był dostrzec jej nieporadność i w trybie przepisu art. 49 § 1 p.p.s.a. (...)

Trudną sytuację materialną trzeba udowodnić

Trudną sytuację materialną trzeba udowodnić

sprawie pojawił się także ciekawy wątek informacji pochodzących z internetowych baz danych. Akurat w tej sprawie WSA przyjął informacje z w.w. źródeł wyłącznie jako wspierające i potwierdzające

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki wobec US i ZUS - opinia prawna

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki wobec US i ZUS - opinia prawna

WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 17 listopada 2004 roku (III SA 3331/2003): „członek zarządu spółki kapitałowej ponoszący odpowiedzialność za jej zaległości podatkowe na podstawie (...)

Wykładnia rozstrzygnięcia nie może zastępować uzasadnienia

Wykładnia rozstrzygnięcia nie może zastępować uzasadnienia

wniosła o wykładnię tego postanowienia. WSA odmówił dokonania wykładni. Strona zażaliła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jednak i to zażalenie oddalił, stwierdzając m.in., żewykładnia

Poprzednie błędy sędziego to nie powód do jego wyłączenia

Poprzednie błędy sędziego to nie powód do jego wyłączenia

wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.W uzasadnieniu NSA potwierdził pogląd WSA, iż wcześniejsze

Wyrok NSA w sprawie zapłaty odsetek

Wyrok NSA w sprawie zapłaty odsetek

oddalić.Ponadto NSA stwierdził, iż nawet gdyby powyższy zarzut był sformułowany prawidłowo to nie zasługiwałby na uwzględnienie, gdyż także w tym zakresie słusznie WSA uznał, iż Prezes UKE (...)

Wniosek o wynagrodzenie za pomoc prawną z urzędu można zgłosić i po wyroku

Wniosek o wynagrodzenie za pomoc prawną z urzędu można zgłosić i po wyroku

;sł ogólne żądanie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, a WSA nie odebrał od niego oświadczenia precyzującego to żądanie. Z akt sprawy wynikało ponadto, iż (...)

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

. WSA dodał, że organy dokonały błędnej interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, skoro podróże przedsiębiorcy–kierowcy stanowią podróże służbowe, to (...)

Opodatkowanie sprzedawanych zestawów towarów

Opodatkowanie sprzedawanych zestawów towarów

. produkt poboczny powinien być obciążony 22% VAT). WSA wskazał też, że podatnik, który chce skorzystać z możliwości zastosowania jednej stawki VAT do towarów sprzedawanych w opakowaniach zbiorczych (...)

Czy musisz zapłacić podatek, gdy najbliższa rodzina oddaje Ci do dysponowania gotówkę - opinia prawna

Czy musisz zapłacić podatek, gdy najbliższa rodzina oddaje Ci do dysponowania gotówkę - opinia prawna

Administracyjnego (dalej WSA) na podstawie zarzutów naruszenia prawa materialnego, a następnie w świetle uchybień w zakresie przepisów postępowania podatkowego.  W świetle przedstawionych dokumentów (...)

Badania na koszt NFZ

Badania na koszt NFZ

. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje, że w stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. WSA

Zwrot VAT firmie zagranicznej uzależniony od doręczenia

Zwrot VAT firmie zagranicznej uzależniony od doręczenia

względu na to opóźnienie. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Warszawie, niemiecka spółka Autosysteme GmbH przegrała z władzami skarbowymi, z uwagi na sam fakt spóźnienia się z wnioskiem o zwrot VAT. (...)

Uzasadnienie wyroku WSA

Uzasadnienie wyroku WSA

rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. postępowanie administracyjne, wojewódzki sąd administracyjny, wyrok, uzasadnienie, WSA

Wstrzymanie przez WSA zaskarżonej decyzji

Wstrzymanie przez WSA zaskarżonej decyzji

postępowanie w pierwszej instancji. wstrzymanie decyzji, skarga do WSA, postępowanie sądowoadministracyjne

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Skarga do WSA - wysokość wpisu

administracyjny, opłata, koszty, koszt, wpis, WSA

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. skarga, WSA, postępowanie skargowe, zawiadomienie, zaskarżenie,

Skarga na postanowienie PINB

Skarga na postanowienie PINB

albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. I w tym przypadku korzystanie z trybu art. 52 jest nieuzasadnione, zbędne. administracja, WSA, postanowienie

Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

lub dzierżawy (por. m.in. II SA/Gd 693/08 - wyrok WSA w Gdańsku z 11 lutego 2011 roku, I SA/Wa 1406/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 4 grudnia 2008 roku). Z powyższych przyczyn należy wskazać, że (...)

Rygor natychmiastowej wykonalności

Rygor natychmiastowej wykonalności

2010-10-19 oraz II SA/Gl 293/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-14 (orzeczenia.nsa.gov.pl), sądy nie dopatrzyły się naruszenia prawa poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. decyzja, (...)

Bezczynność organu i grzywna

Bezczynność organu i grzywna

przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej (skarga bezpośrednio do WSA z pominięciem etapu zażalenia do organu administracji wyższego stopnia)? W dniu 12 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja (...)

Warunek niekaralności pracownika ochrony

Warunek niekaralności pracownika ochrony

licencji (tzw. uznanie związane), wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2007 roku, sygn.. akt VI SA/Wa 1941/07. pracownik, ochrony, niekaralność

Decyzja administracyjna a informacja publiczna

Decyzja administracyjna a informacja publiczna

, czy są to informacje mające postać dokumentów urzędowych, czy też nie (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z 4 sierpnia 2004 r., II SAB/Rz 26/2004, niepubl., wyrok WSA w Poznaniu z 5 kwietnia (...)

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

(corpus). Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 maja 2009 r. VIII SA/Wa 785/2008: miejsce stałego pobytu danej osoby, to miejsce gdzie dana osoba realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne