wykaz dni wolnych Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Wykaz dni wolnych od pracy

Wykaz dni wolnych od pracy

dzień Bożego Narodzenia, wszystkie niedziele. Dni, wolne od pracy, ustawowe dni wolne, wykaz dni wolnych, święta niepracujące, święta

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

przesyłki, operator jest zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

repatrianta w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji od wymienionych organów. Osoba spełniająca warunki uznania za repatrianta nabywa obywatelstwo polskie w trybie uznania za repatrianta (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni wymaga twojej zgody lub wniosku. Natomiast jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni (...)

Reklamacja pocztowa

Reklamacja pocztowa

odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku odmowy uznania reklamacji możesz zatem złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Operator

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

, - w wolnych zawodach, polegających na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, - w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, - w zakresie usług edukacyjnych

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

jego rozpatrzenia. Wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku jest zawarty w Zasadach udzielania nieoprocentowanych pożyczek (...)" oraz we wzorze wniosku.  Pożyczka jest

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przejdź do wyszukiwarki podatników VAT. Co zawiera wykaz podatników VAT? Wykaz zawiera w szczególności: firmę (nazwę) (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym (...)

Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. tarcza turystyczna, turystyka, organizator wycieczek, turysta, COVID-19, koronawirus, epidemia, pomoc

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

korzystania ze środowiska.  Pozostałe wykazy, czyli:  wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wykaz zawierający

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

, ale na dzień zakończenia tej działalności muszą przeprowadzić inwentaryzację. Wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności Wykaz taki mają obowiązek sporządzić (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Jeżeli podmiot ten został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia, dodatkowego zabezpieczenia nie składa. Kiedy (...)

Więcej dni wolnych na opiekę nad dziećmi? To zły pomysł

Więcej dni wolnych na opiekę nad dziećmi? To zły pomysł

nowelizującej Kodeks pracy uzależnia wymiar dni wolnych na opiekę nad dzieckiem od liczby dzieci. Autorzy projektu proponują, aby przy wychowaniu jednego dziecka (do 14 lat) nadal przysługiwały (...)

Czy kumulowanie dodatków za godziny nadliczbowe jest dopuszczalne?

Czy kumulowanie dodatków za godziny nadliczbowe jest dopuszczalne?

. przyznają dodatek za pracę w niedziele i święta w razie braku możliwości udzielenia w zamian za te dni - dni wolnych od pracy. W rezultacie art. 151[1] § 2 k.p. z jednej strony, a art. (...)

Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

poinformowania pracowników na piśmie m.in. o obowiązujących normach czasu pracy, czy też terminach dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy (...)

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

– o wolnych miejscach pracy.   Pamiętaj, że: Przepisy dotyczące dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

. Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - na podstawie: art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Wykaz jest dostępny na stronie internetowej: BIP (...)

Zmiany w pieczy zastępczej?

Zmiany w pieczy zastępczej?

, niezawodowe albo zawodowe, wykaz rodzinnych domów dziecka, wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

pracownika są: niedziele i święta, a w przypadkach dozwolonej pracy w te dnidni udzielone w zamian za przepracowane niedziele i święta, dni wolne od pracy wynikające z rozkładu (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

) w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia kasy do przeglądu (wcześniej było to 5 dni).  W stosunku do poprzednich przepisów serwisant ma obowiązek dodatkowo, podczas obowiązkowego (...)

W jaki sposób można wykorzystać okres tzw. urlopu okolicznościowego?

W jaki sposób można wykorzystać okres tzw. urlopu okolicznościowego?

. Możliwość wykorzystania dni wolnych uzależniony jest od wystąpienia wspomnianych powyżej zdarzeń. Przepisy nie określają terminów, w jakich należy wykorzystać zwolnienie od pracy, (...)

Urlop wypoczynkowy stażysty

Urlop wypoczynkowy stażysty

bezrobotnego odbywającego staż w miejscu pracy, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania w miejscu pracy. Za dni wolne (...)

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

terminie 14 dni, informacje obejmujące:  nazwę, pod którą agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność gospodarczą, albo nazwę podmiotu lub firmę, numer wpisu w rejestrze, numer Ewidencji (...)

Wynagrodzenie za czas choroby w okresie wypowiedzenia - opinia prawna

Wynagrodzenie za czas choroby w okresie wypowiedzenia - opinia prawna

, nie wyłączając dni wolnych od pracy. A zatem, jeżeli przykładowo Pański okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i zachoruje Pan po pierwszym miesiącu tego wypowiedzenia, to za pierwsze 33 (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

dokonaniu kontroli granicznej: Wykaz polskich przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ww. pkt 2; do 7 dni

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy, osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa wykaz uzupełniający niezaspokojonych

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

których utworzono stanowiska dostępowe punktów informacyjnych; wykaz prokuratur, w których utworzono punkty informacyjne oraz stanowiska dostępowe; rozporządzenie Ministra

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) Ministerstwo wpisze cię w terminie (...)

Równoważny system pracy a liczba dni wolnych

Równoważny system pracy a liczba dni wolnych

to jest niedziela, święto), w związku z tym należy pracownikom zapewnić łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie dni (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten będzie musiał zostać wywieszony na okres 21 dni w siedzibie właściwego (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

prawa do wynagrodzenia. § 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 1)  2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,  2)  3 dni robocze - w okresie

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

prawo do dni wolnych od pracy w celu poszukiwania pracy. Wymiar tego zwolnienia wynosi: 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 3 dni robocze (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

limit ten wynosi 636 555 zł).  Stawki ryczałtu określone są w art. 12 uzpd i wynoszą: - 20% - dotyczy wolnych zawodów. - 17% - dotyczy m.in. przetwarzania danych lub usług pośrednictwa

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

listopadzie i grudniu (61 dni). Natomiast w 2020 r. przebywała w Polsce od stycznia do maja, czyli 152 dni. W żadnym z tych lat kalendarzowych (podatkowych) długość pobytu pani Julii w Polsce (...)

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

wstecznie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego: przez 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, przez 30 dni od momentu, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia powiadomi zainteresowanego, (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

wyborczej mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z przepisami kodeksu, mężowie zaufania. Art. 43.  § 1. Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

elektrycznej). Szczegółowy wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym określa Rada Ministrów w formie rozporządzenia. Program mobilizacji gospodarki

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej). Czy możliwe jest przekazanie dokumentów stanowiących uzupełnienie braków

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

, to ministerstwo zwróci ci opłatę za część ustną egzaminu (450 zł). Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzania części ustnej egzaminu albo 30 dni od dnia przeprowadzenia (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

za 3/12 urlopu, czyli za 5 dni. Gdyby natomiast pracownik wykorzystał cały przysługujący mu urlop (czyli 20 dni) w lutym, wtedy pracodawca nie mógłby żądać od niego zwrotu wynagrodzenia (...)

Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne

dni od rozpoczęcia danego semestru. Wypłata pierwszej transzy kredytu następuje do 7 dni od zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne. Decyzję w sprawie umorzenia kredytu na studia medyczne podejmuje

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

leczenie sanatoryjne dla dorosłych; 28 dni trwa uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym; od 6 do 18 dni trwa uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne (...)

Czy konieczność odpracowania świąt jest zgodna z prawem?

Czy konieczność odpracowania świąt jest zgodna z prawem?

odpracowania jednego spośród dwóch dni wolnych przypadających w jednym tygodniu od poniedziałku do soboty. (...)Nie można mówić o dniach wolnych od pracy, jeśli de facto pracownik (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

MLI (wykaz zastrzeżeń i notyfikacji - MLIPosition, dalej: „Stanowisko MLI”). Aktualne stanowiska sygnatariuszy są dostępne na stronie OECD w dokumencie Signatories and Parties

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy; wynik dzieli się przez 12; ekwiwalent (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

podróżach. W upalne dni dbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu – odwodnienie wpływa na pogorszenie stanu psychofizycznego motocyklisty, w tym na jego refleks. Jak sobie poradzić z

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

20 dni w roku oraz 9-10 dni w okresie urlopowym. W tym okresie każdy batalion zostanie poddany zintegrowanemu szkoleniu bojowemu, które realizowane będzie w centrach szkolenia na poziomie

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za

1

2

3

4

5

...

9

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne