wzór pisma w związku z przejściem na emeryturę Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

zapisanych na koncie i  środków na subkoncie podlega kolejnym waloryzacjom, co też korzystnie powinno wpływać na wysokość emerytury. W przypadku późniejszego (...)

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

111/93 OSNCP 1994, nr 12, poz. 243). Wydaje się jednak, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyny długotrwałej choroby (art. 53 par. 1 lit. b) nie pozostaje w związku z przejściem (...)

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa rentowa i emerytalna

którym zatrudniony rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie można otrzymać zarówno odprawy rentowej, jak i emerytalnej. (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

zarobków), jeżeli: jesteś emerytem i osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej bądź przed przejściem na emeryturę, masz prawo do renty: (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

: w którym złożysz wniosek o emeryturę, w którym ZUS przyzna Ci emeryturę, jeśli wniosek był niepotrzebny (bo przyznano Ci emeryturę z urzędu w (...)

Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

zagadnienie jurydyczne o treści: "Czy pracownik, który otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę może nabyć prawo do odprawy w związku z (...)

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zatem nabycie prawa do odprawy uzależnione (...)

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 poz. 398 ) Cyt. \"Jednorazowa odprawa w związku z przejściem (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

momencie, w którym spełnisz ostatni z warunków wymaganych, żeby przyznać emeryturę (np. w dniu, w którym ukończysz wiek emerytalny). Musisz jednak (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

, pani Józefa wskazała zarobki z 20 lat pracy - w tym wynagrodzenie z 1988 r. Z przedłożonych dokumentów wynika, że w 1988 r. pani Józefa pracowała (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym (...)

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

związku z przejściem na emeryturę. Czy praca u innego pracodawcy oraz zaliczalny okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 [1] Kodeksu pracy u dotychczasowego (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

do emerytury. Przykład: Zainteresowany, który przebył okresy ubezpieczenia: w Austrii - 5 lat i w Polsce - 8 lat, ubiega się o rentę z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy) (...)

Wypłata nagrody jubileuszowej

Wypłata nagrody jubileuszowej

Ministrów Z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398) określa, iż w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem (...)

Odprawa emerytalna uzupełniająca

Odprawa emerytalna uzupełniająca

rozwiązania umowy o pracę z winy zakładu pracy nie koliduje z ewentualnym prawem do odprawy uzupełniającej w związku z odejściem w tej sytuacji na emeryturę? (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

wskazuje art. 1 Karty Nauczyciela, uznaje się za pracę w szczególnym charakterze zgodnie z art. 32 ustawy emerytalnej. W związku z tym możesz zwrócić się (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

stwierdzał , że w odniesieniu do ustalonej płatnikowi na dany rok składkowy stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji (...)

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

dnia 2 sierpnia 2000 r., (I PKN 747/99) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z (...)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

; - pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,  - stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę (...)

Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu na jaki zawarto umowę o pracę nie wyklucza jego związku z przejściem (...)

Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w (...)

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

przez pracownika z winy pracodawcy (art. 55 § 11 KP) nie może być uznane za ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (art. 921 § 1 KP), (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

emeryturę w 2006 r. i zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności. Czy osoba przechodząca na wcześniejszą emeryturę może prowadzić działalność, czy musi być (...)

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

spełnione zostały po zmianie wysokości kwoty bazowej, emerytura ustalona zostanie według nowej kwoty bazowej. Jeżeli pracownik zamierza wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę w związku (...)

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

emeryturę oraz związku rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę. „Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

; 3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

osiągnięcia w eksporcie, odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane (...)

Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. (...)

Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

emerytury. Po przejściu na emeryturę nie przewiduje się ponownego zatrudnienia policjanta w Policji. Tylko w przypadku, gdy funkcjonariusz przeszedł na emeryturę z (...)

Wcześniejsza emerytura a odprawa

Wcześniejsza emerytura a odprawa

pytanie dotyczy świadczeń należnych od pracodawcy w związku z przejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę. Zgodnie z art. 92 [1] kodeksu pracy pracownikowi (...)

Odprawa emerytalna a zwolnienia grupowe

Odprawa emerytalna a zwolnienia grupowe

pracownik przechodzi na emeryturę, to pracownikowi będą przysługiwały obie odprawy, gdyż w tym przypadku ustanie stosunku pracy mimo innej podstawy wypowiedzenia ma związek z (...)

Prawo do odprawy emerytalnej

Prawo do odprawy emerytalnej

ostatnim pracodawca jest Powiatowy Urząd Pracy, który aktualnie wypłaca mi zasiłki przedemerytalne? Jedynym świadczeniem przewidzianym w Kodeksie pracy w związku z przejściem (...)

Czy odprawa emerytalna przysługuje także w razie przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Czy odprawa emerytalna przysługuje także w razie przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

związane z wdrażaniem programów operacyjnych, w tym dotyczące mechanizmów informowania o funduszach. Niepokoi nas bardzo niski poziom wykorzystania środków (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS... Emeryci składają wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Część (...)

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

pracy. Oznacza to, że nagroda powinna zostać wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. nagroda jubileuszowa, karta (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach), zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

; Pan X pracuje w Niemczech. W Polsce synowie Pana X studiują. W związku z powyższym gdzie należy złożyć wniosek oraz czy w związku z powyższym należą (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

pracy nie później niż na 30 dni przed terminem dokonywania wypowiedzeń. W razie zbiegu prawa do odprawy i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem (...)

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu sp. z o.o. złożył wypowiedzenie stosunku pracy z końcem stycznia 2007 w związku z przejściem na emeryturę. Po przyznaniu przez ZUS emerytury (...)

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

czasu, na który była zawarta, a pracownik odrzucił propozycję pracodawcy zawarcia kolejnej umowy o pracę,  rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

wypadku w drodze do lub z pracy choroby w trakcie ciąży poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, (...)

Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, (...)

Wczesniejsza emerytura dla rencisty

Wczesniejsza emerytura dla rencisty

lat pracy .Czy w związku z tym mam już prawo przejść już na emeryturę? Zgodnie z art. 29 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

W zakładzie pracy mam zatrudnionego rencistę. W styczniu dokonałem zwolnienia pracownika na jego wniosek - za porozumieniem stron w związku z jego przejściem (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

? Art. 921 § 1 kodeku pracy uzależnia prawo do odprawy rentowej od ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przepis ten nie rozróżnia, (...)

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W przypadku osób świadczących pracę na (...)

Odprawa emerytalna i rentowa

Odprawa emerytalna i rentowa

. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne