wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę przejscie na emeryture Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks pracy

Kodeks pracy

zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

pracę zawartej na czas nieokreślony. Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca. O zezwolenie na pracę (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

pracę na czas nieokreślony. Przejawia się ona w: kontroli wypowiedzenia umowy przez zakładową organizację związkową, zasadności wypowiedzenia umowy o pracę.  Kontrola (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

uzasadniona przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Nieco bardziej surowo odnośnie do możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z uwagi na długotrwałą nieobecność (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zezwolenia o pracę sezonową? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową wydaną dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w przypadku (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

, W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny, które wynosi co najmniej dwa tygodnie i było dokonane przez pracodawcę pracownikowi, tak jak w przypadku (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

stanowi samo przez się podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 2 kp . Jednak rozwiązanie umowy o pracę przez zakład (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

to: rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązaniem umowy o pracę (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

, odszkodowanie, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie, pracownik, pracodawca, uprawnienia pracownika, niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

przyjęciem nowych warunków pracy i płacy. A co kiedy nastąpi już rozwiązanie umowy o pracę? Samo wypowiedzenie umowy o pracę bądź rozwiązanie (...)

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

wypowiedzeniu spółdzielczej umowy o pracę powinno być złożone w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Rozwiązanie spółdzielczej umowy (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

swoim pracownikiem trzecią umowę o pracę na czas określony, musisz się liczyć z tym, że jest to równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę (...)

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

prawną dwustronną, na mocy której powstaje stosunek pracy. Umowa o pracę ma określać:  strony umowy (pracownika i pracodawcę), rodzaj umowy (na okres (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

zarzucić naruszenia tych zasad wobec niego i na tym opierać swoje roszczenia. Skoro więc rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić bez wypowiedzenia, to oczywiście pracownikowi (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

, przyczynę rozwiązania umowy o pracę (w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony), oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

cywilnoprawną to czy automatycznie płatnik (zleceniodawca) pomniejsza zaliczkę od przychodów z tej umowy o kwotę 300 zł? Nie, gdyż przychody z umowy o pracę i przychody (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. (...)

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające

wtedy mogę żądać przywrócenia do pracy i odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę? Czy należy mi się oprócz tego odprawa z uwagi, iż przyczyna wypowiedzenia leży (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

śmierci pracodawcy, chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony przypada po upływie 30 (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

, pracownikowi przysługuje tylko odszkodowanie. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy bez wypowiedzenia, (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o (...)

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Co do zasady Kodeks pracy przewiduje miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, liczony (...)

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

rozwiązania umowy o pracę. Orzeczenie o przywróceniu zobowiązuje pracodawcę do ponownego zatrudnienia pracownika na poprzednich warunkach. Pracodawca może odmówić (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 kodeksu pracy jest skuteczne bez względu (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

okresu wypowiedzenia (w tym przypadku umowa o pracę rozwiązuje się w chwili złożenia oświadczenia o rozwiązaniu), z upływem czasu, na który została zawarta (umowa na (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

okres wypowiedzenia. Prowadzi to do wniosku, że nie jest w ogóle dopuszczalne wypowiedzenie umowy o pracę zawieranej na krótszy okres (maksymalnie sześciomiesięczny), (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, nie jest możliwe rozwiązanie przez pracodawcę Pani umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy (...)

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

dotyczy umowy o pracę zawartej na czas określony. Kwestionowane przepisy stanowią, iż w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, do rozwiązania tej umowy (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

).Powołanie powinno być dokonane na piśmie. Spełnienie wymogu formy pisemnej jest konieczne do zawarcia umowy o pracę na podstawie powołania. Według komentarzy (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. § 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione (...)

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

organizacyjną będącą pracodawcą (art. 3[1] § 1 kp) do rozpoczęcia biegu terminu z art. 52 § 2 kp wystarczające jest uzyskanie wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie (...)

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

umów o pracę i wypłaty odpraw pieniężnych. Rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się w trybie: rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, porozumienia (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

albo o odszkodowanie, o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy). Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje (...)

Młodzież w pracy

Młodzież w pracy

pracy. Strony umowy mogą jednak przewidzieć jej wcześniejsze rozwiązanie. W jakich innych formach można zatrudniać młodocianych? Poza umową o pracę na czas określony (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

być obejmowane przez płatnika składek także podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu: osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

. Oświadczenie pracownika Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

;re są niezbędne do zawarcia umowy o pracę, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Taki obowiązek może wynikać z ustawy o Zakładowym Funduszu (...)

Brak podania przyczyny wypowiedzenia

Brak podania przyczyny wypowiedzenia

wypowiedzeniu umowy o pracę powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Jak z tego wynika strony mogą w umowie o (...)

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

).Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem  Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. (...)

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

o pracę (patrz: porada "Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia"). Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na (...)

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

ciężko znaleźć podobną pracę o ile też nie będę musiał zapłacić odszkodowania.Opinia prawnaRoszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia może (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

chorobowemu na wniosek, który został złożony na dokumencie ZUS ZUA.  W przypadku braku wniosku złożonego na formularzu ZUS ZUA, na podstawie tzw. dorozumianego wniosku (...)

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

pracownika do pracy wskutek choroby stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Drugim z powodów uzasadniającym rozwiązanie umowy (...)

1

2

3

4

5

...

16

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne