wzór upoważnienia Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czy chodziło Ci o: upoważnienie

Upoważnienie do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych

. Administrator danych osobowych powinien obligatoryjnie sprecyzować dokładnie zakres upoważnienia, tak aby był wystarczający dla wykonywania obowiązków przez upoważnioną do tego osobę. Wobec tego (...)

Upoważnienie do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego

Upoważnienie do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego

Dokument ten zawiera wzór upoważnienia do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego przez pracownika. Wzór ten zgodny jest z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i (...)

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli okoliczności, o których (...)

Pełnomocnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy

Pełnomocnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy

o pracę. Czy mam przygotować upoważnienie czy pełnomocnictwo? Czy jest jakiś wzór upoważnienia lub pełnomocnictwa? Zgodnie z art. 3[1] kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

rozporządzenia można znaleźć wzory dokumentów stosowanych przez uprawnionych do takiej kontroli: wzór protokołu kontroli, wzór decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, wzór pokwitowania (...)

Forma upoważnienia administracyjnego

Forma upoważnienia administracyjnego

jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa nieposiadającej osobowości prawnej, nie ma obowiązku udzielać upoważnienia w formie decyzji administracyjnej, może tego dokonać w dowolnej formie pisemnej. (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności (...)

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

jego imieniu i z jego upoważnienia dyrektorzy niektórych izb skarbowych. Poniżej taki wniosek wraz załącznikiem. Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążąca, pisemna

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

w tym terminie. Wzór formularza mandatu karnego kredytowanego określa przy tym załącznik nr 2 do rozporządzenia.  Natomiast mandat karny kredytowany funkcjonariusz finansowego organu

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

.  Czynności kontrolne wykonują pracownicy organu rejestrowego na podstawie pisemnego upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej.  Niestosowanie się do wymagań nałożonych nową (...)

Treść pełnomocnictwa wspólnego

Treść pełnomocnictwa wspólnego

osobie, to w dokumencie obejmującym treść tego pełnomocnictwa powinno znaleźć się postanowienie, że: X, Y, Z, W udziela pełnomocnictwa np. A. Przykładowy wzór pełnomocnictwa jest dostępny na (...)

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej), możliwości uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne