wzór zaświadczenia o niezaleganiu z optatami za czynsz Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi natomiast zgoda podatnika wyrażona na piśmie, (...)

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

na wskazany adres. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym (...)

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b) nie jest wymagane w razie nieprzerwanych okresów pobierania zasiłku tego samego rodzaju. Przekazując do ZUS kolejne (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

składek ZUS Wniosek papierowy Jeśli chcesz złożyć wniosek papierowy w placówce ZUS, możesz skorzystać z formularza Wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

składek Z-3 lub Z-3a. Ubezpieczony nie składa do  ZUS wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS 53 lub wniosku w innej formie); jako wniosek traktowane jest wystawione przez płatnika składek (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - art. 48-55, 64-65, 84; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji (...)

Założenie agencji pośrednictwa pracy

Założenie agencji pośrednictwa pracy

pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą do wniosku dołącza się informację o zabezpieczeniu zobowiązań finansowych w wysokości co najmniej 50-krotności przeciętnego (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (...)

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

na raty. Takie zaległości nie są wykazywane w zaświadczeniu.   Kto może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami?   Wniosek może złożyć: w (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

działalności podatnika; pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych (...)

Dowód reputacji, czyli zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Dowód reputacji, czyli zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

stanowiąc zadłużenie, pozwalałaby na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.Czy płatnik składek, który ma podpisany z Zakładem układ ratalny otrzyma zaświadczenie (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

, zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (o (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

. 2001 r., Nr 60, poz. 614);Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r., Nr 35, poz. 230, ze zm.);Ustawa z dnia 29 lipca (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

dostanie zezwolenia na podstawie na pobyt na podstawie art. 114 i 127 ustawy o cudzoziemcach), np. w celu kształcenia się na studiach? Tak, o ile pozwalają na to przepisy ustawy z dnia 12 (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

;art. 65 ust. 1 pkt 2 albo zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (...)

Zaświadczenie online o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS na Biznes.gov.pl

Zaświadczenie online o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS na Biznes.gov.pl

dokument będziesz czekać nie dłużej niż 7 dni. ##baner## Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek to jedno z najbardziej popularnych zaświadczeń, które ZUS wydaje (...)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

? Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach możesz potrzebować jako zwykły obywatel, jak również jako przedsiębiorca, m.in. podczas: załatwiania spraw w banku (np. przy staraniu (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

płatnika, czyli uzyskujesz dochody ze stosunku pracy, emerytury, renty itp., możesz wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie płatnika (pracodawca, ZUS) z obowiązku pobrania (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

pracy, składnik ten wyłącza się z podstawy wymiaru zasiłku. Zasada ta ma zastosowanie np.. do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług, do której (...)

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

o ewentualnym zwolnieniu z podatków wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,c) zaświadczenie o niezaleganiu z (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

2013 r.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220, ze zm.); ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy z załącznikami, o których mowa w przepisach w (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

zasiłku (np. dotyczy okresu niezdolności do pracy) lub jego wysokość (np. błędnie został wpisany okres pobytu w szpitalu czy kod literowy), ZUS z urzędu wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

- sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach; aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (...)

Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Prowadzę działalność gospodarczą i często startuję w przetargach, potrzebuję więc często zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym. Od wydania zaświadczenia pobierana (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

;wnież osoba, która nie jest pracownikiem. Wniosek o rezygnację z zasiłku bądź jego wypłatę musi złożyć przed rozpoczęciem korzystania z niego. Jak łączyć zasiłek z (...)

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

mają zaświadczenia o niezaleganiu podatnika z podatkami. Osoby, które potencjalnie mogą odpowiadać za zaległości podatkowe podatnika powinny dążyć do zweryfikowaniu (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (...)

Będzie wsparcie na innowacyjność

Będzie wsparcie na innowacyjność

rozwojowych; raport z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 4, wraz z opinią biegłego rewidenta; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o (...)

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112); ustawa z dnia 28 października 2020 (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli (...)

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające, a także ramowy program kursów dokształcających oraz wzór zaświadczenia (...)

Jeden przelew do ZUS zamiast 4

Jeden przelew do ZUS zamiast 4

algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek. ##baner## Zaświadczenia o niezaleganiu (...)

Opłaty skarbowe - Zaświadczenia

Opłaty skarbowe - Zaświadczenia

, rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. (...)

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

zarówno Komisję, jak i inne Państwa Członkowskie o adresie instytucji, do której należy przesyłać wnioski o dokonanie wpisu.W związku z powyższym wykonawcy z innych (...)

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

, a następnie wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków. Jeżeli uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów nie jest możliwe w trakcie pobytu za granicą, ubezpieczony (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

zaświadczenie zostanie wydane w 2019 roku. Za rok 2020 również obowiązuje wniesienie opłaty, z tym że już w terminie do 31 marca 2020. Zatem jeżeli właściciel będzie zwlekał z (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

;w traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów traktowane jest na równi z (...)

Podatek niewymagalny a zaświadczenie

Podatek niewymagalny a zaświadczenie

możliwością uzyskania zaświadczenia o braku zaległości przez podatnika wobec którego została wydana decyzja przez organ pierwszej instancji jest dobrowolne wykonanie tej decyzji, tj. (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.); ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2013 r., poz. 1412; zob. dalej). System EKW umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie odpisu lub wyciągu z księgi (...)

Konstytucja Biznesu weszła w życie

Konstytucja Biznesu weszła w życie

prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

są prezesowie ww. sądów. Budynki zajmowane przez prokuraturę Prokuraturę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270 poz. (...)

Jedna wpłata do ZUS

Jedna wpłata do ZUS

zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zaświadczenia te oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez (...)

Na odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami można skarżyć się do sądu

Na odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami można skarżyć się do sądu

odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami służy odwołanie do sądu właściwego do rozpoznawania odwołań od decyzji organu rentowego. Odmowa wydania zaświadczenia o (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

wniosku o emeryturę. Po przyznaniu emerytury Pan Jarosław będzie mógł zgłosić w 2019 r. wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem zarobków z 2018 (...)

1

2

3

4

5

...

30

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne