wz��r pisma w zwi��zku z przej��ciem na emerytur�� Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

aktem prawnym w zakresie emerytur i rent jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 z (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

możliwości umorzenia należności z tytułu składek, w przypadku niektórych osób (w szczególności takich, które w przeszłości prowadziły działalność (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

, pani Józefa wskazała zarobki z 20 lat pracy - w tym wynagrodzenie z 1988 r. Z przedłożonych dokumentów wynika, że w 1988 r. pani Józefa pracowała (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

złożone po terminie. § 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1, a także na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2, jeżeli dotyczy oskarżyciela posiłkowego określonego (...)

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

załącza się jeden odpis dla tej osoby - składa się więc dwa egzemplarze pisma. Obowiązek załączenia odpisów pisma procesowego i odpisów załączników (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

przedsiębiorców 300 zł od wniosku o: wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;  wykreślenie podmiotu z rejestru (...)

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

umorzone z urzędu (także w całości lub części) również konieczne jest spełnienie pewnych warunków, tzn. należności te mogą być z urzędu umorzone w części (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

, potrącone przez płatników składek (rodziców) ze środków niani zgodnie z zadami finansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawę wymiaru składek (...)

Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

. 150 OrdP  w takiej sytuacji : 1) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę; 2) pismo składa (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

, przypadki, w których organ celny pobiera zabezpieczenie: 1) w związku z prowadzeniem składu celnego;2) w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury celnej, (...)

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

prawa osobowego, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli,  w sprawach z zakresu prawa rzeczowego,  w sprawach z zakresu prawa spadkowego,  w (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

;lnotowymi, osoby pracujące legalnie w jednym z państw członkowskich (np.: w Belgii) są uprawnione do świadczeń lub zasiłków rodzinnych na członków (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów; inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy; strona w sprawach związanych z (...)

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. 2003 r., Nr 108, poz. 1022) doręczanie, (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

, tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

– liczą się przede wszystkim środki na jego koncie emerytalnym w ZUS. Taką emeryturę można otrzymać: na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy o emeryturach i (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

może ponieść wydatków w całości bądź w części - sąd przyzna jej odpowiednio prawo pomocy w całości albo w części - z zastrzeżeniem, że jeżeli stronę (...)

Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.  Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2007 r., średnioroczny wzrost cen towarów i usług (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, (...)

Emerytury rocznika 1953

Emerytury rocznika 1953

dotyczy urodzonych w roku 1953 kobiet, które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury wcześniejszej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 tej ustawy, z (...)

Rosną emerytury i renty!

Rosną emerytury i renty!

rencistów w 2016 r., na poziomie 99,6% (deflacja na poziomie 0,4%).  Ponieważ realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidend) oraz przychodów podmiotów zagranicznych z tytułu tzw. należności licencyjnych (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 (tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach), art. 159 ust. 1 (...)

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

podwyższeniu poprzez ich pomnożenie przez ustalony wskaźnik waloryzacji. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

sądu tzw. zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, czyli pismo, w którym nie zgadzamy się na to, aby na podstawie niedoręczonego (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

nieruchomości, a także musi być zgodne z jej przeznaczeniem. Na przykład w pomieszczeniu wydzielonym z lokalu mieszkalnego nie można urządzać biura w sytuacji, gdy lokal (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych, 91.02.Z - działalność muzeów, 93.11.Z - działalność (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

związane z wdrażaniem programów operacyjnych, w tym dotyczące mechanizmów informowania o funduszach. Niepokoi nas bardzo niski poziom wykorzystania środków (...)

Waloryzacja emerytur i rent od dnia 1 marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent od dnia 1 marca 2019 r.

;zł. W 2019 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów: ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

dokumentacji pracowniczej, np. z papierowej na elektroniczną, z elektronicznej na papierową i znowu z papierowej na elektroniczną, ale zawsze trzeba dopełnić wszystkich (...)

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

potrzebujących grup społecznych. Według szacunków resortu pracy utrzymanie wcześniejszych emerytur jeszcze o rok na starych zasadach to dodatkowy wydatek z budżetu w (...)

Do dziś wybierasz: pensja czy emerytura

Do dziś wybierasz: pensja czy emerytura

w takiej samej wysokości jak przed zawieszeniem. Tutaj z pomocą przychodzą nowe przepisy, które wchodzą w życie 1 października. Chodzi o nowelizację ustawy o emeryturach (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego; rozporządzenie Ministra Rozwoju (...)

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r.

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r.

zasiłków przedemerytalnych Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne waloryzuje się na zasadach (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2007 r. Nr 221, poz. 1650), w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy (a więc nie dotyczy to spraw o roszczenia z (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

;w w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

administracyjne orzekają w składzie trzech sędziów. Zgodnie z nową regulacją art. 15 zzs7, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego (...)

Emerytury i renty za granicą

Emerytury i renty za granicą

wypłacana z kilku państw, to i tak będzie można otrzymać tylko jeden zasiłek pogrzebowy. Jeśli śmierć nastąpiła na terenie jednego z tych państw - zasiłek wypłaci właśnie to (...)

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

;rzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Podstawa prawna waloryzacji świadczeń W 2018 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

zdrowotnym z innego tytułu, korzystasz z urlopu wychowawczego i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, jesteś uprawniony do świadczeń alimentacyjnych (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

: 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19.Z - pozostała (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

odrębnych przepisów - w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na nieujawnienie w rejestrze (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

- także pozostałe, w tym postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Regulacje przyjęte w uchwalonej ustawie wiążą się z wprowadzeniem zmian (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów (...)

1

2

3

4

5

...

38

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne