wzór pisma w związku z przejściem na emeryturę Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

zapisanych na koncie i  środków na subkoncie podlega kolejnym waloryzacjom, co też korzystnie powinno wpływać na wysokość emerytury. W przypadku późniejszego (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; (...)

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

111/93 OSNCP 1994, nr 12, poz. 243). Wydaje się jednak, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyny długotrwałej choroby (art. 53 par. 1 lit. b) nie pozostaje w związku z przejściem (...)

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa rentowa i emerytalna

którym zatrudniony rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie można otrzymać zarówno odprawy rentowej, jak i emerytalnej. (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

: w którym złożysz wniosek o emeryturę, w którym ZUS przyzna Ci emeryturę, jeśli wniosek był niepotrzebny (bo przyznano Ci emeryturę z urzędu w (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

zarobków), jeżeli: jesteś emerytem i osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej bądź przed przejściem na emeryturę, masz prawo do renty: (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

stwierdzał , że w odniesieniu do ustalonej płatnikowi na dany rok składkowy stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji (...)

Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

zagadnienie jurydyczne o treści: "Czy pracownik, który otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę może nabyć prawo do odprawy w związku z (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

, pani Józefa wskazała zarobki z 20 lat pracy - w tym wynagrodzenie z 1988 r. Z przedłożonych dokumentów wynika, że w 1988 r. pani Józefa pracowała (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

do emerytury. Przykład: Zainteresowany, który przebył okresy ubezpieczenia: w Austrii - 5 lat i w Polsce - 8 lat, ubiega się o rentę z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy) (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

momencie, w którym spełnisz ostatni z warunków wymaganych, żeby przyznać emeryturę (np. w dniu, w którym ukończysz wiek emerytalny). Musisz jednak (...)

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 poz. 398 ) Cyt. \"Jednorazowa odprawa w związku z przejściem (...)

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zatem nabycie prawa do odprawy uzależnione (...)

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

związku z przejściem na emeryturę. Czy praca u innego pracodawcy oraz zaliczalny okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 [1] Kodeksu pracy u dotychczasowego (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

wskazuje art. 1 Karty Nauczyciela, uznaje się za pracę w szczególnym charakterze zgodnie z art. 32 ustawy emerytalnej. W związku z tym możesz zwrócić się (...)

Wypłata nagrody jubileuszowej

Wypłata nagrody jubileuszowej

Ministrów Z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398) określa, iż w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

; 3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem (...)

Odprawa emerytalna uzupełniająca

Odprawa emerytalna uzupełniająca

rozwiązania umowy o pracę z winy zakładu pracy nie koliduje z ewentualnym prawem do odprawy uzupełniającej w związku z odejściem w tej sytuacji na emeryturę? (...)

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

dnia 2 sierpnia 2000 r., (I PKN 747/99) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

osiągnięcia w eksporcie, odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane (...)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

; Pan X pracuje w Niemczech. W Polsce synowie Pana X studiują. W związku z powyższym gdzie należy złożyć wniosek oraz czy w związku z powyższym należą (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

złożone po terminie. § 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1, a także na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2, jeżeli dotyczy oskarżyciela posiłkowego określonego (...)

Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

emerytury. Po przejściu na emeryturę nie przewiduje się ponownego zatrudnienia policjanta w Policji. Tylko w przypadku, gdy funkcjonariusz przeszedł na emeryturę z (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

; - pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,  - stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę (...)

Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu na jaki zawarto umowę o pracę nie wyklucza jego związku z przejściem (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

emeryturę w 2006 r. i zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności. Czy osoba przechodząca na wcześniejszą emeryturę może prowadzić działalność, czy musi być (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

związane z wdrażaniem programów operacyjnych, w tym dotyczące mechanizmów informowania o funduszach. Niepokoi nas bardzo niski poziom wykorzystania środków (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

;  umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono 100 zł  od: zarzutów na opis i oszacowanie (...)

Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

Czy pracownik, który otrzymał odprawę rentową, może żądać także odprawy emerytalnej - opinia prawna

niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w (...)

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

emeryturę oraz związku rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę. „Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, (...)

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

spełnione zostały po zmianie wysokości kwoty bazowej, emerytura ustalona zostanie według nowej kwoty bazowej. Jeżeli pracownik zamierza wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę w związku (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, (...)

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Czy odprawa emerytalna przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

przez pracownika z winy pracodawcy (art. 55 § 11 KP) nie może być uznane za ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (art. 921 § 1 KP), (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

wynikającej z długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów objętych tą procedurą;3) w związku z dopuszczeniem do obrotu towarów, które (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości; umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku (...)

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

czasu, na który była zawarta, a pracownik odrzucił propozycję pracodawcy zawarcia kolejnej umowy o pracę,  rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS... Emeryci składają wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Część (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

pracy nie później niż na 30 dni przed terminem dokonywania wypowiedzeń. W razie zbiegu prawa do odprawy i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

wypadku w drodze do lub z pracy choroby w trakcie ciąży poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, (...)

Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

. 150 OrdP  w takiej sytuacji : 1) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę; 2) pismo składa (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach), zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio (...)

Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. (...)

Wcześniejsza emerytura a odprawa

Wcześniejsza emerytura a odprawa

pytanie dotyczy świadczeń należnych od pracodawcy w związku z przejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę. Zgodnie z art. 92 [1] kodeksu pracy pracownikowi (...)

Prawo do odprawy emerytalnej

Prawo do odprawy emerytalnej

ostatnim pracodawca jest Powiatowy Urząd Pracy, który aktualnie wypłaca mi zasiłki przedemerytalne? Jedynym świadczeniem przewidzianym w Kodeksie pracy w związku z przejściem (...)

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W przypadku osób świadczących pracę na (...)

Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 (tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach), art. 159 (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne