wzór pisma w związku z przejściem na emeryturę Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę

111/93 OSNCP 1994, nr 12, poz. 243). Wydaje się jednak, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyny długotrwałej choroby (art. 53 par. 1 lit. b) nie pozostaje w związku z przejściem (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; (...)

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zatem nabycie prawa do odprawy uzależnione (...)

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 poz. 398 ) Cyt. \"Jednorazowa odprawa w związku z przejściem (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym (...)

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

Dwóch pracodawców a odprawa emerytalna

związku z przejściem na emeryturę. Czy praca u innego pracodawcy oraz zaliczalny okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 [1] Kodeksu pracy u dotychczasowego (...)

Wypłata nagrody jubileuszowej

Wypłata nagrody jubileuszowej

Ministrów Z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398) określa, iż w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem (...)

Odprawa emerytalna uzupełniająca

Odprawa emerytalna uzupełniająca

rozwiązania umowy o pracę z winy zakładu pracy nie koliduje z ewentualnym prawem do odprawy uzupełniającej w związku z odejściem w tej sytuacji na emeryturę? (...)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

; - pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,  - stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę (...)

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

dnia 2 sierpnia 2000 r., (I PKN 747/99) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z (...)

Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu na jaki zawarto umowę o pracę nie wyklucza jego związku z przejściem (...)

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

spełnione zostały po zmianie wysokości kwoty bazowej, emerytura ustalona zostanie według nowej kwoty bazowej. Jeżeli pracownik zamierza wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę w związku (...)

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

emeryturę oraz związku rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę. „Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

; 3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych; 3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem (...)

Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. (...)

Wcześniejsza emerytura a odprawa

Wcześniejsza emerytura a odprawa

pytanie dotyczy świadczeń należnych od pracodawcy w związku z przejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę. Zgodnie z art. 92 [1] kodeksu pracy pracownikowi (...)

Odprawa emerytalna a zwolnienia grupowe

Odprawa emerytalna a zwolnienia grupowe

pracownik przechodzi na emeryturę, to pracownikowi będą przysługiwały obie odprawy, gdyż w tym przypadku ustanie stosunku pracy mimo innej podstawy wypowiedzenia ma związek z (...)

Prawo do odprawy emerytalnej

Prawo do odprawy emerytalnej

ostatnim pracodawca jest Powiatowy Urząd Pracy, który aktualnie wypłaca mi zasiłki przedemerytalne? Jedynym świadczeniem przewidzianym w Kodeksie pracy w związku z przejściem (...)

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

pracy. Oznacza to, że nagroda powinna zostać wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. nagroda jubileuszowa, karta (...)

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu sp. z o.o. złożył wypowiedzenie stosunku pracy z końcem stycznia 2007 w związku z przejściem na emeryturę. Po przyznaniu przez ZUS emerytury (...)

Wczesniejsza emerytura dla rencisty

Wczesniejsza emerytura dla rencisty

lat pracy .Czy w związku z tym mam już prawo przejść już na emeryturę? Zgodnie z art. 29 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

W zakładzie pracy mam zatrudnionego rencistę. W styczniu dokonałem zwolnienia pracownika na jego wniosek - za porozumieniem stron w związku z jego przejściem (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

? Art. 921 § 1 kodeku pracy uzależnia prawo do odprawy rentowej od ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przepis ten nie rozróżnia, (...)

Czy odprawa emerytalna przysługuje także w razie przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Czy odprawa emerytalna przysługuje także w razie przejścia na wcześniejszą emeryturę?

pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Ważne jest tutaj przede wszystkim ustalenie, że rozwiązanie umowy o pracę zachodzi w związku z przejściem na (...)

Odprawa emerytalna i rentowa

Odprawa emerytalna i rentowa

. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem (...)

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

przypadku, gdy rozwiązanie tego stosunku następuje w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. W pozostałych przypadkach (...)

Emerytura na szczególnych warunkach a odprawa

Emerytura na szczególnych warunkach a odprawa

spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

złożone po terminie. § 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1, a także na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2, jeżeli dotyczy oskarżyciela posiłkowego określonego (...)