wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę przejscie na emeryture Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks pracy

Kodeks pracy

zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

pracę zawartej na czas nieokreślony. Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca. O zezwolenie na pracę (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

uzasadniona przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Nieco bardziej surowo odnośnie do możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z uwagi na długotrwałą nieobecność (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

pracę na czas nieokreślony. Przejawia się ona w: kontroli wypowiedzenia umowy przez zakładową organizację związkową, zasadności wypowiedzenia umowy o pracę.  Kontrola (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zezwolenia o pracę sezonową? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową wydaną dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w przypadku (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

, W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny, które wynosi co najmniej dwa tygodnie i było dokonane przez pracodawcę pracownikowi, tak jak w przypadku (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

stanowi samo przez się podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 2 kp . Jednak rozwiązanie umowy o pracę przez zakład (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

to: rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązaniem umowy o pracę (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

przyjęciem nowych warunków pracy i płacy. A co kiedy nastąpi już rozwiązanie umowy o pracę? Samo wypowiedzenie umowy o pracę bądź rozwiązanie (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

, odszkodowanie, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie, pracownik, pracodawca, uprawnienia pracownika, niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

śmierci pracodawcy, chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony przypada po upływie 30 (...)

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

wypowiedzeniu spółdzielczej umowy o pracę powinno być złożone w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Rozwiązanie spółdzielczej umowy (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

swoim pracownikiem trzecią umowę o pracę na czas określony, musisz się liczyć z tym, że jest to równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

, przyczynę rozwiązania umowy o pracę (w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony), oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

zarzucić naruszenia tych zasad wobec niego i na tym opierać swoje roszczenia. Skoro więc rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić bez wypowiedzenia, to oczywiście pracownikowi (...)

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

prawną dwustronną, na mocy której powstaje stosunek pracy. Umowa o pracę ma określać:  strony umowy (pracownika i pracodawcę), rodzaj umowy (na okres (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

chorobowemu na wniosek, który został złożony na dokumencie ZUS ZUA.  W przypadku braku wniosku złożonego na formularzu ZUS ZUA, na podstawie tzw. dorozumianego wniosku (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. § 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione (...)

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

dotyczy umowy o pracę zawartej na czas określony. Kwestionowane przepisy stanowią, iż w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

, wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej itp.) jak i pracę na własny rachunek (prowadzą działalność gospodarczą, są twórcami, artystami, (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, nie jest możliwe rozwiązanie przez pracodawcę Pani umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

, pracownikowi przysługuje tylko odszkodowanie. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy bez wypowiedzenia, (...)

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Co do zasady Kodeks pracy przewiduje miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, liczony (...)

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

rozwiązania umowy o pracę. Orzeczenie o przywróceniu zobowiązuje pracodawcę do ponownego zatrudnienia pracownika na poprzednich warunkach. Pracodawca może odmówić (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację Skarga na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych lub o odmowie ustanowienia (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, do rozwiązania tej umowy (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

okresu wypowiedzenia (w tym przypadku umowa o pracę rozwiązuje się w chwili złożenia oświadczenia o rozwiązaniu), z upływem czasu, na który została zawarta (umowa na (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

być obejmowane przez płatnika składek także podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu: osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

).Powołanie powinno być dokonane na piśmie. Spełnienie wymogu formy pisemnej jest konieczne do zawarcia umowy o pracę na podstawie powołania. Według komentarzy (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 kodeksu pracy jest skuteczne bez względu (...)

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające

wtedy mogę żądać przywrócenia do pracy i odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę? Czy należy mi się oprócz tego odprawa z uwagi, iż przyczyna wypowiedzenia leży (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

okres wypowiedzenia. Prowadzi to do wniosku, że nie jest w ogóle dopuszczalne wypowiedzenie umowy o pracę zawieranej na krótszy okres (maksymalnie sześciomiesięczny), (...)

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

umów o pracę i wypłaty odpraw pieniężnych. Rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się w trybie: rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, porozumienia (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

orzeczenia rozwodu lub separacji" na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku (nie dotyczy to sytuacji, gdy w sprawach o rozwód, o separację lub o

Młodzież w pracy

Młodzież w pracy

pracy. Strony umowy mogą jednak przewidzieć jej wcześniejsze rozwiązanie. W jakich innych formach można zatrudniać młodocianych? Poza umową o pracę na czas określony (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Umowne ustroje majątkowe. (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

albo o odszkodowanie, o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy). Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.  W przypadku, gdy osoba ubiega się o (...)

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

ciężko znaleźć podobną pracę o ile też nie będę musiał zapłacić odszkodowania.Opinia prawnaRoszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia może (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

zeznania świadków. Podobne problemy wiążą się z umowami zawartymi w formie ustnej, gdzie najczęściej jedynym świadkiem takiej umowy są strony umowy. Dlatego też najrozsądniejszą (...)

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

).Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem  Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. (...)

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

organizacyjną będącą pracodawcą (art. 3[1] § 1 kp) do rozpoczęcia biegu terminu z art. 52 § 2 kp wystarczające jest uzyskanie wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie (...)

1

2

3

4

5

...

16

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne