wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach spo wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Wzór umowy o dofinansowanie projektu z SPO WKP - Pomoc techniczna

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z SPO WKP - Pomoc techniczna

ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - Pomoc techniczna. Publikujemy go poniżej. SPO WKP, wzór umowy o dofinansowanie (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, (...)

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

dotyczącego konieczności uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu dotyczącym stosowania metody przygotowywania nowego produktu w oparciu o wzornictwo przemysłowe i użytkowe, realizowanym (...)

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

: 1 decyzję dla ZPORR, SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, SPO Transport, 1 decyzję dla SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, 1 decyzję dla SPO Restrukturyzacja (...)

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

umów o dofinansowanie, wniosków o płatność i kontrole udzielania zamówienia publicznego, współpraca z beneficjentami w celu poprawnego rozliczania (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

publicznoprawnej oraz aktualne przepisy w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów Podwójna jakość żywności Informacje dotyczące oceny prawodawstwa UE (...)

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

np. w ramach Działania 2 Priorytetu 2 ZPORR (w tym: refundacje kosztów zakwaterowania i dojazdów), są wolne od podatku, o ile mieszczą się w (...)

Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec maja 2008 r.

Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec maja 2008 r.

26,8 proc. alokacji dla PO KL na lata 2007-2013. W maju 2008 r. w ramach obu komponentów PO KL zawarto 303 umowy/ wydano decyzji o dofinansowaniu projektów (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

rzecz przejścia w kierunku GOZ to jeden ze sposobów, w jaki realizujemy Porozumienie Paryskie. W tym celu przygotowaliśmy Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. (...)

Wykorzystanie funduszy europejskich - stan na koniec czerwca 2008 r.

Wykorzystanie funduszy europejskich - stan na koniec czerwca 2008 r.

;w o dofinansowanie środkami UE na kwotę  ponad 1,8 mld zł. Do końca czerwca 2008 r. wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

grupy przedsiębiorstw bądź instytucji powiązanych z podmiotem centralnym, mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

jej finansowanie w subwencji oświatowej w kwocie 418 mln zł. Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. (...)

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

stanowią projekty w zakresie budownictwa okrętowego, konserwacji i napraw statków morskich o tonażu nie mniejszym niż 100 GT i przebudowy statków morskich o tonażu nie większym niż (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

w naborze: w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie (...)

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

zwiększenie udziału sektora ICT w wartości dodanej sektora przedsiębiorstw. Cel 3: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

wynikających z uczestnictwa w radzie inwestorów przez pełnomocnika. Zmiana ust. 3 ma na celu ujednolicenie pojęć używanych w ustawie z terminologią wynikającą z projektu (...)

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o jego dofinansowaniu. Wojewodowie w systemie wdrażania programów regionalnych (RPO) Wojewodę włączono w (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

związane z wdrażaniem programów operacyjnych, w tym dotyczące mechanizmów informowania o funduszach. Niepokoi nas bardzo niski poziom wykorzystania środków (...)

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

integracji tych procesów; promowanie i wspieranie stosowania przez przedsiębiorców inteligentnych systemów zarządczych, wytwórczych i dystrybucyjnych opartych (...)

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

konkurencyjności, wzrost liczby miejsc pracy, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Gospodarcze skutki reformy CIT w Estonii W Estonii stopa inwestycji podwoiła się (...)

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd

konkurencyjności. Wzrost kapitałów własnych tych przedsiębiorstw, które mają trudności w pozyskaniu środków na finansowanie nowych inwestycji. Poprawa (...)

MG wspiera wzornictwo przemysłowe

MG wspiera wzornictwo przemysłowe

Prawie 18 mln zł przeznaczy Ministerstwo Gospodarki w ramach PO IG na realizację projektu Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i (...)

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

odwoławczej,  poszerzeniu roli ekspertów w realizacji umowy o dofinasowanie projektu i decyzji o dofinansowaniu projektu,  stworzeniu podstaw prawych (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

-maciorek, kózek czy rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów – z wyłączeniem zakupu na eksport; (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

. Drugie czytanie projektu budżetu przez PE oraz uchwalenie budżetu. W Parlamencie odbywa się debata w ramach drugiego czytania (dotyczy wydatków nieobligatoryjnych)  Parlament (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

innowacyjnych w zamówieniach publicznych; promocja kalkulacji kosztów cyklu życia produktu; powołanie zespołu ds. zielonych zamówień (będzie pełnił rolę koordynacyjną (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

budżetów samorządów Wprowadzamy osłonowe rozwiązania dla samorządów. W związku z pandemią COVID-19 odnotowują one obecnie spadek wpływów m.in. (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wszystkich poprzedzających etapów. W ramach ułatwień dla wykonawców, zwiększenia dostępności do zamówień i konkurencyjności ofert zaproponowano, aby (...)

Ostatni dzwonek na dofinansowanie dla przedsiębiorców

Ostatni dzwonek na dofinansowanie dla przedsiębiorców

strukturalnych w ramach sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" (SPO-WKP), poddziałanie 2.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących (...)

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

samorządowej zgłoszono 176 wniosków, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego 16 (8,94 % ogólnej liczby wniosków).Ocenie podlega 133 wniosków w (...)

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie.  - "Wierzę głęboko, że druga ustawa o innowacyjności przyczyni się do budowy strefy badawczo-rozwojowej w (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa przewiduje rozwiązania szczególne. W odniesieniu do takich podmiotów obowiązek zawarcia umów o (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

. Podobnie jest w niektórych regionach Włoch, np. w Rawennie rachunki za wodę wzrosły o 3% w celu utrzymania i modernizacji systemów zagospodarowania wód (...)

Ustawa ograniczająca wzrost cen energii elektrycznej

Ustawa ograniczająca wzrost cen energii elektrycznej

odbiorców użyteczności publicznej, w tym odbiorców podległych jednostkom samorządu terytorialnego oraz odbiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB (w 2017 (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

;ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany w rozporządzeniu RM Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian rozporządzenia (...)

Ustawa wspierająca poprawę warunków mieszkaniowych

Ustawa wspierająca poprawę warunków mieszkaniowych

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; poprawy stanu technicznego budynków komunalnych; propagowania wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych (...)

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu - w przypadku nie wywiązania się z tego warunku będzie musiał zwrócić (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

. W ich ramach towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w (...)

Ponad miliard euro na innowacyjne inwestycje

Ponad miliard euro na innowacyjne inwestycje

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Alokacja środków dla tego poddziałania w roku 2009 wynosi 1.052.160.000 zł. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty obejmujące nowe (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

pracownicy, bo zapłacą niższy podatek. Ważnym efektem zmian będzie wzrost atrakcyjności umowy o pracę. W ten sposób wypychanie pracowników na umowy (...)

Zespół ds. uproszczeń III posiedzenia w ramach akcji Proste Fundusze – efekty dotychczasowych prac

Zespół ds. uproszczeń III posiedzenia w ramach akcji Proste Fundusze – efekty dotychczasowych prac

projektów nowo powstałych przedsiębiorców - precyzyjne informowanie w dokumentacji konkursowej PO IG o terminach oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie - zmiany (...)

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

projektów w POKL:o ryczałtowego rozliczania kosztów bezpośrednich w ramach projektów lub zadań, na podstawie standardowych kosztów jednostkowych, o kwot ryczałtowych na (...)

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

wytwórców biogazu rolniczego (ust. 2). W przypadku wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (...)

NIK o zakupach aparatury i sprzętu medycznego

NIK o zakupach aparatury i sprzętu medycznego

niewypełnienie zobowiązań jest istotnym naruszeniem umów o dofinansowanie projektów. W wyniku realizacji umów nieco poprawiła się jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

. – 5,6%, a w 2024 – 5,8%, co oznacza realny wzrost nakładów o następujące kwoty: w 2019 r. o kwotę 3.779 mln zł, w 2020 r. o kwotę (...)

Ortezy na miarę dziecka wsparte z Funduszy Europejskich

Ortezy na miarę dziecka wsparte z Funduszy Europejskich

realizowany w ramach programu Inteligentny Rozwój. Jego adresaci to przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Mogą się (...)

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

wprowadzenie efektu zachęty dla inwestorów przy zachowaniu konkurencyjności mechanizmu alokacji środków systemu wsparcia.W proponowanym mechanizmie aukcyjnym każdy z inwestorów (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne