zakup udziałów w spółce z o.o. Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zakup udziałów w Spółce z o.o.

Zakup udziałów w Spółce z o.o.

Jakie konsekwencje w podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT ma zakup udziałów przez jedną sp. z o.o. w drugiej spółce z o.o.? Odnośnie (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Niezachowanie tej szczególnej formy przy zbyciu udziału w spółce z o.o. powoduje, w (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

części wniesionych przez nich wkładów. Zgodnie z art. 189 k.s.h. w czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów, tak w całości, jak i w części, (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

zgłoszone przez zarząd spółki do sądu rejestrowego w celu wpisania aktualnych danych do rejestru. Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, musi (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, (...)

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

.: pożyczka udzielona spółce przez jedynego wspólnika dopłaty do spółki podwyższenie kapitału spółki z o.o.   Pożyczka. Udzielenie pożyczki spółce z (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

ilości wszystkich udziałów) do 30 %. Gdyby przyjąć sytuację, w której zostaje zwiększona ilość udziałów, a nie ich wartość, to wówczas przy kapitale 500 000 PLN całkowita ilość (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

to wszystko przygotować i w jakieś kolejności żeby uniknąć problemów w przyszłości a zrobić to wszystko zgodnie z przepisami? Wspólnicy mogą dowolnie rozporządzać swoimi udziałami (...)

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Osoba fizyczna, wspólnik spółki z o.o. sprzedał "WWWW Spółka Akcyjna" w dniu 03.03.2007 r. udziały które posiadał w spółce XYZ sp. z o.o. Wartość transakcji (...)

VAT i PCC od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

VAT i PCC od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

), podatkowi podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Udziały w spółce z o.o. są prawami majątkowymi. Sprzedaż udziałów w sp. (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

).   W pierwszym przypadku konieczne jest osobne zawarcie umowy między wspólnikiem a spółką. Zgodnie z art. 210 ksh w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w (...)

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej.Dochód ten nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek, lecz (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

). Ponadto w grę może wchodzić, przykładowo, przeniesienie udziału w drodze zamiany (np. zamiany udziału w spółce X na udział w spółce Y) albo darowizny. Jeżeli (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

majątkowymi wykonywanymi na terytorium RP. W przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o., zgodnie z ustawą o PCC obowiązek podatkowy powstaje z (...)

Podatek od objęcia udziałów w spółce z o.o.

Podatek od objęcia udziałów w spółce z o.o.

Czy i w jaki sposób ma zostać zapłacony podatek od objętych udziałów w spółce z o.o. przez poszczególnych wspolników? W pytaniu nie sprecyzowano, czy wspólnicy (...)

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

udziałów Zgodnie z art. 199 § 1 ksh dobrowolne umorzenie udziałów dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę. Kolejnym, właściwym (...)

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

odbierająca uprawnienia osobiste wspólnikowi, który jedynie powierniczo przekazał swe udziały w spółce, z obowiązkiem powierniczo uprawnionego do zwrotu wspólnikowi nadwyżki udziałów (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Posiadam udziały w spółce z o.o. zajmującej się (niestety, ma to odzwierciedlenie tylko w akcie notarialnym i KRS) produkcją estru. Zainwestowałam sporo gotówki, a efektów (...)

Aport do spółki z o.o. a podatki

Aport do spółki z o.o. a podatki

nominalnej wartości obejmowanych udziałów. Nie jest przychodem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny. Przychód z (...)

Aport nieruchomości do spółki a podatek dochodowy

Aport nieruchomości do spółki a podatek dochodowy

objętych udziałów w spółce? Z chwilą wniesienia składników majątku (np. nieruchomości) aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje przeniesienie (...)

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

, zaś później – wynagrodzenie za korzystanie z tych praw (pozostałych 30%). Wynagrodzenie to nie będzie potraktowane jak wypłata zysku z tytułu udziału posiadanego w spółce (...)

Zakup udziałów w spółce

Zakup udziałów w spółce

czynności nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podkreślić jednak należy, iż zbycie udziałów w spółce nie ma większego znaczenia (...)

Ochrona kapitału zakładowego sp. z o.o.

Ochrona kapitału zakładowego sp. z o.o.

Proszę o podanie przepisów regulujących zakres korzystania z kapitału zakładowego przez spółkę z o.o. Art. 152 ksh wprowadza zasadę podziału kapitału zakładowego sp. z o.o. (...)

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

; dalej: k.s.h. Zajęcie udziałów, skarga pauliańska Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zajęcie praw majątkowych w postaci udziałów w spółce z (...)

Zgoda na zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zgoda na zbycie udziałów w spółce z o.o.

Chcę zbyć w całości moje udziały w spółce z o.o. (posiadam 11%). Napisałem pismo do prezesa zarządu o chęci zbycia udziałów - dostałem propozycję ich odkupienia (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. drugiemu wspólnikowi na podstawie umowy kupna-sprzedaży wywołuje skutki prawne z chwilą podpisania umowy, czy dopiero z (...)

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

członkiem jej zarządu.  W takiej sytuacji, aby całkowicie, przynajmniej od momentu zbycia udziałów zaniechać angażowania się w sprawy spółki winien Pan złożyć rezygnację (...)

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

zaliczka na pokrycie kosztów oszacowania przez biegłych wartości tych udziałów? Jak po kolei wygląda procedura prowadzenia egzekucji z udziałów w spółce z o.o.? (...)

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

; Przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. stanowią u wspólników – osób fizycznych, przychody z kapitałów pieniężnych. Co ważne, (...)

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

). W 2007r. małżonek zamierza zbyć część udziałów w spółce z o.o. W 2007r. małżonek zamierza ustanowić rozdzielność majątkową w swoim małżeństwie. (...)

Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników

Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników

przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników (niezależnie od tego, jaką ilość udziałów posiadał wspólnik) z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego (...)

Wycena udziałow w sp. z o.o.

Wycena udziałow w sp. z o.o.

Chciałbym dokonać wyceny udziałów naszego dłużnika w spółce z o.o. w której również jestem udziałowcem z prawem pierwokupu udziałów od innych (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej (...)

Opodatkowanie aportów

Opodatkowanie aportów

(akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.Natomiast (...)

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

jest budynek oraz jej powierzchni w hektarach; oznaczenie zbywcy ze wskazaniem adresu zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub adresu siedziby w przypadku osoby prawnej wraz przysługującym (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Stan faktyczny:Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty ponieść chcąc, w drodze wniesienia aportem, przekazać samochód z Francji spółce z o.o. działającej (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający (...)

Sprzedaz udziałów spólki z o.o.

Sprzedaz udziałów spólki z o.o.

którym zgłoszono spółce zbycie udziałów. Udziałowiec spólki z o.o. nie odpowiada natomiast za zobowiązania spółki z o.o. wobec osób trzecich. Zastrzeżenie (...)

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

Od 12.2005 mam 99 udziałów w spółce z o.o. (wcześniej 100%) gdzie jestem także prezesem zarządu. 1 udział ma jeden z pracowników. Spółka została utworzona z (...)

Stan prawny spółki z o.o.

Stan prawny spółki z o.o.

złotych i było to 10 razy więcej niż wymagany wtedy minimalny kapitał spółki z o.o.), co stanowi obecnie, niestety, 1/50 część minimalnego kapitału spółki z o.o. Ja w (...)

Darowizna części ułamkowej udziału

Darowizna części ułamkowej udziału

przedmiotem współwłasności Pan i Pańskiego zięcia w częściach ułamkowych. Pan posiadałby 9/10, a zięć 1/10 w każdym z tych 1660 udziałów. Z pytania wynika, że (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

będzie podstawą dla obliczania należności z tytułu podatku VAT. Od podwyższenia kapitału w spółce z o.o. (jak również od zawiązania spółki z o.o.) (...)

Zastaw na udziałach spółki z o.o.

Zastaw na udziałach spółki z o.o.

wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Na naszych stronach znajduje się Umowa zastawu udziału w spółce.  (...)

Sprzedaż udziałów w spólce z o.o. w likwidacji

Sprzedaż udziałów w spólce z o.o. w likwidacji

zostaną uszczuplone. likwidacja spółki z o.o., sprzedaz udziałów, darowizna udziałów w spółce z o.o., dopłaty w spółce z (...)

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

100 udziałów spółki z o.o. udziałowiec spółki podarował dwóm pracownikom tej spółki (po 50 udziałów dla każdego), obdarowani pochodzą z III grupy podatkowej, przy (...)

Wycena udziałów w razie wyłączenia wspólnika

Wycena udziałów w razie wyłączenia wspólnika

rozwiązanie przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z 16 stycznia 2002 r., sygnatura IV CKN 610/2000, opublikowanym w OSNC 2002, nr 11, poz. 138. Zgodnie z tym poglądem wartość rzeczywista (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

przeprowadzonej transakcji? Opinia prawna W przypadku wniesienia aportu za objęcie udziałów w tworzonej spółce z o.o. ( dalej zwanej spółką ) przepisy Ksh przewidują (...)

Skutki likwidacji spółki akcyjnej dla wspólników

Skutki likwidacji spółki akcyjnej dla wspólników

. plus kapitał rezerwowy 300 tys. tworzony z zysku w poprzednich latach plus 100 tys. z aktualizacji wyceny aportu, zaś w aktywach jedynie udziały w spółce z (...)

Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.

Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.

przysługujących mi w chwili obecnej udziałów? Czy cała wartość udziałów w chwili wypłaty? Czy pomniejszona o wartość ich nabycia sprzed kilku laty? Zasady likwidacji spółek (...)

Samochód używany w różnych działalnościach

Samochód używany w różnych działalnościach

gospodarcza, siedziba w Warszawie, w ewidencji środków trwałych posiadam samochód Fiata. Kawiarnia miła s.c., w spółce posiadam 50 % udziałów, siedziba i miejsce prowadzenia (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

drugiego. Jednakże do egzekucji udziałów w spółce z o.o. stosuje się przepisy o egzekucji z innych praw majątkowych a nie przepisy o egzekucji z wynagrodzenia (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

wykonywał praw z tych akcji bądź udziałów z wyłączeniem prawa do odsprzedaży. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji następujacej w toku postępowania upadłościowego, (...)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

gospodarczą nie powstanie przychód z tytułu otrzymanych udziałów w spółce z o.o. za wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa - obowiązuje zwolnienie podatkowe (...)

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną albo wysokość sumy komandytowej w przypadku przekształcenia w spółkę (...)

Nabycie udziałów w sp. z o.o. a upadłość

Nabycie udziałów w sp. z o.o. a upadłość

niepełnoletni, aby stali się udziałowcami w tej spółce z o.o.? Jeżeli sąd ogłosi upadłość przedsiębiorstwa męża, czy nabyte przez żonę (za jej przedsiębiorstwo wniesione (...)

Zmiana wartości udziałów w spółce z o.o.

Zmiana wartości udziałów w spółce z o.o.

Jestem jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 5000zł, na który składają się 10 udziałów o wartości 500zł każdy. W umowie spółki stwierdzone (...)

Zbycie udziałów w sp. z o.o. a brak wpisu w KRS

Zbycie udziałów w sp. z o.o. a brak wpisu w KRS

wiążąca dla zarządu spółki w tym wypadku nowy wspólnik i prezes są tą sama osobą (spółka jednoosobowa)? W spółce z o.o., zbycie udziału powinno być dokonane w (...)

Umorzenie udziałów sp. z o.o.

Umorzenie udziałów sp. z o.o.

Posiadam pakiet mniejszościowy w spółce z o.o., w której byłem zatrudniony na stanowisku vice-prezesa, a od dwóch lat jestem na emeryturze. Chcę zbyć moje udziały, lecz (...)

Oferta zbycia udziałów

Oferta zbycia udziałów

Wspólnik A chce zbyć udziały w spółce z o.o. wspólnikom B i C, z którymi wcześniej prowadził w tej sprawie rozmowy. W związku z tym kieruje do nich (...)

Zabezpieczenie powództwa - udział w spółce

Zabezpieczenie powództwa - udział w spółce

Naszym dłużnikiem jest osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce z o. o. (posiadająca w niej 25 % udziałów). Czy kierując przeciwko niemu pozew do Sądu, możemy domagać (...)

Stosunek dominacji

Stosunek dominacji

zawiadomienie, spółka dominująca nie może wykonywać swych praw głosu z akcji lub udziałów w spółce zależnej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki (...)

Łączenie się spółek kapitałowych

Łączenie się spółek kapitałowych

przewiduje surowsze warunki,W przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi (...)

Dzierżawa lub użytkowanie udziałów

Dzierżawa lub użytkowanie udziałów

spółce z o.o.? W jakiej formie powinna zostać zawarta taka umowa? Do czego będzie uprawniony dzierżawca? Czy będzie mógł głosować z moich udziałów albo wykonywać (...)

Wypłata dywidendy z zajętego udziału przez US

Wypłata dywidendy z zajętego udziału przez US

jak i cały kapitał zakładowy tej spółki z o.o. Pod koniec roku 1999 zawiesił zajęcie udziałów z racji przyznania ulg podatkowych, co podtrzymał w 2000 r. zawiadomieniem (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Dwóch spadkobierców po jedynym udziałowcu spółki z o.o. otrzymali w drodze spadku po 50% udziałów. Nie dokonali jeszcze wpisu do KRS jako nowych udziałowców, ale podjęli uchwałę (...)

Dokapitalizowanie spółki z o. o.

Dokapitalizowanie spółki z o. o.

udziałów i sprzedaż tychże udziałów spółce X w cenie 4 000 złotych za udział? Kupujący obejmuje 1 000 udziałów czyli 50 % wszystkich udziałów w spółce (...)

Forma umowy darowizny udziałów w spółce

Forma umowy darowizny udziałów w spółce

Ojciec chce podarować synowi kilka udziałów w spółce z o.o., której jest prezesem zarządu. Czy umowa darowizny musi być sporządzona w formie aktu notarialnego czy (...)

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny w wysokości 100 tys. Posiada również 100% udziałów w spółce z o.o., o kapitale udziałowym 400 tys. Majątek spółek w/g (...)

Odsprzedanie udziałów w spółce przynoszącej straty

Odsprzedanie udziałów w spółce przynoszącej straty

odrzucony, jest przygotowywany drugi. Jeden z udziałowców (inna spółka z o.o.) zwróciła się do mnie z propozycją odsprzedania za symboliczną 1 zł udziałów (55 %). (...)

PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

zapłacić? Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży praw majątkowych (m.in. od sprzedaży udziałów (...)

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

wierzyciel wybrał sposób egzekucji do majątku dłużnika w postaci egzekucji z wierzytelności i praw majątkowych dłużnika - udziałów wspólnika w spółce z (...)

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

W spółce z o.o. jest zapisane w statucie/umowie spółki, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zezwolenie na zbycie i zastawienie udziałów. (...)

Opodatkowanie darowizny udziałów

Opodatkowanie darowizny udziałów

Udziałowcy spółki z o.o. chcą dać, za darmo, część udziałów w spółce osobie nie będącej dotychczas wspólnikiem. Jakie rodzi to konsekwencje podatkowe? Czy będzie (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

zakończenie mojej działalności w spółce? Członek zarządu może w każdej chwili zrezygnować z funkcji, bez zachowania żadnego terminu przejściowego, nie musi też uzasadniać (...)

Zmiany w zarządzie spółki z o.o.

Zmiany w zarządzie spółki z o.o.

Dotychczasowy wiceprezes małej spółki z o.o. złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka zarządu. Osoba ta nie była zatrudniona w spółce. Spółka nie ma problemów (...)

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

tych kosztów określa art. 22 ust. 1e ustawy. Koszty uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu ustala się w różny sposób, w zależności od tego, w zamian za co objęte zostały (...)

Sprzedaż udziałów a zmiana umowy spółki

Sprzedaż udziałów a zmiana umowy spółki

Wspólnik sprzedał udziały w spółce z o.o. Razem z nowym wspólnikiem planujemy zmianę umowy spółki. Czy podczas wprowadzania zmian do umowy należy w nowej umowie (...)

Istotne, choć niewielkie zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Istotne, choć niewielkie zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

opisane w pkt 1-3. Przykład: Udziały w spółce ZYX Spółka z o.o. posiadają w równych częściach dwie osoby. Jedna z nich oprócz posiadania udziałów (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem (...)

Nabycie udziałów w spółce przez cudzoziemca

Nabycie udziałów w spółce przez cudzoziemca

Czy cudzoziemiec może mieć większość udziałów w spółce z o.o.? Co do zasady cudzoziemiec może być właścicielem większościowym w spółce kapitałowej. (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

% udziałów będzie uprzywilejowane. Co oznacza ten termin? Czym skutkowałoby to dla mnie i mojego kolegi, jeżeli mielibyśmy łącznie 40 % zwykłych udziałów, a pozostali trzej wspólnicy mieliby (...)

Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

Czy można doprowadzić do scalenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej w tym celu, tak by łącznie dotychczasowi (...)

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

W jednej z porad dotyczących zajęcia komorniczego udziałów w sp. z o.o. przeczytałem stwierdzenie, że art 887 par. 1 kpc stanowi, iż z mocy samego zajęcia (...)

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

nabywa ona 100 % udziałów w nowo powstałej spółce Y. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 50.000 zł. sp. z o. o., (...)

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

o związkach zawodowych nakłada na pracodawcę w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, w tym przypadku wskutek przejęcia przez inną spółkę z o.o. w całości, (...)

Zajęcie udziału wspólnika sp. z o.o.

Zajęcie udziału wspólnika sp. z o.o.

zawiadomieniu dłużnika o tym, że nie wolno mu rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa. (...)

Pełnomocnictwo do nabycia udziałów

Pełnomocnictwo do nabycia udziałów

Mam zamiar skupić większą ilość udziałów w spółce z o.o. od drobnych wspólników, czy mogę komuś (obcej osobie) udzielić pełnomocnictwa do zawierania wszystkich umów (...)

Darowizna udziałów w spółce z o.o. a podatki

Darowizna udziałów w spółce z o.o. a podatki

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce z o.o. posiada 50 % udziałów w tej spółce. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w likwidacji

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w likwidacji

wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku (zgodnie z art. 282 § 1 ksh) spółka z o.o., likwidacja, likwidatorzy, sprzedaż udziałów (...)

Pożyczka do spółki z o.o. przez udziałowca

Pożyczka do spółki z o.o. przez udziałowca

Jestem udziałowcem spółki z o.o. (posiadam 90% udziałów). Pełnie też w tej spółce funkcje prezesa zarządu. Spółce skończyły sie środki na inwestycje z (...)

Sprzedaż zajętych udziałów a odwołanie od decyzji

Sprzedaż zajętych udziałów a odwołanie od decyzji

Po dokonaniu zajęcia udziałów w spółce z o.o., sąd na wniosek dłużnika wydał postanowienie w oparciu o art. 908 kpc. Czy na postanowienie sądu rejonowego dotyczące (...)

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby (...)

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów (...)

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

koszty uzyskania przychodu z tytułu wydatków poniesionych na zakup komputera. Zaś, po stronie osoby fizycznej powstanie (w ściśle określonych przypadkach) przychód z tytułu sprzedaży (...)

Cienka kapitalizacja

Cienka kapitalizacja

prawnych. Spółka B (sp. z o.o.) udziela spółce S (sp. z o.o.) oprocentowanych pożyczek. Wartość zadłużenia spółki S przekracza 3-krotność jej kapitału zakładowego. (...)

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W spółce z o.o. księgi rachunkowe są prowadzone przez biuro rachunkowe. Dopiero w dniu 09 lipca 2007 roku biuro rachunkowe przekaże do spółki bilans za rok 2006. Jest to (...)

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

firmę jako biuro nieruchomości, ponadto jestem na rencie, moja wiedza w zakresie sp. z o.o. jest żadna. Czy i jak podane udziały przekładają się na wartość kapitału zakładowego? (...)

Jak z zyskiem przejąć spółkę?

Jak z zyskiem przejąć spółkę?

określony majątek, wartość początkowa otrzymanych w ten sposób składników mienia równa będzie wydatkom na nabycie udziałów w tej spółce. Urząd przyjął, iż nabycie składników (...)

Pozostawienie zysku w spółce

Pozostawienie zysku w spółce

spółki zasadne byłoby twierdzenie, że zysk musi być podzielony. Należy jednak pamiętać, że w określonych sytuacjach podjęcie kolejny rok z rzędu uchwały o pozostawieniu zysku w (...)

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Chcę utworzyć sp. z o.o. z obywatelem Ukrainy, gdzie ja miałbym 51% udziałów a pozostałe udziały małżeństwo z obywatelstwem Ukrainy. Czy są przeszkody w utworzeniu (...)

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne