zaspokajania potrzeb rodziny Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie małżeństwa

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie małżeństwa

mieszkająca i gospodarująca razem (koszty mieszkania, opłaty, media) jak i każdy członek rodziny z osobna. Koszty niezbędne do zaspokajania potrzeb rodziny obejmują koszty prowadzenia (...)

Równa stopa życiowa małżonków

Równa stopa życiowa małżonków

zaspokajania potrzeb rodziny nie zależą od tego, czy jedno z małżonków albo inny członek rodziny pozostają w niedostatku. Nawet gdyby w nim nie pozostawali obowiązek taki (...)

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Zaspakajanie potrzeb rodziny

bezrobotny i jego wkład w zaspokajanie potrzeb rodziny realizowany jest przede wszystkim w formie osobistej pracy w gospodarstwie domowym, obowiązek finansowego zaspokajania potrzeb (...)

Roszczenia współmałżonka w przedmiocie utrzymania rodziny

Roszczenia współmałżonka w przedmiocie utrzymania rodziny

. Zaspokajanie potrzeb rodziny Z art. 27 k.r.o. wynika obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny, który może mieć dwojaki charakter: materialny - uzależniony od możliwości (...)

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

pełni wykorzystał swoje możliwości. Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

znaczenie wówczas, gdyby hipoteka zabezpieczała wykonanie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, bowiem zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (...)

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

obowiązku zaspokajania potrzeb wspólnie założonej rodziny, gdyż kwota ta zależy od możliwości zarobkowych Pana i Pana żony, uzasadnionych potrzeb Pana, Pana żony i wspólnego (...)

Płacenie alimentów na dzieci pomimo braku rozwodu.

Płacenie alimentów na dzieci pomimo braku rozwodu.

przyczynienia się przez małżonka, który się od tego uchyla, do zaspokajania potrzeb rodziny, np. poprzez wpłacanie określonej sumy pieniędzy na rzecz drugiego małżonka. Nie (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.§ 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, (...)

Od kiedy należy płacić alimenty w zmienionej przez sąd wysokości? - opinia prawna

Od kiedy należy płacić alimenty w zmienionej przez sąd wysokości? - opinia prawna

orzeczonej w nim kwoty. W przedstawionym stanie faktycznym, do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez sąd drugiej instancji, zobowiązany do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (...)

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

zaspokojeniem zwykłych potrzeb rodziny. Co do klasyfikacji potrzeb jako należących lub nie należących do zwykłych potrzeb rodziny w doktrynie występują dwa stanowiska: jedni (...)

Obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny

Obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny

się różnią alimenty od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny? Zarówno obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny, jak i obowiązek alimentacyjny mają swe źródło w uregulowaniach (...)

Alimenty dla małżonka

Alimenty dla małżonka

separacja faktyczna nie wyłącza stosowania tego przepisu: „separacja nie powinna wywierać ujemnego wpływu na możliwość zaspokajania potrzeb dzieci i jego zakres (według równej (...)

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Zaspokajanie potrzeb rodziny

równa. Dlatego jeśli małżonek nie nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny to drugi z małżonków może wystąpić z pozwem o dostarczanie środków utrzymania zarówno dla (...)

Obowiązek zaspakajania potrzeb rodziny

Obowiązek zaspakajania potrzeb rodziny

przez Pani męża zarządu majątkiem wspólnym, pozostaje powództwo przeciw mężowi o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (separacja faktyczna, czyli ustanie wspólnego

Alimenty na żonę przed rozwodem

Alimenty na żonę przed rozwodem

względem Pani i Państwa dziecka nie ma wpływu nawet obecna Pani sytaucja, oznacza to, że obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny małżonków istaniałby nawet wtedy, gdyby Pani sytuacja (...)

Alimenty podczas trwania małżeństwa

Alimenty podczas trwania małżeństwa

). Jeżeli bowiem jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, (...)

Alimenty w separacji małżonków

Alimenty w separacji małżonków

pozostający w separacji ma obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i dalszego łożenia na jej członków. Wynika to z obowiązku alimentacyjnego, który (...)

Wypłata wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego z nich

Wypłata wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego z nich

przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny (lub czyni to w niewystarczający sposób, np. nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości zarobkowych i majątkowych). Po drugie, (...)

Jestem w związku małżeńskim lecz nie mieszkam żoną. Płacę alimenty na dziecko, Czy mogę wystąpić o alimenty od żony?

Jestem w związku małżeńskim lecz nie mieszkam żoną. Płacę alimenty na dziecko, Czy mogę wystąpić o alimenty od żony?

małżonków. Mogą one być zaliczone do kategorii potrzeb rodziny, gdy zaspokojenie ich jest w danych okolicznościach usprawiedliwione interesem rodziny i odpowiada zasadom współżycia (...)

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

powinna w nim Pani uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (w tym wskazać, iż obecnie Pani mąż nie przyczynia się w żaden sposób do zaspokajania potrzeb rodziny, (...)

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

, wszystko płatne z odrębnego konta. Jakie przepisy nakładają na żonę obowiązek uczestniczenia w równym stopniu w zaspokajaniu potrzeb rodziny? W jaki sposób sąd określi podział majątku (...)

Związek małżeński a żądanie alimentów od męża

Związek małżeński a żądanie alimentów od męża

ten istnieje tylko w czasie trwania małżeństwa. Na potrzeby rodziny składają się potrzeby całej grupy i potrzeby poszczególnych członków. Obowiązek przyczyniania się do potrzeb (...)

Obowiązek alimentacyjny. Od kogo możesz żądać środków utrzymania bądź wychowania?

Obowiązek alimentacyjny. Od kogo możesz żądać środków utrzymania bądź wychowania?

, mieszkania) ale i inne usprawiedliwione potrzeby duchowe, Matka dziecka dopełnia swój obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny poprzez wychowywanie małoletnich (...)

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, przy czym zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także – w całości (...)

Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty

Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty

alimentacyjnym wprost, oczywiście przy uwzględnieniu zachodzących między nimi różnic (Marek Sychowicz, op. cit.). Zakres obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb (...)

Pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa

Pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa

małżonkami; mogą oni pozostawać we wspólnym pożyciu lub separacji faktycznej. Małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny. Polega to na zapewnieniu środków (...)

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, (...)

Zarząd majątkiem przez małżonków

Zarząd majątkiem przez małżonków

zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, podejmowanym w ramach działalności zarobkowej tego małżonka. Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. (...)

Alimenty bez rozwodu i separacji

Alimenty bez rozwodu i separacji

pozostają we wspólnym pożyciu, czy w separacji faktycznej. Należy podkreślić, że jeżeli żona wykaże, że nie przyczynia się Pan do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może (...)

Czy można wystąpić o alimenty bez rozwodu?

Czy można wystąpić o alimenty bez rozwodu?

zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, a żeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Trudno jednak przypuszczać, aby tak znaczne sumy pieniężne zaciągane były w celu zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części (...)

Podział zarobków w małżeństwie

Podział zarobków w małżeństwie

zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości (...)

Klauzula wykonalności dla zasądzonych alimentów

Klauzula wykonalności dla zasądzonych alimentów

się do zaspokajania potrzeb rodziny przez czas trwania procesu, nadal może się Pani domagać takiego rozstrzygnięcia. alimenty, klauzula natychmiastowej wykonalności, postępowanie przed (...)

Alimenty a zaspokajanie potrzeb nowej rodziny

Alimenty a zaspokajanie potrzeb nowej rodziny

zobowiązanego do świadczeń a on założył nową rodzinę. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny nie jest sensu stricte obowiązkiem alimentacyjnym, acz na podstawie (...)

Rozliczenia przy podziale majątku

Rozliczenia przy podziale majątku

zaspokajania potrzeb dzieci z małżeństwa, a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego rodzica, który opiekuje się dzieckiem. Dlatego (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

. Dotyczy to jednak nie tylko przedmiotów służących do zaspokajania potrzeb materialnych, ale także potrzeb duchowych, religijnych, kulturalnych, a nawet związanych z oddawaniem (...)

Kiedy dziecko powinno przyczyniać się do utrzymania domu?

Kiedy dziecko powinno przyczyniać się do utrzymania domu?

przyczyniania się o zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Każdy z nich powinien dotrzymywać swoich obowiązków według swoich sił oraz (...)

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

614 § 4 k.r.o.), a co najwyżej potwierdzony wyrokiem lub ugodą sądową obowiązek przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny (art. 28 k.r.o.), któremu nie można bez koniecznych

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

problemów budzi możliwość egzekucji z majątku wspólnego w razie zaciągnięcia zobowiązania tylko przez jednego małżonka w sprawach, które nie dotyczą zaspokajania zwykłych (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

do zaspokajania potrzeb rodziny, opuszczenie małżonka bez uzasadnionego powodu, skazanie na karę długoletniego więzienia, pijaństwo, narkomania, trwonienie przez małżonka dochodów. Przy

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 kro). W tym bowiem przypadku, odpowiedzialni za te zobowiązania są obydwoje małżonkowie solidarnie (art. (...)

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

  W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek, (...)

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

to przez wykonywanie przez małżonków tego nowego małżeństwa ich obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Natomiast zawarcie przez rozwiedzionego małżonka nowego (...)

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli tego nie robi może Pan wystąpić z pozwem o rozwód lub separację. Może Pan również wydziedziczyć w testamencie żonę. Nie ma Pan (...)

Alimenty na żonę a rozwód z winy męża

Alimenty na żonę a rozwód z winy męża

aktualnie istniejącym małżeństwie, i to przez wykonywanie przez małżonków tego nowego małżeństwa ich obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Ponadto obowiązek (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

potrzeb swojej rodziny podejmowała prace zarobkowe, gdyż uznaje się, że matka, która się zajmuje dziećmi w całości wypełnia swój obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. (...)

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

zaspokajanie potrzeb rodziny zasługuje na ochronę prawną i w tym znaczeniu nie można sprzeciwić się zamieszkiwaniu wraz z mężem. Brak jest uzasadnienia dla sytuacji, w której żona (...)

Równa stopa życiowa małżonków

Równa stopa życiowa małżonków

? Małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny. Polega to na zapewnieniu środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości. (...)

1

2

3

4

5

...

13

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne