zawieszenie umowy najmu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

umowy najmu/dzierżawy, pozostaje Panu zwrócić się do właściciela, z którym zawarł Pan umowę najmu, z roszczeniem o odszkodowanie na podstawie art. 471 kc z tytułu nienależytego (...)

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

właściciela, jak też Pana prawa najmu jest to, że skutki umowy najmu łączącej Pana z nowym właścicielem nie rozciągają się na kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy nabędą (...)

Nowe zasady zawieszania i zmniejszana renty socjalnej

Nowe zasady zawieszania i zmniejszana renty socjalnej

2022 r. nie będą miały wpływu na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

ograniczenia dotyczące umowy najmu lokalu - zarówno w kontekście najmu na cele mieszkalne, jak i najmu powierzchni handlowych, biurowych, etc. Umowa najmu co do zasady (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

: w czasie trwania najmu - bez ograniczeń czasowych, po ustaniu najmu - roszczenie o zwrot nadpłaconego czynszu przedawnia się w terminie 1 roku od dnia zwrotu przedmiotu najmu. Obowiązki (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

. zawieszenie działalności gospodarczej, VAT, PIT, CIT, podatek, rozliczenie

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

dochodu uzyskiwanego z tego tytułu w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wynajmowanie bliskim Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem najmu były 2 lokale użytkowe. Oczywiście faktycznie możliwe

Uproszczony wniosek o ulgi w zapłacie składek ZUS

Uproszczony wniosek o ulgi w zapłacie składek ZUS

zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS  udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

;w o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (zob. też: Duże zmiany w podatkach

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

zawarli z TBS umowy najmu lokali i pobrano od nich kaucje i partycypacje (zapisy w umowie najmu). Zasady zwrotu kaucji i partycypacji określa umowa najmu. Kaucja jest zwracana po rozwiązaniu (...)

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

ograniczeniami dotyczącymi najmu okazjonalnego. W oświadczeniu należy wskazać lokal, do którego najemca będzie mógł się przenieść w razie rozwiązania umowy najmu okazjonalnego. (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

roczne i rozliczyć w nim przychody z najmu lub dzierżawy. Jeżeli małżonkowie nie złożą w terminie omawianego oświadczenia – to ich przychody z najmu, dzierżawy (...)

Bezpodstawny pozew o eksmisję

Bezpodstawny pozew o eksmisję

) wypowiedzenie umowy najmu. najem, firma, eksmisja, pozew, czynsz, wypowiedzenie, zawieszenie postępowania

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wpłynie przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, a także z niektórych rodzajów pracy, np. przychody z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

również oświadczenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. w momencie podpisywania umowy taki był cel, intencja kredytobiorcy. Jeśli więc celem (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

banku, oznaczenie umowy à np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia, wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu à można wskazać we wniosku jeden (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

charakter umowy najmu lokalu użytkowego zdarza się, iż stroną/stronami umowy są osoby prawne (np. spółka z o.o.). Wówczas umowę zawiera organ tej osoby prawnej. Jeśli (...)

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

dokumentów, np.: aktu notarialnego, umowy najmu nieruchomości, wydruku z CEIDG, odpisu KRS, uchwały, zapytania o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Art. 70[5].  § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik (...)

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

językowego, „zdarzenie" to wydarzenie, fakt, a zatem postanowienia umowy ograniczające się jedynie do stwierdzenia, że dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

prawo własności zostanie przeniesione. Przepisy wyjaśniają przy tym, że przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze rozumie się umowy, w wyniku (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

zawartą na czas nieoznaczony. Stosownie do art. 6. ust. 1 u.o.p.l. zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłaty kaucji wynajmującemu przez najemcę (czyli lokatora). Kaucja W umowie (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

, przerwanie biegu przedawnienia, zawieszenie biegu przedawnienia

Kodeks pracy

Kodeks pracy

po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.Art. 361.  (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

, oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy, pracy na podstawie: umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami (...)

Dla kogo renta socjalna?

Dla kogo renta socjalna?

OL-9A), dokumenty przygotowane przez jego pracodawcę (jeśli jest zatrudniony): zaświadczenie o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego przez zainteresowanego przychodu, wywiad zawodowy

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

najmu lokalu z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy w trybie konkursu ofert – średni miesięczny (...)

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

osób fizycznych w zakresie ustalania przychodów z najmu odmienne uregulowanie zawierają tylko dla przypadku cesji wierzytelności z tytułu opłat wynikających z umowy najmu (...)

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

także zawarcie umowy części nieruchomości, co dzięki nowelizacji także weszło w zakres czynności charakteryzujących pośrednika. Ponadto nowelizacja wprowadziła jeszcze inne możliwości stanowiąc, (...)

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

źródeł opodatkowanych według skali podatkowej). Zgłoszenie przerwy na cały rok w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej bądź zawieszenie działalności gospodarczej

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

zawieszenie wykonania umowy kredytowej na podstawie niniejszej ustawy tamte zawieszenie spłat ulegnie z mocy prawa skróceniu i rozpocznie się zawieszenie określone w niniejszej (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

rozwiązanie umowy najmu, czy bezpiecznej podać trzy miesięczny okres wypowiedzenia? Określenie wysokości czynszu najmu jest istotnym składnikiem umowy najmu. Bez ustalenia (...)

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

wypowiedzenia umowy najmu z określonych powodów. ##baner## Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

;re w dotychczasowej praktyce nie były ocenione jako ograniczające prawa lokatorów. Rozwiązania dotyczące najmu instytucjonalnego umożliwiają zawieranie umów najmu dopuszczających (...)

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

jak każdą umowę, umowę najmu dobrze jest zawrzeć na piśmie. Przemawiają za tym przede wszystkim względy dowodowe. Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas (...)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego wyłącznie z ważnej przyczyny, Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego musi nastąpić na piśmie, w przeciwnym razie jest pozbawione (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

oraz wzmocnienie funkcji informacyjnych rejestru przedstawicielstw. Ponadto, w projekcie rezygnuje się z konieczności przedkładania w procedurze rejestracyjnej dokumentu (najczęściej umowy najmu

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

zawieszenie biegu przedawnienia: roszczenia przysługujące dzieciom przeciwko ich rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej; roszczenia przysługujące osobom niemającym pełnej zdolności (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

, zamiast dotychczasowej eksmisji „na bruk”. Ponadto dłużnikowi, który został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

, że tego typu modyfikacje postanowień umowy leasingu, które nie wpływają na jej klasyfikację jako umowy leasingu dla celów podatkowych, nie są zmianami „innych postanowień

Jak uzyskać dopłaty do czynszów w 2019 r.?

Jak uzyskać dopłaty do czynszów w 2019 r.?

wymagania w zakresie zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiedniej wysokości kaucja), wynajmujący poinformuje Cię o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu (lub (...)

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w (...)

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

wypowiedzeniu umowy najmu jest więc bezskuteczne. Natomiast rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest możliwe w każdym czasie. lokator, lokal, wynajmujący, czynsz, zalega, zaległość, (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

najmu nie ulegnie zmianie. Zmieni się podmiotowo druga strona umowy, jednakże ten fakt pozostaje bez wpływu na Pani prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa czy z umowy najmu. (...)

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi (...)

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

lub przez rozwiązanie umowy najmu pod warunkiem zawarcia nowej umowy z oznaczoną osobą (zbywcą nieruchomości) (patrz: „Czy można zamienić się na mieszkania będące przedmiotem (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

, który wchodzi w skład spadku. Przy zawieraniu umowy trzeba zwrócić uwagę na to, czy współmałżonek lub dzieci będą mogli przedłużyć umowę najmu po śmierci głównego (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

od powyższego, samo skierowanie pisma do dotychczasowych lokatorów nie może być uznane za zawarcie nowej umowy najmu. Dzieje się tak dlatego, że samo skierowanie oferty do oblata (adresata oferty

1

2

3

4

5

...

28

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne