założenie spółki z o.o. Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

Razem z mężem chcielibyśmy otworzyć własną firmę w formie spółki z o.o. Mąż jest żołnierzem zawodowym kontraktowym. Zastanawiamy się, czy jako żołnierz może być wspólnikiem (...)

Założenie spółki z o.o. przez obywatela Niemiec

Założenie spółki z o.o. przez obywatela Niemiec

polscy.A zatem nie ma przeszkód, żeby prowadził działalność gospodarczą w formie jednoosobowej spółki z o.o. po spełnieniu wymagań, jakie prawo stawia obywatelom polskim. Tym (...)

Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

państwie nie stosuje się takiego zezwolenia dla obywateli polskich. Państwo spełniają ten warunek, ponieważ planowana działalność ma mieć formę spółki z o.o. Podjęcie działalności (...)

Cel spółki z o.o.

Cel spółki z o.o.

dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie jest możliwe wyliczenie wszystkich przypadków, w których dopuszczalne jest założenie spółki z o.o. Na przykład spółka z (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia (...)

Przekształcenie w spółki z o.o.

Przekształcenie w spółki z o.o.

to oczywiście możliwe. Jeżeli prowadzi Pan pozarolnicza działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, może Pan wnieśc prowadzone przez Pana przedsiębiorstwo jako aport do (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

wspólników dopłaty. Wariant 1. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki (...)

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o.

Czy w procesie zakładania spółki z o.o. przy rejestracji w urzędzie statystycznym i Urzędzie Skarbowym jest potrzebna umowa najmu lokalu biurowego, który ma być siedzibą spółki, (...)

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Jestem na etapie organizacji spółki z o.o. z obywatelem Ukrainy. Spólka ma być z moim większościowym udziałem np. 51% Polska i udziałem obywatela Ukrainy - 39% i jego żony (...)

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

spółki z o.o. połączone będzie co do zasady z zaprzestaniem działalności gospodarczej przez samo stowarzyszenie (przynajmniej w tym zakresie jak dotychczas). W związku z (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

(statucie). Jednym z przewidzianych przez kodeks spółek handlowych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd, który pełni funkcje kierownicze i zarządzające całą (...)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)

krokiem jest rejestracja spółki w sądzie rejestrowym, właściwym ze względu na siedzibę podmiotu. Wniosek o rejestracje spółki z o.o. sporządza się na formularzu KRS W3. Zgłoszenie (...)

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

jednak zadłużenie spółki nie jest tak duże, zaliczenie w koszty wypłacanych odsetek od pożyczek jest dopuszczalne.   Dopłaty do spółki. Dopłaty do spółki z o.o. (...)

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Chcę utworzyć sp. z o.o. z obywatelem Ukrainy, gdzie ja miałbym 51% udziałów a pozostałe udziały małżeństwo z obywatelstwem Ukrainy. Czy są przeszkody w utworzeniu takiej (...)

Rejestacja spółki z o.o. a ZUS

Rejestacja spółki z o.o. a ZUS

Od marca razem ze wspólnikiem zakładamy spółkę z o.o. Ostatnio miały miejsce zmiany odnośnie KRS. Czy przy rejestracji spółki z o.o. w KRS, co chcemy zrobić po podpisaniu (...)

Czas rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS-u

Czas rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS-u

Ile czasu potrzeba na załatwienie wszystkich formalności związanych z założeniem spółki z o.o. od momentu podpisania aktu notarialnego? Sekwencja czynności prowadzących do założenia (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

sytuacji, w której wspólnik zawiera ze spółką umowę o potrąceniu jego wierzytelności z tytułu pożyczki z wierzytelnością spółki z tytułu obowiązku wniesienia wkładu (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

trwania spółki z o.o. w organizacji Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę spółki - czyli z (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zob.: Spółka z o.o. w organizacjiUmowa spółki stanowi nie tylko formalną przesłankę zawiązania spółki z o.o. (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na kształtowanie pewnych uprawnień zgodnie z (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

wnoszącemu aport, za cenę równą aportowi lub za cenę faktycznie otrzymaną. Z tym jednak rozwiązaniem wiążą się dodatkowe koszty związane z zobowiązaniami podatkowymi spółki z (...)

Ujawnienie zmiany siedziby spółki z o.o. w KRS

Ujawnienie zmiany siedziby spółki z o.o. w KRS

o założenie, że zmiana taka nie powoduje konieczności zmiany umowy spółki. Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością winna ujawnić zmianę swojej siedziby w rejestrze (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

wypowiedzenia (rezygnacji) z funkcji członka zarządu jak również sposób rezygnacji. Umowa spółki może wskazywać także podmiot któremu należy złożyć rezygnację z funkcji. Co (...)

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia (...)

Projekt ustawy o spółkach europejskich

Projekt ustawy o spółkach europejskich

?Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych jest uregulowane w Rozporządzeniu Rady Wspólnot Europejskich 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. Projekt ustawy natomiast zawiera normę, zgodnie z którą (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. 1999r., nr 69, poz. 763 ze zmianami), Ustawa (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

będzie korzystniejsze od strony formalności (założenie spółki cywilnej, czy działalność gospodarcza prowadzona przez każde z małżonków osobno? Ponadto jedno z małżonków (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

jednocześnie osobą uprawnioną do reprezentowania spółki (jest na przykład członkiem zarządu) odpowiada on solidarnie ze spółką z racji pełnionej funkcji. Z chwilą rejestracji (...)

Już jest spółka europejska!

Już jest spółka europejska!

z dokumentem uprawniającym do wykonywania praw z akcji w terminie dziesięciu dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu. Akcjonariusze spółki publicznej wraz z powyższym żądaniem, (...)

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

niepieniężne nie będą uwzględniane. .Dariusz Madejski, e-prawnik.pl spółka z o.o., rejestracja spółki, internet

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

udziały w spółce B, której przedmiot działalności byłby podobny lub tożsamy z przedmiotem działalności spółki A. Warto mieć jednakowoż świadomość, że działalność owej spółki (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

wewnątrz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może stanowić ważną przyczynę wyłączenia wspólnika ze spółki. spółka z o.o., ograniczoną odpowiedzialnością, (...)

NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

również posługiwać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała po zarejestrowaniu w KRS. Spółka z o.o. (zarejestrowana) będzie jednak musiała wystąpić (...)

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Jednoosobowa firma cudzoziemca

określonych warunków. Informacje na temat spółki z o.o. oraz zatrudnienia cudzoziemców zawierają artykuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - kiedy należy rozważyć (...)

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

wykonywanych na rzecz spółki usług  przez wykonawców. W tym przypadku możemy stwierdzić, iż szkoda w związku z działaniem zarządu wystąpiła, albowiem wystąpiła nienależna, bezprawna (...)

Koszty założenia spółki

Koszty założenia spółki

Sporządzony został akt założycielski spółki z o.o. Obecny był tłumacz przysięgły, gdyż założyciel spółki jest obcokrajowcem. Czy zapłacone u notariusza: opłata za umowę (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Informacje na temat spółki z o.o.

do powołania członka zarządu danej osobie). Inną natomiast kwestią jest wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, czy szerzej świadczenia na rzecz spółki z o.o. (...)

Osoba prawna jako członek zarządu

Osoba prawna jako członek zarządu

opinii prawnej zatytułowanej Czy zagraniczna spółka posiadające cechy jednoosobowej spółka z o.o. może utworzyć jednoosobową spółkę z o.o. w Polsce? - opinia (...)

Pełnomocnictwo do założenia spółki

Pełnomocnictwo do założenia spółki

Wspólnikami polskiej spółki z o. o. mają być dwie duńskie spółki. Spółki te chcą udzielić pełnomocnictwa obywatelowi Danii, który później będzie prezesem tej spółki, (...)

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

z rejestru? Przyczyny rozwiązania spółki z o.o. zostały określone w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z jego postanowieniami rozwiązanie spółki powodują: przyczyny (...)

Założenie sp. z o.o. przez amerykańską spółkę LLC

Założenie sp. z o.o. przez amerykańską spółkę LLC

Czy jednoosobowa spółka handlowa (z USA) może być założycielem i jedynym udziałowcem sp. z o.o. w Polsce? Dodaję, iż spółka ma formę LLC czyli odpowiednika naszej spółki (...)

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej

przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W przedstawionym stanie faktycznym, przy zakładaniu spółki jawnej, wspólnik (...)

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

przekracza zakres zwykłych czynności spółki, konieczne jest wcześniejsze podjęcie uchwały przez zarząd. spółka z o.o., zarząd, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, (...)

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

Gospodarczym. Opłaty wnosi się na konto sądu, w którym prowadzone są akta rejestrowe spółki. spółka z o.o., zmiana umowy spółki, zmiana firmy, akt notarialny, krajowy rejestr (...)

Zmiany w spółce z o.o - formularze

Zmiany w spółce z o.o - formularze

.. Można również dodać, że prezes zarządu jest również członkiem zarządu. Zmiana umowy spółki wymaga złożenia do KRS jednolitej umowy spółki oraz złożenia wniosku KRS - Z3 - (...)

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

wyrażającej zgodę na połączenie spółek z o.o. przez przejęcie swojej spółki jednoosobowej. Artykuł 516 ksh dopuszcza możliwość niepodejmowania uchwały wspólników w takim przypadku. (...)

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

) - zakładając, jest to spółka jednoosobowa - nabyli jego prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa w sp. z o.o. W związku z powyższym są oni zobowiązani do powołania zarządu (...)

Która spółka może być spółką jednoosobową

Która spółka może być spółką jednoosobową

.  Istota tej spółki wskazuje na potrzebę współdziałania przynajmniej dwóch wspólników.  Wspomniana ustawa dopuszcza jedynie zakładanie jednoosobowej spółki z ograniczoną (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

warunków podpisanych umów z tą Firmą. Po wywiązaniu się z tych umów nastąpi ponowne przewłaszczenie na rzecz Spółki (środek trwały ponownie stanie się majątkiem Spółki). (...)

Rejestracja firmy w jeden dzień

Rejestracja firmy w jeden dzień

to jednoznaczne z zawarciem umowy o powstaniu spółki. Nowe przepisy pozwolą przy tym wspólnikom na skorzystanie z dowolnego podpisu elektronicznego. Jeśli go nie użyjemy, to nasz (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o.

odpowiedzialnością, niewątpliwym jest, iż skoro umowa spółki dopuszcza możliwość jednoosbowej reprezentacji spółki przez prezesa zarządu w przypadku, gdy zarząd spółki z (...)

Likwidacja sp. z o.o.

Likwidacja sp. z o.o.

Jaka jest procedura likwidacji spółki z o. o.? Otwarcie likwidacji spółki Z.o.o. następuje z dniem zaistnienia przyczyny rozwiązania spółki. Likwidacja ma charakter obligatoryjny. (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

będzie podstawą dla obliczania należności z tytułu podatku VAT. Od podwyższenia kapitału w spółce z o.o. (jak również od zawiązania spółki z o.o.) należy (...)

Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

. prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i zastanawiam się, co zrobić z "bagażem" spółki z o.o., która nie jest mi już potrzebna (składki do ZUS płacę z (...)

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą (...)

Kontrola spółki z o.o. przez wspólnika

Kontrola spółki z o.o. przez wspólnika

Wspólnik spółki z o.o. zamierza przeprowadzić inwenturę majątku spółki, dokładniej towaru znajdującego się w magazynie spółki. Ma wątpliwości odnośnie dat towarów (...)

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

Powierniczy przelew udziałów w spółce z o.o.

Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2005 r., sygn. akt I CK 521/2004 i I CK 528/2004 spółki, spółka z o.o., uprawnienia wspólników, powierniczy przelew udziałów, udziały, (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) (...)

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

majątkowymi prawami wspólnika spółki z o.o. Wszelkie inne świadczenia wypłacane wspólnikom, a nie powiązane bezpośrednio z ich uczestnictwem w spółce w tym charakterze (w (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

podstawą dla obliczania należności z tytułu podatku VAT.Od podwyższenia kapitału w spółce z o.o. (jak również od zawiązania spółki z o.o.) należy uiścić (...)

Nabycie i aport nieruchomości

Nabycie i aport nieruchomości

wnieść ją do spółki aportem – jest to możliwe, ponieważ prawo własności nieruchomości obdarzone jest zdolność aportową, może zatem być przedmiotem wkładu niepieniężnego do istniejącej (...)

Stan prawny spółki z o.o.

Stan prawny spółki z o.o.

złotych i było to 10 razy więcej niż wymagany wtedy minimalny kapitał spółki z o.o.), co stanowi obecnie, niestety, 1/50 część minimalnego kapitału spółki z o.o. (...)

Określenie adresu siedziby spółki z o.o.

Określenie adresu siedziby spółki z o.o.

Zawarcie aktu założycielskiego nastąpiło, by wcześniej niż znalezienie dokładnej siedziby przyszłej spółki z o.o. Czy w akcie założycielskim spółki z o.o. (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o.

Czy skuteczna jest umowa pisemna lub ustna zawarta przez jednego członka zarządu spółki z o.o., działającego samodzielnie, w sytuacji gdy reprezentacja spółki wymaga współdziałania (...)

Aport do sp. z o.o.

Aport do sp. z o.o.

Jestem udziałowcem spółki z o.o. Zamierzam podnieść kapitał spółki, poprzez wniesienie aportem programu komputerowego, własnego autorstwa. Jakie dokumenty powinienem przygotować (...)

Data rozpoczęcia działalności firmy

Data rozpoczęcia działalności firmy

z o.o. w organizacji – powstaje ona w momencie spisania umowy spółki we właściwej formie (akt notarialny). Po szczegółowe informacje dotyczące procedury tworzenia tego rodzaju (...)

Tekst jednolity umowy spółki z o.o.

Tekst jednolity umowy spółki z o.o.

osoby wnoszącej aport. Czy tekst jednolity umowy spółki z o.o. powinien być podpisany przez dwóch wspólników i czy jest tożsamy z umową spółki? Zgodnie z art. (...)

Forma zmiany siedziby spółki z o.o.

Forma zmiany siedziby spółki z o.o.

Czy zmiana siedziby spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego, czy wystarczy uchwała wspólników zawarta w zwykłej formie pisemnej? Zmiana siedziby spółki z ograniczoną (...)

Zmiana prezesa w spółce z o.o.

Zmiana prezesa w spółce z o.o.

spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli (...)

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. - opinia prawna

spółek handlowych udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku gdy umowa spółki tak stanowi. Jeśli w Państwa przypadku umowa spółki nie przewiduje (...)

Zmiana wspólnika spółki cywilnej

Zmiana wspólnika spółki cywilnej

, a następnie ustąpienie wspólnika odchodzącego. spółka cywilna, umowa spółki, wspólnik, zmiana wspólnika, umowa, strona umowy, rozwiązanie spółki, założenie spółki, (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu sp.z o.o.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu sp.z o.o.

zobowiązania powstałe jeszcze przed złożeniem rezygnacji (zobowiazanie podatkowe powstało bowiem jeszcze przed rezygnacją).Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają bowiem za (...)

Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

Zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy i w takim przypadku reprezentować powinni go co najmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Czy prezes zarządu spółki (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o.

mogą dwaj członkowie zarządu. Czy członkowie zarządu spółki z o.o. (zarząd 4 osobowy; spółkę reprezentuje - zgodnie z zapisem w KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek (...)

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WE) - wzór

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WE) - wzór

strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl wspólnicy, spółka z o.o., rejestracja, KRS, KRS-WE, udziały, 10%, zgłoszenie, założenie, zmiana, zarząd, reprezentacja

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

współwłasność tej nieruchomości po 25% dla każdego z nas; 2) nasze wystąpienie ze spółki jawnej z dniem 30.06.04 r., pozostawienie w niej dzieci i rozwiązanie tej spółki (...)

Sposoby likwidacji spółki cywilnej

Sposoby likwidacji spółki cywilnej

chodzi wcale o likwidację spółki cywilnej, lecz o włączenie Pana w działalność w ramach spółki czy też podjęcie przez Pana działalności. Otóż z przedstawionych wariantów najkorzystniejszy (...)

Postępowanie przy rejestracji spółki z o.o.

Postępowanie przy rejestracji spółki z o.o.

wspólników w całości wniesione  (art. 167 § 1 pkt 2 ksh),  jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, (...)

Zakup działki przez pełnomocnika spółki z o.o.

Zakup działki przez pełnomocnika spółki z o.o.

kompetencji zarządu spółki. prawo handlowe, spółka z o.o., zarząd, pełnomocnik, czynność prawna, nieruchomości

Zastaw na udziałach spółki z o.o.

Zastaw na udziałach spółki z o.o.

(zawarta umowa zastawu). Ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

. Zarząd jest 2 osobowy. Jest to zgodne z umową spółki XYZ. We maju 2005roku Pani C podjęła współpracę z firmą PPP bezpośrednio konkurującą ze spółką XYZ. Firma PPP to Sp. z (...)

Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

Dwie spółki z o.o. podjęły w tym samym dniu uchwały zgromadzenia wspólników o połączeniu spółek, przy czym jedna przejmuje drugą w całości. W jaki sposób dokonać zgłoszenia (...)

Pokrycie strat w spółce z o.o.

Pokrycie strat w spółce z o.o.

przypadku, jeżeli umowa spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat. Pokrycie straty w drodze obniżenia kapitału zakładowego spółki wiąże się z wszelkimi wymogami przewidzianymi (...)

Dopłaty od jednego wspólnika sp. z o.o.

Dopłaty od jednego wspólnika sp. z o.o.

nie jest możliwe wniesienie dopłaty tylko przez jednego wspólnika spółki z o.o. prawo handlowe, spółka z o.o., wspólnicy, dopłaty, skutki prawne

Zmiana siedziby spółki z o.o.

Zmiana siedziby spółki z o.o.

Jestem prokurentem w spółce z o.o. W zarządzie jest dwóch Niemców przebywających aktualnie na terenie Niemiec. Przenieśliśmy siedzibę do innego miasta. Złożyłem w KRS wniosek o zmianę (...)

Jak rozliczać nakłady w postaci wkładu do spółki przy podziale majątku?

Jak rozliczać nakłady w postaci wkładu do spółki przy podziale majątku?

orzekania.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 9/08 majątek wspólny, wspólność majątkowa, majątek odrębny, majątek osobisty, majątek dorobkowy, udział, spółka (...)

Tekst jednolity spółki z o.o.

Tekst jednolity spółki z o.o.

Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki. Tekst (...)

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

niezapisanych w umiowe spółki postanowień. Brak takich zapisów w umowie spółki powodowałby ich bezskuteczność.Spółka jednoosobowaProjekt zmian nie ominął także regulacji jednoosobowej (...)

Aport w sp.z o.o.

Aport w sp.z o.o.

Czy do spółki z o.o. można wnieść aportem nieruchomość( ziemia, budynek) w momencie zakładania tej spółki czy lepiej po jej utworzeniu zakupić w/w grunty na tę spółkę. (...)

Poręczenie spłaty kredytów udzielonych spółce z o.o. w upadłości - opinia prawna

Poręczenie spłaty kredytów udzielonych spółce z o.o. w upadłości - opinia prawna

. Jeżeli zatem spłacilibyście Państwo dług spółki wobec banku (jako poręczyciele), spółka zostałaby zwolniona z zobowiązania wobec banku. W wyniku takiego przebiegu zdarzeń poręczyciel (...)

Obywatel Niemiec jako jako jedyny wspólnik

Obywatel Niemiec jako jako jedyny wspólnik

Pytanie dotyczy założenia jednoosobowej spółki z o.o. na terenie Polski dla obywatela (UE) Niemiec z kartą pobytu na 5 lat. Czy taki obywatel może założyć taką spółkę? Jeżeli (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

spółce z o.o. normują przepisy Kodeksu spółek handlowych.   Udziałowcy spółki z o.o. mogą odstępować posiadane udziały w zamian za zapłatę ustaloną w (...)

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, (...)

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Udziałowiec spółki z o.o. (100% udziałów) zamierza wnieść do spółki majątkowe prawa autorskie (program komputerowy). Spółka będzie udzielać licencji na (...)

Wynagrodzenie likwidatora spółki – opinia prawna

Wynagrodzenie likwidatora spółki – opinia prawna

wyroku rozwiązującym spółkę z o.o., jest tenże sąd (...)” (uchwała SN z dnia 1998.01.15 III CZP 58/97 OSNC 1998/6/92). Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że postanowienie (...)

Zmiany w zarządzie spółki z o.o.

Zmiany w zarządzie spółki z o.o.

Dotychczasowy wiceprezes małej spółki z o.o. złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka zarządu. Osoba ta nie była zatrudniona w spółce. Spółka nie ma problemów (...)

Odwołanie prezesa zarządu spółki z o.o.

Odwołanie prezesa zarządu spółki z o.o.

finansowanie prywatnych zakupów ze środków spółki. Czy istnieje prawna możliwość "nadzwyczajnego" odwołania prezesa zarządu spółki z o.o. w trakcie kadencji? Jaka jest procedura (...)

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

oskarżony o działalność na nie niekorzyść spółki? Inaczej czy będąc prezesem spółki z o.o. mogę jednocześnie mieć swoją działalność, która zajmuje się tym samym? (...)

Członek zarządu spółki z o.o. nie obroni się zarzutem przedawnienia

Członek zarządu spółki z o.o. nie obroni się zarzutem przedawnienia

spółce?". Sąd Najwyższy w odpowiedzi powziął uchwałę:Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeciwko któremu wierzyciel spółki występuje z (...)

Spółka cywilna małżonków

Spółka cywilna małżonków

Czy jest możliwe założenie spółki cywilnej, do prowadzenia stałej działalności gospodarczej, złożonej tylko z małżonków - członków tej samej rodziny. Jeżeli tak, jakie powoduje (...)

1

2

3

4

5

...

13

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne