zdolny do pracy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. § 2. Kto (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

jest zdolny do pracy wskutek choroby lub choroby zakaźnej, przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem choroby zawodowej lub wypadku (...)

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia. Rozwiązanie umowy z powodu stwierdzonej przez komisję lekarską trwałej niezdolności do pracy oraz (...)

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

znacznym ograniczeniem sprawności organizmu. Po wejściu w życie proponowanych zmian, nie byłoby, aktualnie istniejącej, tzw. III grupy inwalidzkiej – niezdolny do służby, ale zdolny (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

pracodawcy, jako element gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 kodeksu pracy należy rozumieć stan, w którym pracownik może niezwłocznie na wezwanie pracodawcy podjąć (...)

Jak przygotować się do rozprawy dotyczącej zakwestionowania decyzji ZUS?

Jak przygotować się do rozprawy dotyczącej zakwestionowania decyzji ZUS?

wyuczonym zawodzie wyklucza orzeczenie, że jest Pan całkowicie zdolny do pracy; należy powołać się na warunki pracy (aktualnej) lub potencjalne (w wyuczonym zawodzie, jeżeli aktualnie (...)

Wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z celem

Wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z celem

stwierdzenia, że ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, (...)

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

pracy w czasie niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim należy wskazać na art. 100 par. 2 pkt. 3 Kodeksu pracy, w zgodzie z którym obowiązkiem pracownika (...)

Nieobecność pracownika z powodu choroby

Nieobecność pracownika z powodu choroby

będę zdolny do pracy. Lekarz wypełnił tą część wniosku stwierdzając, że rokuje powrót do zdrowia po okresie ewentualnego przedłużonego leczenia przez następne trzy miesiące. (...)

Niekorzystanie ze zwolnienia L4

Niekorzystanie ze zwolnienia L4

niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy jest jednym z dowodów usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy. (...)

Idziesz na chorobowe? Szef może cię sprawdzić

Idziesz na chorobowe? Szef może cię sprawdzić

samodzielnie ocenić, czy pracownik jest nadal chory, czy jest już zdolny do pracy. Jeśli ma jakieś wątpliwości, powinien wystąpić do ZUS o sprawdzenie podwładnego. Jeśli osoba (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, (...)

Czas pracy w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej

Czas pracy w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej

. Przepisy Prawa spółdzielczego stanowią, że zdolny do pracy członek spółdzielni ma prawo i obowiązek pracować w spółdzielni w rozmiarze ustalanym corocznie przez (...)

Prawo do renty a niewykorzystany urlop

Prawo do renty a niewykorzystany urlop

niezdolności do pracy, to na początku trzeba spełnić warunki wstępne, tzn. - między innymi - ubezpieczony jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy. (...)

Zdolny do pracy musi się zgłosić do urzędu pracy

Zdolny do pracy musi się zgłosić do urzędu pracy

sądu od niekorzystnej dla nich decyzji ZUS, licząc na to, że tam odzyskają rentę.Rzeczpospolita 15.12.2008 r. praca, zdolny do pracy, urząd pracy, zgłoszenie

Pomagaj ubogim w sposób świadomy

Pomagaj ubogim w sposób świadomy

takie jest wykroczeniem, dlatego Policja walczy z tym procederem.Zgodnie z art. 58 kodeksu wykroczeń kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, (...)

System rentowy mundurowych do zmian. Oto założenia

System rentowy mundurowych do zmian. Oto założenia

Ministrów. Wejście w życie tych zmian oznaczałoby likwidację tzw. III grupy inwalidzkiej - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy. Wymiar renty, według projektu, ma pozostać (...)

Chcą likwidacji III grupy inwalidzkiej służb mundurowych

Chcą likwidacji III grupy inwalidzkiej służb mundurowych

ograniczeniem sprawności organizmu. Po wejściu w życie proponowanych zmian, nie byłoby, aktualnie istniejącej, tzw. III grupy inwalidzkiej – niezdolny do służby, ale zdolny do (...)

Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

;zatrudniony/przyjmowany do pracy w (nazwa i adres zakładu pracy) na stanowisku (tutaj będzie podane stanowisko) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych – zdolny(a) do (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

rokują odzyskanie zdolności do pracy. 2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż (...)

Nadużywanie korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego przez pracownika

Nadużywanie korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego przez pracownika

podstawie powinien Pan  w pierwszej kolejności uzyskać dowód, że pracownik jest zdolny do pracy,  a korzystanie z zasiłku chorobowego i zwolnienia z obowiązku świadczenia (...)

Czy każdy, kto jest chory, dostanie rentę?

Czy każdy, kto jest chory, dostanie rentę?

komisję lekarską Zakładu niezdolności do pracy oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w obowiązujących przepisach. Kogo zatem uznaje się za niezdolnego do pracy?Niezdolną (...)

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego

zdolny do świadczenia pracy w innej firmie. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia (...)

Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji

Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji

posługują się terminem „podnoszenie" kwalifikacji zawodowych. W przedstawionym w stanie faktycznym szkolenie jest konieczne, aby pracownik był zdolny do wykonywania pracy na (...)

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

wykonywania pracy na danym stanowisku. Zaświadczenie zawiera dane pracownika i pracodawcy, stanowisko pracy, stwierdzenie "zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku" oraz (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

, niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

wstąpić do WOT, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku? Tak. Do wniosku o powołanie do TSW składanego do WKU kandydat do TSW powinien dołączyć informację, wskazującą (...)

Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

upływu okresu 182 dni, nadal nie jest Pan zdolny do wykonywania pracy, czego dowodem jest kolejne zwolnienie lekarskie. W związku z tym faktem ma Pan prawo ubiegać się o przyznanie świadczenia

Kodeks pracy

Kodeks pracy

do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych do 30 roku życia do 12 miesięcy. Staż realizowany jest przez organizatora stażu na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i telefony okręgowych inspektoratów (...)

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

Pracownik został przywrócony do pracy wyrokiem Sądu Pracy. Pozostawał bez pracy w okresie od 16 grudnia 2005 roku do 11 marca 2007 roku, ale od 27 grudnia 2005 roku do (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

art. 92 Kodeksu pracy, pracownik traci prawo do tego wynagrodzenia za cały okres niezdolności do pracy objęty tym zaświadczeniem lekarskim. Wynika to z przepisu art. 92 § (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub wykonywania pracy sezonowej (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

do zasiłku wskazuje płatnika składek zobowiązanego do naliczenia i wypłaty podwyższenia zasiłku. Jeżeli jednym z płatników zasiłku macierzyńskiego jest ZUS, do naliczenia (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

pracy. Właściwą do ustalenia uprawnień do renty jest w tym przypadku instytucja polska, bowiem w chwili, kiedy miał miejsce wypadek przy pracy zainteresowany podlegał (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

elektronicznej. Ma takie prawo, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

przypadkach występuje kryterium niezdolności do pracy lub zdolności do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Kolejnym kryterium kwalifikującym do umiarkowanego (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, (...)

Uchylanie się świadka od składania zeznań

Uchylanie się świadka od składania zeznań

samym dniu stawił się w miejscu pracy i świadczył pracę, świadczy o tym, że świadek był zdolny stawić się w pracy i zeznawać, mimo wydania przez lekarza zaświadczenia o chorobie. (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

) związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.Od osób kierowanych do pracy za granicę zabronione jest pobieranie przedpłat, kaucji (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi: 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 (...)

Uprawnienia kuratora sądowego

Uprawnienia kuratora sądowego

albo dyscyplinarna. Dotyczy to też aplikantów kuratorskich. Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:  - odwiedzania w godzinach od 7°° do 22°°

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

niezdolność do pracy. Jeśli niezdolność do pracy ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, dla którego jest określona najniższa podstawa wymiaru składek, powstała przed (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

długo można przetwarzać dane kandydatów do pracy? Okres przechowywania danych kandydata do pracy winien być dostosowany do zasad przetwarzania danych i z góry (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

, zasady polecania i rekompensowania pracownikom pracy nadliczbowej, zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym (...)

Czy można zostać likwidatorem spółki bez zawarcia stosownej umowy - opinia prawna

Czy można zostać likwidatorem spółki bez zawarcia stosownej umowy - opinia prawna

członka zarządu względem spółki. Do pełnienia obowiązków członka zarządu nie jest jednak konieczne zawarcie z nim jakiejkolwiek umowy. Tak samo, do ustalenia wynagrodzenia członka (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

zarobki ZUS przyjmie do podstawy wymiaru emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy? Jak wspomniano, do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty z tytułu niezdolności (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne