zezwolenie na pracę sezonową Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu. Stroną inicjującą pracę jest, co do zasady, pracodawca (zezwolenie na pracę, zezwolenie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

obowiązku posiadania zezwolenia na pracę). Praca sezonowa nie może być świadczona na podstawie wpisu do ewidencji oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać podmiot (...)

Co nowego w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców?

Co nowego w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców?

poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

: posiadać dokument dopuszczajacy go do polskiego rynku pracy - zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania (...)

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców?

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców?

wystąpi dla niego o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec będzie ubiegał się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – praca wykonywana w procedurze (...)

Zamknięte granice przed koronawirusem

Zamknięte granice przed koronawirusem

terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę (...)

Nowe ograniczenia w związku z koronawirusem

Nowe ograniczenia w związku z koronawirusem

na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o tym że: cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

pracę lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. Cudzoziemiec, który wykonuje (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie (...)

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy (...)

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

może zostać udzielone zezwolenie na pracę w RFN pracownikom polskich przedsiębiorstw? Zgodnie z ww. Umową, zezwolenie na pracę będzie udzielane pracownikom polskich (...)

Będą zmiany ustawy o cudzoziemcach

Będą zmiany ustawy o cudzoziemcach

dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W projekcie zawarto przepis zastępujący to wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

przysługuje mi rodzinne na dzieci ze względu na moje zarobki (przekraczają górną granicę dochodu na członka rodziny). Nie występowałam o alimenty. Mój konkubent - ojciec (...)

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, 2. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

ogólnodostępnej, które zawiera: nazwę i siedzibę wnioskodawcy, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, a gdy jest on osobą fizyczną, także jego siedzibę i adres, (...)

Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Jakie przepisy mają dotyczyć zatrudzniania cudzoziemców?Na stronie MPiPS dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na (...)

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

pracodawca zmuszony był do ubiegania się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, który następnie występował o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Obecnie (...)

Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej (...)

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

broker uzyskuje zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej? Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji wydaje (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach już uchwalona

Nowa ustawa o cudzoziemcach już uchwalona

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres do (...)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

stałego pobytu. Opinia prawna Wojewoda, czyli organ właściwy do wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. zezwolenie na pobyt czasowy), nie ma podstaw do tego, by (...)

Młodzież w pracy

Młodzież w pracy

lekkich. Na jakiej podstawie można zatrudniać młodocianych? Praca lekka wykonywana przez oznaczony czas może być świadczona na podstawie: umowy o pracę na okres próbny,  umowy (...)

Kto otrzyma dodatek solidarnościowy?

Kto otrzyma dodatek solidarnościowy?

 z 2019 r. poz. 293); będącymi członkami rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski albo po złożeniu wniosku (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy, obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci, cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie (...)

Polacy popracują w Niemczech bez zezwolenia

Polacy popracują w Niemczech bez zezwolenia

dziennika Joanna Mudlaff z GP People, agencji pośrednictwa pracy z Torunia. Niemcy, praca, praca sezonowa, zatrudnienie, zezwolenie na pracę

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

uprzedniego uzyskania właściwych zezwoleń, czyli zezwolenia na pracę, wizy czy zezwolenia na pobyt. Ważne! Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku (...)

Wysokość i konieczność uiszczania opłat od zezwoleń i od zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Wysokość i konieczność uiszczania opłat od zezwoleń i od zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – 6 756,00 zł.  zezwolenie na prowadzenie składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych – 6 756,00 zł.  zezwolenie (...)

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  - jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Nowa ustawa o cudzoziemcach

;zezwolenie na pracę - zezwolenie na pracę wydawane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,zgoda na (...)

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umowy z podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy na rzecz oświadczenia wyżej wymienionego podmiotu zawierającego (...)

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

konieczne i można od razu wystąpić o zezwolenie na pracę. Wojewoda wydaje wtedy decyzję w sprawie zezwolenia na pracę także na podstawie dokumentu podróży lub (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

trwających łącznie dłużej niż 30 dni, b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy; obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów; obywateli (...)

Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

w dyrektywie podkreślono, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na platformy ogólnego obowiązku monitorowania i że będą musiały wdrożyć nowe przepisy w pełnej zgodzie z europejskimi

O kontrolach pracy sezonowej, w gastronomii i małym handlu

O kontrolach pracy sezonowej, w gastronomii i małym handlu

zawarcie umowy o pracę na okres próbny maksymalnie do 3 miesięcy. Następna umowa o pracę musi być zawarta na czas określony albo nieokreślony. Nie ma również przeszkód, (...)

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony m.in. cudzoziemiec posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na (...)

Młodzież sobie dorabia

Młodzież sobie dorabia

potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Poza umową o pracę na czas określony lub próbny  młodociany pracownik może podjąć (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: a) na autostradzie - 140 km/h,b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h,c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na (...)

Opinia do projektu zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Opinia do projektu zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

zezwolenia na pracę, po którym należało legalizować pobyt i dopiero uzyskać finalne zezwolenie. Obecny projekt przewiduje tylko jedno zezwolenie, które wydaje się (...)

Zatrudnianie cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemca

pracodawcy. Zwolnieni z tego wymogu są m. in. cudzoziemcy posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego (...)

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

chorobowego, gdyż do wymaganego przepisami okresu ubezpieczenia doliczył okres ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w Danii. Pan Kowalski na potwierdzenie tego okresu przedłożył w oddziale ZUS zaświadczenie (...)

PKPP Lewiatan o nowych propozycjach działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy

PKPP Lewiatan o nowych propozycjach działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy

zezwolenia na pracę, po którym należało legalizować pobyt i dopiero uzyskać finalne zezwolenie. Obecny projekt przewiduje tylko jedno zezwolenie, które wydaje się (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

przewidzianych w § 1 lub § 2 bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem (...)

Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej (...)

Zarząd majątkiem przez małżonków

Zarząd majątkiem przez małżonków

bezzasadnie odmawia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości? W takim wypadku małżonek ten może wystąpić do sądu o zezwolenie na dokonanie takiej czynności. Sąd udzieli zezwolenia, (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne