zwalczanie nieuczciwej konkurencji Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Więcej sankcji za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Więcej sankcji za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

konkurencji (dalej: "u.z.n.k.", Dz.U. z 2018 r. poz. 419). Wprowadzono nowe brzmienie art. 11 ust. 1  u.z.n.k. stanowiące, że czynem nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do cudzych (...)

Konsumenci uzyskają ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Konsumenci uzyskają ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

konsekwencją nowej regulacji – nieuczciwych praktyk rynkowych i mają charakter techniczny i porządkujący. Przewidziano, iż zmieniana ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej (...)

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

konkurencyjna, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, pracownik, pracodawca, klienci, przejęcie, tajemnice przedsiębiorstwa, ujawnienie, wykorzystanie, dostawcy, nieuczciwa konkurencja

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

, o którą Pan zapytuje należy rozważyć w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji (...)

Ruszyły specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Ruszyły specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim (...)

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy

Powstaną specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności intelektualnej

Powstaną specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności intelektualnej

, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, dobra osobiste, sędzia

Będą sądy własności intelektualnej

Będą sądy własności intelektualnej

i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy

Rzecznik patentowy będzie się reklamował

Rzecznik patentowy będzie się reklamował

. Wspomniana nowela pozwoli również rzecznikom patentowym występować w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji – czytamy na łamach Gazety Prawnej. rzecznik patentowy, (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 43)  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

ustawa przyznaje zdolność prawną;  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego (...)

Priorytety czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej

Priorytety czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej

będzie również elastyczność na rynku pracy. W polityce handlowej hasłami przewodnimi będą oprócz dalszej liberalizacji wymiany, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i niewystarczająca (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ustawodawca wskazał także, że niewłaściwość sądu dającą się (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

zdolność prawną oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ustawodawca wskazał także, że niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

prawnym obok obowiązującej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku jednak ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji punkt ciężkości znajduje (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

(czyny nieuczciwej konkurencji). Ustawy odrębne (np. ustawa  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów) (...)

Jak konsument będzie mógł się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument będzie mógł się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Konsumentów. Podstawa prawna: Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (sejmowy druk nr 1682); Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...)

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

nieuczciwej konkurencji? Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa przedsiębiorcę w najszerszym rozumieniu tego słowa – może nim być zarówno osoba fizyczna, (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

organowi ochrony konkurencji (tzn. Komisji Europejskiej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub organowi ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej) (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

pracownika wyczerpujące definicję w/w czynu nieuczciwej konkurencji będzie czynem nieuczciwej konkurencji uprawniającym do żądania (zgodnie z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej (...)

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów, które stanowią własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych. Czynami nieuczciwej (...)

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

nieuczciwej konkurencji. Kto ma udowodnić, że reklama jest nieuczciwa? W przypadku postępowania w sprawach o naruszenie konkurencji, następuje przerzucenie ciężaru dowodu na oskarżonego (...)

Odejście pracownika do konkurencji

Odejście pracownika do konkurencji

nieuczciwej konkurencji, konieczne jest przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, (...)

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

spoczywa obowiązek odpowiedniego oznaczenia swego przedsiębiorstwa (obowiązek taki wynika z art. 20 ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej), za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

następująco: a) wniesienie przez adresata decyzji odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem UOKiK, w terminie miesiąca od doręczenia

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

nieuczciwej konkurencji należy stwierdzić, iż takiej takie określenie wskazuje na popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji (Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie (...)

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

z prawem farmaceutycznym. Kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: reklama sprzeczna z (...)

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

nieuczciwej konkurencji, „czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie (...)

Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami) – wyciąg Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest (...)

Czy przywłaszczenie bazy danych byłego pracodawcy, można uznać jako czyn nieuczciwej konkurencji?

Czy przywłaszczenie bazy danych byłego pracodawcy, można uznać jako czyn nieuczciwej konkurencji?

ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t.) dalej „u.z.n.k.” za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się działanie (...)

Naśladowanie gotowego produktu, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Naśladowanie gotowego produktu, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określa naśladowanie gotowego produktu, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji? Art. 13. ust. 1. Czynem nieuczciwej (...)

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

). kartel, konkurencji, konsumentów, nowelizacja, leniency, kartele, karteli, zwalczanie, współpraca, Unią, Europejską, Unia Europejska, UE

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

pracowników reguluje również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 12 powoływanej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest m. in. nakłanianie (...)

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

przyczyny ustania zakazu konkurencji. Odszkodowanie z tytułu obowiązującego zakazu konkurencji Co do zasady wysokość odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu obowiązującego go zakazu (...)

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503). Przewiduje ona odpowiedzialność cywilną za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji (...)

Jak walczyć ze spamerami?

Jak walczyć ze spamerami?

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W razie zaś dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, (...)

Definicja pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji

Definicja pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji

nieuczciwej konkurencji), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (...)

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

konkurencji, uszczegóławiają ten ogólny obowiązek. Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ma za zadanie ochronę wolnej (...)

Co grozi za pomawianie przedsiębiorstwa?

Co grozi za pomawianie przedsiębiorstwa?

;go odpowiednika – czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tutaj mowa jest o dwojakie­go rodzaju korzyściach: majątkowych (...)

Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wszczętych po dniu wejścia w życie obecnie uchwalonej ustawy, bez względu na to, kiedy nastąpiło naruszenie prawa konkurencji. Natomiast (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Jakie zachowanie może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej (...)

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

) nie dopuszczają się czynu nieuczciwej konkurencji.Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy (...)

Mocniejsza ochrona tajemnicy handlowej?

Mocniejsza ochrona tajemnicy handlowej?

życie  po 7 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. konkurencja, niejawne know-how, niejawne informacje handlowe, tajemnica przedsiębiorstwa, czyn nieuczciwej konkurencji, ochrona (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

czynu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub (...)

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

przede wszystkim o czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211), ze szczególnym (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

konkurencji. Projekt przewiduje liczne ułatwienia dla poszkodowanych przez działania karteli i wskutek innych naruszeń prawa konkurencji - w tym:  wprowadzenie domniemania, że naruszenie (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego oraz ochrony pracowników, w tym osób samozatrudnionych, o ile są proporcjonalne do zamierzonych celów. Choć Trybunał 

Naruszenie znaku towarowego jako czyn nieuczciwej konkurencji

Naruszenie znaku towarowego jako czyn nieuczciwej konkurencji

nieuczciwej konkurencji: 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co (...)

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

pracodawcy. W braku takiej umowy zasadniczo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy należy oceniać w oparciu o przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta wprowadza jako jeden (...)

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

konkurencji obejmuje: 1.  zakaz nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami (art. 81 – 86 TWE), tj.: a) zakaz karteli – zakazane są wszelkie umowy, nieformalne porozumienia (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

ochronie konkurencji i konsumentów. Źródło: uokik.gov.pl nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, przewaga kontraktowa, dostawa, rolnik, produkt rolny, produkt spożywczy

Ustawa o zwalczaniu konkurencji zawetowana przez prezydenta

Ustawa o zwalczaniu konkurencji zawetowana przez prezydenta

nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest autorstwa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która zrzesza wielkie sieci handlowe takie, jak TESCO, Carrefour i Auchan. Pojawiły (...)

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, stosowanie nieuczciwej lub wprowadzającej w błąd reklamy lub też inne czyny nieuczciwej konkurencji (określone w ustawie o zwalczaniu (...)

Jak poradzić sobie z nieuczciwą konkurencją w internecie?

Jak poradzić sobie z nieuczciwą konkurencją w internecie?

masowego przekazu. W Polsce, jak i w przeważającej części Europy, zagadnienie dotyczące reklamy jest przede wszystkim ujmowane w ustawach regulujących zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (...)

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

nieuczciwej konkurencji. Takie zachowanie może być traktowane tylko jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (...)

Dochodzenie wierzytelności przedawnionej

Dochodzenie wierzytelności przedawnionej

konkurencji przedawniają się z upływem 3 lat. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: zaniechania (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o nieuczciwej konkurencji, która zakazuje podejmowania czynów nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jej postanowieniami, (...)

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

zakaz, ale wymaga zachowania tajemnicy. Należy odróżnić zakaz konkurencji od nakazu zachowania tajemnicy służbowej. Zakaz konkurencji oznacza obowiązek powstrzymania się od działalności

Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

nieuczciwej konkurencji i naraża się na odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną. Ujawnienie innej osobie  informacji poufnych lub wykorzystanie ich we własnej działalności, (...)

UOKiK zachęca do donosów...

UOKiK zachęca do donosów...

;r zawiadomienia (.doc) Wypowiedź prezesa UOKiK Mareka Niechciała o programie dla sygnalistów; Wypowiedź Anny Sekindy-Maickiej z Dep. Ochrony Konkurencji UOKiK o programie dla sygnalistów

Działanie pracownika na szkodę firmy

Działanie pracownika na szkodę firmy

świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - przepisy te dotyczących wszelkich nazw handlowych. Zgodnie z ustawą czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi oznaczenie przedsiębiorstwa, (...)

Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

niedozwolony czyn nieuczciwej konkurencji. Przepis ten stosuje się nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy (...)

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

zasadniczo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy należy oceniać w oparciu o przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta wprowadza jako jeden z czynów nieuczciwej konkurencji, (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast w przypadku, gdyby sprawa dotyczyła praktyk antykonkurencyjnych - w formie porozumienia ograniczającego konkurencję bądź nadużywania pozycji dominującej (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

w wyniku naruszenia albo wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Z kolei według przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej

Ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań od karteli i nie tylko

Ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań od karteli i nie tylko

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ##baner## Ponadto do polskiego wymiaru sprawiedliwości mogą zwracać się poszkodowani przez naruszenia prawa konkurencji stwierdzone przez Komisję Europejską (...)

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

wydłużanie terminów zapłaty stanie się czynem nieuczciwej konkurencji Uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji (w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej (...)

Nieuczciwa konkurencja: tolerowanie naruszenia prawa może prowadzić do jego utraty

Nieuczciwa konkurencja: tolerowanie naruszenia prawa może prowadzić do jego utraty

. 1 ustawy o z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tożsamego z istniejącym na rynku wyrobem innego producenta, jeżeli

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

omawianym przypadku należy odwołać się do przepisów ustawy „O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, która definiuje pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Te przepisy (...)

Koniec działania systemu argentyńskiego

Koniec działania systemu argentyńskiego

z konsorcjum albo kontynuacji umowy, co w zasadzie jest równoważne z doprowadzeniem do końca zakupów.Źródło:Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

nieuczciwej konkurencji11)przeciwko własności intelektualnej, określone w art.115-118[1] ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Podmiot zbiorowy podlega również (...)

Polityka konkurencji 2008-2010

Polityka konkurencji 2008-2010

przedsiębiorców. Niezbędna jest także edukacja konsumentów - słabsi uczestnicy rynku nie zawsze zdają sobie sprawę, że brak konkurencji na rynku może odbić się na jakości czy cenie (...)

Zatory płatnicze ukrócone

Zatory płatnicze ukrócone

ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty (...)

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

;br osobistych, zasadniczo sądem właściwym będzie sąd, w którego okręgu znajduje się centrum spraw życiowych poszkodowanego.    czyn nieuczciwej konkurencji, naruszenie (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru założenia takiego holdingu, jeśli spełnione są warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

internecie, określone zostaną działania informacyjne mające na celu zwalczanie fałszywych narracji dotyczących Europy i zwalczanie dezinformacji w UE i poza nią. Co dalej? Komisja zwoła wkrótce

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa a czyn nieuczciwej konkurencji

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa a czyn nieuczciwej konkurencji

Czy czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnianie przez pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa, w którym był zatrudniony? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...)

Kraj pochodzenia na produktach importowanych

Kraj pochodzenia na produktach importowanych

...."? Na podstawie ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów (...)

Wysyłanie ofert faksem

Wysyłanie ofert faksem

. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definicja czynu nieuczciwej konkurencji jest bardzo szeroka - jest nim bowiem działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, (...)

Wysyłanie reklam pocztą i przez e-mail

Wysyłanie reklam pocztą i przez e-mail

informacje stowarzyszeń konsumentów o najlepszych towarach, zob. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. IV, Warszawa 2008). Informację handlową (...)

Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

. Kwestie te reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jej art. 11 czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji (...)

Udzielanie porad prawnych przez nieuprawnionego

Udzielanie porad prawnych przez nieuprawnionego

nieuczciwej konkurencji. Ten samouk prawa nauczył się tej dziedziny wiedzy w więzieniu (są to jego publiczne wyznania do wybranych osób, bo m.in. tak je zastrasza, gdy upominają się o zwrot (...)

Ochrona wzoru przemysłowego niezastrzeżonego

Ochrona wzoru przemysłowego niezastrzeżonego

konkurencyjnej może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z artykułem 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji (...)

Użycie nazwy

Użycie nazwy "kancelaria prawna"

prawdziwe. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera przepisy karne, zgodnie z którymi: Kto, umyślnie oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza (...)

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

nieuczciwej konkurencji, gdzie jest zawarta jedynie definicja czynu nieuczciwej konkurencji, ani też pod przepisy Kodeksu Pracy art. 101¹, dotyczące zakazu konkurencji (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

równocześnie skutki naruszenia takiego zakazu. Opisana powyżej sytuacja nie może być również kwalifikowana jako czyn nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. (...)

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

broker.  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a umowa o zachowaniu poufności W świetle obowiązującej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 (...)

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

element kształtujący wysokość ceny sprzedaży, czy też są od niej niezależne. Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest pobieranie innych niż marża handlowa (...)

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

tajemnicę przedsiębiorstwa – w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta stanowi, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione (...)

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

czynów nieuczciwej konkurencji (w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone (...)

Ustalenie warunków przetargowych dla wykonawców - opinia prawna

Ustalenie warunków przetargowych dla wykonawców - opinia prawna

obyczajami udziału w postępowaniu innych przedsiębiorców. Chodzi tu przede wszystkim o czyny z zakresu nieuczciwej konkurencji, określone przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu (...)

Metki odzieżowe

Metki odzieżowe

konkurencji z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bądź jako oznaczenie towaru wprowadzające w błąd odbiorców co do istotnych właściwości towaru (co stanowi (...)

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Europie pracowników pierwszej i drugiej klasy: koniec dumpingu pensji, koniec nieuczciwej konkurencji, koniec wykorzystywania pracowników.  To trudne zadanie, ponieważ interesy

Dwie spółki o tej samej nazwie

Dwie spółki o tej samej nazwie

nieuczciwej konkurencji jest w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.Poprzez oznaczenie przedsiębiorstwa należy rozumieć firmę przedsiębiorcy (por. art. 432 (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji a żądanie zaniechania niedozwolonych działań

Czyn nieuczciwej konkurencji a żądanie zaniechania niedozwolonych działań

, nieuczciwej, konkurencji, żądanie, zaniechania, działań

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Kiedy przedawniają się roszczenia z czynu nieuczciwej konkurencji? Art. 20. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823); ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 (...)

Wysokość marży

Wysokość marży

do obrotu aptecznego. Zatem przedsiębiorca może co do zasady dowolnie kształtować marżę, mając jednak na względzie preferencje konsumentów. cena, wysokość marży, czyn nieuczciwej konkurencji

Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

. konkurencja, czyn nieuczciwej konkurencji, koszty, podatek, wynajem detektywa

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne