zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

;sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania (...)

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku mogą wynikać również z odrębnych przepisów. Pamiętaj, że: Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, (...)

Kiedy VAT może być kosztem?

Kiedy VAT może być kosztem?

, opodatkowanie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, zwrot różnicy (...)

Zwolnienia od VAT

Zwolnienia od VAT

o VAT). Zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe, VAT, podatek od towarów i usług

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

wykonywane przez podatnika są zwolnione od podatku VAT (zwolnienia przedmiotowe określa art. 43 ustawy i przepisy rozporządzenia wykonawczego oraz załącznik nr 4 do ustawy, np. usługi (...)

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych (...)

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

strony czynności cywilnoprawnych:  państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

, perfum i wód toaletowych, kosmetyków upiększających do twarzy, kosmetyków do manicure i pedicure, środków higienicznych kosmetycznych, kart do gry i wyrobów (...)

Podatnik czynny VAT

Podatnik czynny VAT

zwolnienia podmiotowego z VAT i przestanie być czynnym podatnikiem VAT. podatnik czynny, zwolnienie przedmiotowe, zwolnienie podmiotowe, rezygnacja ze zwolnienia

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

§ 1 i 3, art. 79, art. 80 § 1 i 3, art. 81-83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, art. 92-98, art. 103 § 1, art. 106-108, (...)

Kto i kiedy musi rozliczać VAT?

Kto i kiedy musi rozliczać VAT?

osób trzecich.Celem tej regulacji jest wyłączenie z opodatkowania VAT takich działań, które są zbliżone do więzów łączących pracodawcę i pracownika w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia (...)

Roczny limit wysokości umowy o dzieło a VAT

Roczny limit wysokości umowy o dzieło a VAT

dzieło nie mógłby korzystać z powyższego zwolnienia przedmiotowego, mógłby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT określonego w art. 113 ustawy o VAT. Jak stanowią art. (...)

Refakturowanie usług pocztowych

Refakturowanie usług pocztowych

(VAT) przewiduje dwa rodzaje zwolnień podatkowych: podmiotowe i przedmiotowe. Ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać określone podmioty, ze względu na swój status lub (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

zamawiającego muszą zapewniać integralność, autentyczność, nienaruszalność i poufność wymiany i przechowywania informacji. Elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

, b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: –  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

zastosowania w danej sytuacji zwolnienia od podatku. Ponadto z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia, o którym (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 26h ust. 3 i (...)

VAT a zwolnienie podmiotowe pośrednika

VAT a zwolnienie podmiotowe pośrednika

, jeśli przykładowo pośrednik, korzystający ze zwolnienia podmiotowego, wykonał usługę pośrednictwa i otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł, to do wartości sprzedaży w celu ustalenia (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

cele reklamowe”. Usługi te obejmują np. projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również

\

\"Towary używane\" zwolnione z VAT

, adaptacji i modernizacji) określonych w przepisach o podatku dochodowym. Ewentualne zatem wydatki poczynione przez podatnika przed wprowadzeniem do rejestru środków trwałych i po rozpo­częciu

Mali przedsiębiorcy dalej bez VAT?

Mali przedsiębiorcy dalej bez VAT?

prawa do zwolnienia nie rozliczają podatku VAT. Nie składają więc deklaracji VAT i nie wystawiają faktur. Zwolnienie podmiotowe w VAT pozwala sprzedawać towary i świadczyć usługi (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o: sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1), zwolnienie (...)

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

i usług, do którego nie stosuje się zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zawiera art. 113 ust. 13 ustawy. Wskazuje on m. in. na świadczących usługi prawnicze oraz usługi (...)

Rezygnacja z VAT

Rezygnacja z VAT

, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.  zwolnienie podmiotowe, VAT, korekta VAT, powrót do zwolnienia

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie; dane te mogą być wykorzystywane (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

;  sprawnością fizyczną;  nauką, pracą lub sukcesem zawodowym;  zdrowiem lub sukcesem życiowym.  Reklama i promocja piwa nie może być jednak prowadzona: w telewizji, radiu, (...)

Powaga rzeczy osądzonej

Powaga rzeczy osądzonej

spór między stronami i wyklucza ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam lub inny sąd. Powaga rzeczy osądzonej przysługująca prawomocnemu wyrokowi ma granice przedmiotowe i podmiotowe, (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

.  Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

odrębną całość, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności, i które w konsekwencji skutkują przeniesieniem środków (...)

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

dotacje dotyczą dopłat do określonych tylko wyrobów i usług świadczonych przez te podmioty. Dotacje przedmiotowe nie mogą natomiast stanowić wyrównania poziomu przychodów i wydatków (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

opodatkowanych na zasadach marży MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (...)

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?

od podatku. Wówczas w części E (w wierszach 2 lub 6) płatnik wykazuje przychody, koszty i pobrane zaliczki za sierpień i wrzesień 2019 r., a w części G przychód uzyskany od października

Bezgraniczne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych

Bezgraniczne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych

pierwotny.   Co istotne, zwolnienie to nie ma ograniczenia kwotowego ani ograniczenia co do rodzaju i ilości nabytych rzeczy i praw majątkowych. Kto może skorzystać z tego zwolnienia (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów państwowych i samorządu terytorialnego. Wykładnia celowościowa (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, ale do klasy I branżowej szkoły I stopnia. W branżowej szkole I stopnia znajdą się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i (...)

Kto i co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Kto i co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w (...)

Środki otrzymane w ramach programu „Mobilność Plus” a PIT i ZUS

Środki otrzymane w ramach programu „Mobilność Plus” a PIT i ZUS

humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu. Środki Koszty pobytu za granicą: Miesięcznie 10 000 zł/uczestnika programu, 2 000 zł/współmałżonka i 1 (...)

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

od dnia, w którym otrzymano zaliczkę), zaksięgować i można obniżyć VAT należny o podatek naliczony. Limity zwolnienia podmiotowego VAT, nie uległy w nowych przepisach zmianie. Również

Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych - stan prawny obowązujący do 1 marca 2004r

Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych - stan prawny obowązujący do 1 marca 2004r

podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych, oraz gospodarstwom pomocniczym przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gospodarstwom (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

podatek od towarów i usług) i wystawić fakturę. 4) Najem lokalu użytkowego (w przeciwieństwie do mieszkalnego) nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu z VAT. Podatnik wynajmujący lokal użytkowy (...)

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole niepubliczne. Na prowadzenie

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

;w podlegających procesom restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy, uczniowie i studenci z obszarów wiejskich i zagrożonych marginalizacją, a także pracownicy sektora (...)

Termin złożenia zgłoszenia VAT-R

Termin złożenia zgłoszenia VAT-R

złożenia rejestracji VAT-R? Była dokonywana sprzedaż - jak to zaksięgować w KPiR i czy wydzielić z tego VAT i zaprowadzić rejestr wstecz? Jakie konsekwencje skarbowe za nie dotrzymanie terminu? (...)

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego

;zwolnienia w kręgu tzw. "zerowej" grupy podatkowej mogą zostać objęci przedmiotową ulgą po spełnieniu warunków uprawniających do tej ulgi. osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej, (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe) są obowiązani prowadzić ewidencję (...)

Czy egzekucja jest dopuszczalna bez względu na Twoją sytuację finansową i życiową?

Czy egzekucja jest dopuszczalna bez względu na Twoją sytuację finansową i życiową?

wynagrodzenia, w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki i (...)

Wsparcie polskich filmów

Wsparcie polskich filmów

wniosku o wsparcie; spełnia wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej. Ustawa formułuje wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe, na które wsparcie finansowe nie przysługuje. Ustawa (...)

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

. Zakres spraw, w których wymagane jest prowadzenie śledztwa, wyznaczony jest przez kryterium przedmiotowe - rodzaj spraw (ww. pkt 1 i 4), oraz kryterium podmiotowe (pkt 2 i 3).    Osobą

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - na siebie czy na firmę - opinia prawna

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - na siebie czy na firmę - opinia prawna

rozumieniu ustawy o własności lokali) jak i charakter podmiotowy (zwolnienia dotyczące osób i przedsiębiorców państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego). (...)

Działalność gospodarcza i najem a zwolnienie z VAT

Działalność gospodarcza i najem a zwolnienie z VAT

(art. 10 ust. 1 pkt 6 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji przychody i koszty z najmu rozlicza się odrębnie od przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, (...)

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne