Renta

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Strona 1 z 3

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Przyznawanie takich rent wiąże się z zapisami planu rozwoju obszarów wiejskich i jest dofinansowywane ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

Kto może dostać rentę strukturalną?

Rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:

 1. ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników; 

 2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 3. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; 

 4. przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha; 

 5. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej; 

 6. wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

 7. nie posiada zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. 

Według zmienionych przepisów, ww. warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego: 

 • łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych (współposiadanych) przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 • zarówno uprawniony do renty strukturalnej, jak i jego małżonek nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Jak weryfikowany jest wniosek o przyznanie renty strukturalnej?

Kierownik biura powiatowego Agencji weryfikuje wniosek o przyznanie renty strukturalnej, złożony przez rolnika ubiegającego się o taką rentę, w terminie 40 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeśli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie renty strukturalnej zostanie ustalone, że:  

 1. wnioskodawca nie spełnia ww. warunków, oprócz warunku przekazania gospodarstwa rolnego i zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, lub w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego wchodzą użytki rolne przejęte również w trybie określonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie albo w trybie omawianego zmienianego rozporządzenia (chyba że rolnik prowadził działalność rolniczą na tych użytkach przez co najmniej 5 lat), lub też

 2. wnioskodawca nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem, ani właścicielem takiego gospodarstwa nie jest małżonek rolnika 

- wówczas kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przyznania renty strukturalnej. 

Sprecyzowano, że jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku zostanie ustalone, że wnioskodawca jednak spełnia warunki określone w powyższym punkcie 1 oraz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem albo właścicielem takiego gospodarstwa jest małżonek rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu tych warunków w terminie 40 dni od dnia złożenia kompletnego wnioskuNa to postanowienie nie przysługuje zażalenie.  

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

bos130

18.2.2011 10:20:1

Re: Co się zmienia w rentach strukturalnych?

renta strukturalna 2011 to okpienie ludzi którym jej nie przyznano a spełnili wszystkie warunki może ktoś wie gdzie można się odwołać od decyzji ARiMR

stopa

17.3.2010 2:4:37

Re: Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Przecież, to sa przepisy sprzed 5 lat. Obecne sa zupełnie inne Drodzy Państwo.

sddffr

29.12.2009 12:27:15

Re: Co się zmienia w rentach strukturalnych?

poca barany zmienialiscie

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: