Pozostałe

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Strona 1 z 4

Czemu służy rejestr pośredników

ubezpieczeniowych?

Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Taki rejestr składa się z: 

 1. rejestru agentów ubezpieczeniowych; 
 2. rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 

Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Brokerem ubezpieczeniowym jest natomiast osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest prowadzony przez organ nadzoru w systemie informatycznym. Informacje z rejestru agentów ubezpieczeniowych udzielane są na wniosek i obejmować mogą: 

 • informację, czy przedsiębiorca jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych; 
 • informację, czy osoba fizyczna jest wpisana do rejestru agentów jako osoba, przy pomocy której agent wykonuje czynności agencyjne; 
 • informację o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których działa agent, oraz o zakresach pełnomocnictw; 
 • informację, czy agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym także informację o numerze polisy, terminie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę; 
 • informację, czy agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
 • informację, czy z przedsiębiorcą rozwiązano umowę agencyjną z powodu wykonywania przez agenta ubezpieczeniowego działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów ze wskazaniem zakładu ubezpieczeń, który rozwiązał umowę agencyjną, oraz informację od zakładu ubezpieczeń dla organu nadzoru o wystąpieniu przez agenta na drogę sądową lub inną właściwą o stwierdzenie wadliwości rozwiązania umowy agencyjnej przez zakład ubezpieczeń z powyższej przyczyny - na wniosek zakładu ubezpieczeń lub przedsiębiorcy, którego informacja dotyczy. Informacji tych udziela Polska Izba Ubezpieczeń.

Jeżeli bowiem przyczyną rozwiązania umowy agencyjnej jest wykonywanie przez agenta ubezpieczeniowego działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, zakład ubezpieczeń informuje o tym organ nadzoru, a informacja o przyczynie rozwiązania umowy agencyjnej ze wskazaniem informującego zakładu ubezpieczeń jest odnotowywana w rejestrze agentów ubezpieczeniowych. W przypadku zaś powzięcia przez zakład ubezpieczeń informacji, że przedsiębiorca, z którym rozwiązano umowę agencyjną z przyczyny wykonywania przez niego działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, wystąpił na drodze sądowej lub innej właściwej o stwierdzenie wadliwości rozwiązania umowy agencyjnej przez zakład ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przez agenta na drogę sądową lub inną właściwą, informuje o tym organ nadzoru, a okoliczność ta jest odnotowywana w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.

Informacje z rejestru brokerów ubezpieczeniowych są udzielane na wniosek i obejmują informacje, czy: 

 • przedsiębiorca jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych; 
 • osoba fizyczna jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych jako osoba, przy pomocy której broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie; 
 • broker ubezpieczeniowy zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym także informację o numerze polisy, terminie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę; 
 • broker ubezpieczeniowy wykonuje działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Wchodzące w życie 18 października 2006 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru określa:

 • szczegółowe zasady i tryb prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwaną dalej „organem nadzoru”)  rejestru pośredników ubezpieczeniowych; 

 • zasady współpracy organu nadzoru i Polskiej Izby Ubezpieczeń (zwanej dalej „Izbą”) w zakresie dotyczącym udzielania przez nią informacji, czy z przedsiębiorcą rozwiązano umowę agencyjną z powodu wykonywania przez agenta ubezpieczeniowego działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów ze wskazaniem zakładu ubezpieczeń, który rozwiązał umowę agencyjną, oraz informacji od zakładu ubezpieczeń dla organu nadzoru o wystąpieniu przez agenta na drogę sądową lub inną właściwą o stwierdzenie wadliwości rozwiązania umowy agencyjnej przez zakład ubezpieczeń z powyższej przyczyny; 

 • sposób udostępniania informacji z rejestru. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.3.2019

  Przedsiębiorco, przeczytaj list z ZUS!

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Informuje w nich, jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo (...)

 • 26.3.2008

  Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

 • 31.10.2018

  Jak uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych?

  Jeśli ktoś potrzebuje uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), to może złożyć wniosek o udostępnienie danych - osobiście w urzędzie gminy lub listownie.

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 6.1.2005

  Kim jest broker ubezpieczeniowy?

  Chcąc określić krótko a zarazem trafnie kim jest broker ubezpieczeniowy można stwierdzić, iż jest to podmiot należący do grupy pośredników ubezpieczeniowych. Jest on jednak niezależny (...)