Wynagrodzenie

Pozostałe

Diety na podróże idą w górę

Strona 1 z 2

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rozporządzenie to określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju, zwanej dalej „podróżą”.

W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień co do warunków wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej, pracownikowi temu również przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według zasad określonych w omawianym rozporządzeniu.

Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:

  1. przejazdów;
  2. noclegów;
  3. dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
  4. innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Ile w 2007 roku wyniesie dieta?

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i ma wynosić od 1 stycznia 2007 r. 23 zł za dobę podróży (obecnie: 22 zł za dobę podróży). 

Dieta nie przysługuje jednak:  

  • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, gdy pracownikowi przebywającemu w podróży trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem;  
  • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Ile w 2007 roku wyniesie ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej?  

Poza tym za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, chyba że na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Od 1 stycznia 2007 r. kwota ryczałtu za dojazd wyniesie zatem 4,60 zł.

Ryczałt ten jednak nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.  

Ile w 2007 roku wyniesie ryczałt za nocleg?  

Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Pracownikowi, któremu jednak nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył ww. rachunku, przysługuje natomiast ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, czyli od 1 stycznia 2007 r. - 34,50 zł,  

Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeśli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.   

Jak rozliczyć się z zaliczki na niezbędne koszty podróży?

Od 1 stycznia 2007 r. zgodnie z dodanym przepisem § 8a, na wniosek pracownika pracodawca powinien przyznać zaliczkę na niezbędne koszty podróży

Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika będzie zaś dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik powinien załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli zaś uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było jednak możliwe, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: