Emeryt i rencista dostanie dodatek

Strona 1 z 2

25 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa uchwalona 20 maja 2005 ustawa o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

Komu będzie przysługiwał omawiany dodatek?

Dodatek pieniężny przysługuje osobom, które w marcu danego roku kalendarzowego mają prawo do:

  1. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rodzinnej,

  2. emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej dla członków rodziny rolnika, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

  3. świadczeń, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych („renta z tytułu niezdolności do pracy” - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, „renta szkoleniowa” - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, „renta rodzinna” - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej),

  4. rent, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,

  5. renty socjalnej,

  6. świadczeń, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

  7. świadczeń, o których mowa ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

  8. świadczeń, o których mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

  9. świadczeń, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Wyżej wymienione osoby (pobierające wskazane świadczenia omawiana nowa ustawa określa mianem "osób uprawnionych".

Co niezwykle istotne, prawo do dodatku przysługuje w latach, w których nie przeprowadzono waloryzacji wskazanych świadczeń. Natomiast w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia osobie uprawnionej przysługuje jeden dodatek.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, uprawnionym członkom każdej rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, przysługuje łącznie jeden dodatek.

Jak obliczać wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej do omawianego dodatku?

Ustawodawca postanowił, iż wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej, pozostającej w związku małżeńskim, o ile osoba ta nie pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, wynosi 50% łącznych dochodów małżonków. Natomiast wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej, nie pozostającej w związku małżeńskim lub pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu jest równy dochodowi tej osoby.

Co należy rozumieć na gruncie omawianej ustawy pod pojęciem dochodu?

Dochód oznacza:

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
3) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
4) inne dochody określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku gdy osoba uprawniona, jej współmałżonek lub członkowie rodziny utrzymują się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód tej osoby lub łączny miesięczny dochód współmałżonków albo rodziny z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada kwocie ustalonej na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: