Składki

Emerytura

Postępowanie przed ZUS

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

Strona 1 z 4

21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu wyeliminowanie trudności interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanej składki, umożliwienie sprawnego zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie otrzymanych składek przez otwarte fundusze emerytalne, umożliwienie realizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela, uprawniającej do przejścia na wcześniejszą emeryturę również wobec członków OFE, którzy mogliby nabyć prawa emerytalne, gdyby nie wcześniejsze uzyskanie członkostwa w OFE oraz poprawę tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w celu zwiększenia wewnętrznej spójności i logiczności jej przepisów.  

Ponadto nowelizacja wydłuża do końca 2008 r. okres stosowania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych.

Jak będzie można przejść na wcześniejszą emeryturę, pomimo przystąpienia do OFE?  

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie inaczej określała jeden z warunków przejścia na wcześniejszą emeryturę (też górniczą, kolejową). Będzie ona przysługiwała tylko, jeśli ubezpieczeni nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Dzięki tej nowelizacji osoby, dla których uczestnictwo w otwartych funduszach emerytalnych jest jedyną przeszkodą do skorzystania z wcześniejszej emerytury, będą więc mogły wrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć wniosek o świadczenie.  

Co zmieni się w Karcie Nauczyciela? 

Jak wiemy nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. Już ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela przedłużono o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2007 r., termin na spełnienie przez osobę urodzoną po 1948 r. warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury, obliczanej według tzw. starych zasad wymiaru, ale nie uwzględniono faktu, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami takie prawo mają tylko ubezpieczeni, którzy nie są członkami otwartych funduszy emerytalnych. Omawiana w tym artykule nowelizacja umożliwi natomiast realizację ww. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - pozwoli bowiem takim osobom wrócić do ZUS i złożyć wniosek o świadczenie. Art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela otrzyma teraz nowe brzmienie. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do ww. emerytury, bez względu na wiek, w ciągu 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (tj. do 1 stycznia 2008 r.), jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego przekreśla więc możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, gdyż decyzja ta traktowana jest jako oświadczenie woli o wyborze systemu emerytalnego na zasadach określonych dla osób urodzonych po 1968 r.

Jak ma przebiegać zwrot nienależnych składek przekazanych przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych? 

Otwarty fundusz jest zobowiązany do zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie otrzymanej składki.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.3.2014

  Czym jest OFE i jak funkcjonował dotychczas

  OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne tworzą tzw. II filar emerytalny w Polsce. Wraz z wejściem w życie reformy systemu emerytalnego powołującego OFE (od początku 1999 roku) każda osoba, która (...)

 • 26.3.2014

  System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

 • 16.9.2004

  Podstawa wymiaru emerytury

  Podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych (...)

 • 18.12.2017

  Kiedy nie będzie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzają zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się (...)

 • 7.4.2014

  ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

  Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci (...)