Ruch drogowy

Ile kierowcy zapłacą za sprawdzenie kwalifikacji?

Na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając koszty związane z prowadzeniem egzaminów sprawdzających kwalifikacje oraz koszty związane z wydawaniem dokumentów, określa, w drodze rozporządzenia:

 • wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji sprawdzających ich kwalifikacje; 

 • wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji; 

 • wysokość stawek wynagrodzenia egzaminatorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia; 

 • wysokość opłat za wydanie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, legitymacji instruktora i egzaminatora; 

 • wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji sprawdzających ich kwalifikacje. 

Na tej podstawie 10 stycznia tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Poniżej przedstawiamy zmienione tabele określone w załączniku do rozporządzenia. 

Tabela nr 1. Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów 

Poz. 

Zakres egzaminu 

Opłata egzaminacyjna (w zł) 

za część teoretyczną 

za część praktyczną 

Prawo jazdy kategorii A1 lub A 

80 

100 

Prawo jazdy kategorii B1, B, lub T 

80 

140 

Prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 

80 

160 

Pozwolenie 

80 

60 

Tabela nr 2. Wysokość wynagrodzenia komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydata na instruktora lub instruktora 

Poz. 

Pełniona funkcja 

Wynagrodzenie ( w zł) 

za część teoretyczną 

za część praktyczną 

Przewodniczący komisji 

7,50 

9,50 

Członek komisji 

7,30 

8,70 

Sekretarz komisji 

7,40 

Tabela nr 3. Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 

Poz. 

Zakres egzaminu 

Opłata egzaminacyjna ( w zł) 

za część teoretyczną 

za część praktyczną 

Prawo jazdy kategorii A 

100 

200 

Prawo jazdy kategorii B lub T 

100 

250 

Prawo jazdy kategorii C lub D 

100 

350 

Pozwolenie 

100 

150 

Tabela nr 4. Wysokość wynagrodzenia członków komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 

Poz. 

Pełniona funkcja 

Wynagrodzenie (w zł) 

Przewodniczący komisji 

700 

Członek komisji 

500 

Sekretarz komisji 

500 

Ile zasadniczo wyniesie opłata za sprawdzenie kwalifikacji? 

Co do zasady za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców oraz kandydatów na motorniczych i motorniczych pobiera się opłatę w wysokości: 

 • 22 zł - za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego; 

 • 40 zł - za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej; 

 • 140 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii A1 lub A; 

 • 112 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B; 

 • 135 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T; 

 • 160 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E; 

 • 195 zł - za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E; 

 • 100 zł - za egzamin praktyczny przeprowadzony w celu wydania pozwolenia do kierowania tramwajem. 

Ile zarobi egzaminator? 

Egzaminatorowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia za sprawdzenie kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie pozwolenia przysługuje odtąd wynagrodzenie w wysokości: 

 • 5 zł - za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego; 

 • 11 zł - za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej; 

 • 20 zł - za egzamin praktyczny.  

Ile zapłacą kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy?

Od kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów pobiera się opłatę za sprawdzenie ich teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w wysokości określonej w tabeli nr 3 załącznika do nowelizowanego rozporządzenia. Obecnie opłatę tę

 1. wniesioną odpowiednio za pełny egzamin lub egzamin praktyczny zmniejsza się o 50 %, jeżeli osoba egzaminowana nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub, mając wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. Kwota zmniejszenia podlega zwrotowi; 

 2. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu: 

 • zwiększa się o 50 % - w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,

 • zmniejsza się o 50 % - w przypadku opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. 

Jakie wynagrodzenie przysługuje za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, członkom komisji?

 

Za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, członkom komisji, przysługuje za każdą sesję egzaminacyjną wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 4 załącznika do zmienianego rozporządzenia. W przypadku, gdy na sesję egzaminacyjną przyjęto ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, każdemu z członków komisji oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli nr 4 załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

 • 13 zł - dla przewodniczącego komisji, 

 • 9 zł 50 gr - dla członka komisji, 

 • 9 zł 50 gr - dla sekretarza komisji 

- za każdego dodatkowego kandydata.  

A co, jeśli ktoś już został przyjęty na egzamin na prawo jazdy?

Co istotne, nowych stawek opłat, nie stosuje się do osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego zostały przyjęte na egzamin na prawo jazdy, pozwolenie na tramwaj lub na egzamin sprawdzający kwalifikacje teoretyczne i praktyczne kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908, ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2005 r., Nr 217, poz. 1835);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: