Dla cudzoziemca

Wyrok

Pozostałe

Informacje o skazaniu będą dostępne w całej Unii

Z dniem 15 sierpnia 2007 r. zmianie ulega ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Nowelizacja ta stanowi dostosowanie obowiązujących przepisów do decyzji Rady 2005/876/WSiSW z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego. 

Ponadto przewidziano uszczegółowienie danych związanych ze skazaniem, które podlegają umieszczeniu w karcie rejestracyjnej (tj. orzeczone kary lub środki karne, zabezpieczające, wychowawcze, poprawcze, wychowawczo-lecznicze, okres próby, dozór kuratora i nałożone obowiązki oraz podstawę prawną ich orzeczenia).

Jak mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli uzyskiwać informacje o swoim skazaniu w Unii?

Obecnie każdy ma prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Nowelizacja przyznaje natomiast dodatkowo każdemu obywatelowi lub rezydentowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej prawo do złożenia zapytania do polskiego Rejestru o informację zawartą w Rejestrze lub w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dotyczącą jego osoby, jeżeli jest lub był obywatelem lub rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego kierowane jest zapytanie.

Ponieważ decyzja przewiduje stosowanie określonych formularzy zapytania i odpowiedzi między państwami członkowskimi, Minister Sprawiedliwości otrzymuje stosowną delegację ustawową do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego ich wzory i treść. 

Jakie dane będą dodatkowo rejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym i jakie mają być przekazywane organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej? 

Decyzja nakłada bowiem obowiązek rejestracji osób skazanych przez sądy państw obcych w kraju obywatelstwa oraz przekazywania informacji o skazaniu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej organom centralnym tych państw.

W związku z tym nowelizacja wprowadza gromadzenie danych o skazaniach przez sądy państw obcych w Krajowym Rejestrze i dodaje nowe zadanie dla Biura Informacyjnego KRK, polegające na przekazywaniu organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej informacji na temat wyroków skazujących i późniejszych środków w odniesieniu do obywateli tych państw.  

W myśl przepisu ww. decyzji organ centralny państwa członkowskiego może pośredniczyć w uzyskiwaniu informacji zawartych w rejestrach karnych innych państw członkowskich. Dlatego też nałożono nowe zadanie na Biuro Informacyjne KRK, polegające na występowaniu do organu centralnego państw członkowskich Unii Europejskiej o informacje z rejestru prowadzonego przez to państwo zgodnie z prawem krajowym. Poza tym nowelizacja nadaje organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej prawo do otrzymania - bez opłaty - w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Jakkolwiek prawo polskie przewiduje krótszy, bo 7-dniowy, termin na udzielenie informacji z KRK, to w odniesieniu do informacji na zapytanie organu centralnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej należało przyjąć termin dłuższy - zgodny z zakreślonym w decyzji - albowiem udzielenie informacji na zapytanie państwa członkowskiego może być związane z tłumaczeniem dokumentów na język uzgodniony wspólnie przez państwo członkowskie kierujące zapytanie i państwo członkowskie, do którego zapytanie jest skierowane. 

Nowelizacja przewiduje też uzupełnienie dokumentów, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe w Krajowym Rejestrze Karnym o zawiadomieniu o skazaniu przez sąd państwa obcego oraz informacje z tym skazaniem związane, które będą przesyłane przez wyznaczony organ centralny państwa skazującego.

Wedle zmienionych przepisów w Rejestrze ma się prowadzić wyodrębnioną kartotekę kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń oraz zawiadomień o skazaniu przez sąd państwa obcego i informacji z tymi skazaniami związanymi.  

Podstawa prawna:

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Będą zmiany w gospodarowaniu częstotliwościami?

  Rządowy projekt przewiduje nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo (...)

 • Wiecej danych w rejestrach dot. transportu drogowego

  Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które przewiduje ustanowienie wspólnych zasad dotyczących połączenia krajowych rejestrów (...)

 • Prostsze oznakowania efektywności energetycznej sprzętów AGD

  Posłowie Parlementu Europejskiego zgodzili się na wprowadzenie prostszych oznakowań, ułatwiając konsumentom wybór produktów energooszczędnych i obniżenie rachunków za prąd. 

 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

  Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978), która wprowadziła wiele zmian do dotychczasowych regulacji. (...)

 • Polska Strefa Inwestycji gotowa

  5 września weszły w życie akty wykonawcze do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają już możliwość ubiegania się o wsparcie na realizację (...)

NA SKÓTY