Pozostałe

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Strona 1 z 7

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Jak przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne?

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania szkoły dla dorosłych odpowiedniego typu.

W zasadzie z dniem 1 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie to określa:  

  • skład, warunki powoływania i odwoływania państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne oraz tryb ich działania; 

  • szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych;  

  • wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych oraz przypadki, w jakich osoby o niskich dochodach mogą być zwolnione z całości lub części opłat za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego; 

  • warunki wynagradzania członków państwowych komisji egzaminacyjnych;  

  • przypadki, w których do egzaminów eksternistycznych może przystąpić osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych określają jednak odrębne przepisy.

Jak działa państwowa komisja egzaminacyjna?

Powołanie komisji

Państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne może być powołana przy:  

  1. publicznej szkole dla dorosłych;  

  2. publicznym centrum kształcenia ustawicznego.

W przypadku jednak gdy publiczna szkoła dla dorosłych wchodzi w skład zespołu szkół, komisję powołuje się przy zespole szkół.

Komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły dla dorosłych, przy której została powołana, a w przypadku komisji powołanej przy centrum kształcenia ustawicznego lub zespole szkół - z zakresu wszystkich lub niektórych szkół dla dorosłych wchodzących w skład centrum lub zespołu. 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz liceum profilowanego komisja może przeprowadzać egzaminy eksternistyczne z zakresu wszystkich lub niektórych zawodów lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w których kształcą te szkoły.

W uzasadnionych przypadkach komisja powołana przy centrum może przeprowadzać egzaminy eksternistyczne z zakresu typów szkół dla dorosłych, które nie wchodzą w skład centrum, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz liceum profilowanego - odpowiednio z zakresu zawodów lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w których nie kształcą szkoły wchodzące w skład centrum. 

Kurator oświaty powołuje komisję na podstawie aktu powołania. Akt powołania określa w szczególności skład komisji oraz:  

  • typy szkół dla dorosłych,  

  • zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe,  

  • profile kształcenia ogólnozawodowego - w przypadku liceów profilowanych- z zakresu których komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

W przypadku szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w akcie powołania obok typu szkoły, z zakresu którego komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, należy wymienić szkołę stanowiącą podbudowę programową kształcenia.

Komisję powołuje się i odwołuje na wniosek dyrektora szkoły, centrum lub zespołu, uzgodniony co do zasady z organem prowadzącym. Komisja jest powoływana na czas nieokreślony.

Kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, centrum lub zespołu, uzgodniony z organem prowadzącym, dokonuje zmiany aktu powołania komisji w przypadku zmian w składzie komisji lub zmian w organizacji kształcenia polegających w szczególności na wprowadzeniu kształcenia w nowym typie szkoły, zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego lub zaprzestaniu kształcenia w danym typie szkoły, zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 7)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: