Pozostałe

Pozostałe

Jak powinny wyglądać cmentarze i groby?

Strona 1 z 3

Czego dotyczą nowe przepisy?

5 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Określa ono:

 • wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze i usytuowanie terenu cmentarza; 

 • sposób ustalania powierzchni cmentarza; 

 • rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiadać ich zagospodarowanie; 

 • wymagania, jakim muszą odpowiadać groby oraz inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. 

Jak powinny wyglądać cmentarze?

Wedle nowych przepisów cmentarze należy projektować i utrzymywać jako tereny o założeniu parkowym. Usytuowanie terenu cmentarza powinno wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w szczególności powinno spełniać wymagania wskazane w przepisach określających, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

Ogrodzenie terenu cmentarza powinno być wykonane z trwałego materiału. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m.

Powierzchnię grzebalną stanowią miejsca przeznaczone:

 • na groby ziemne i murowane; 

 • do składania zwłok i szczątków w katakumbach i kolumbariach. 

Przy obliczaniu powierzchni cmentarza należy uwzględnić powierzchnię grzebalną oraz: 

 • powierzchnię zieleni o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, w szczególności trawniki, żywopłoty, krzewy i drzewa; 

 • drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne; 

 • place i miejsca postojowe, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza; 

 • miejsca przeznaczone na gromadzenie odpadów, umożliwiające ich selektywną zbiórkę; 

 • punkty czerpalne wody; 

 • teren niezbędny pod kostnicę lub dom przedpogrzebowy, którego wielkość i funkcje są uzależnione od potrzeb lokalnych; 

 • ogólnodostępne ustępy, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza, w jego bliskim sąsiedztwie. 

W uzasadnionych lokalnymi potrzebami przypadkach, obliczając powierzchnię cmentarza, należy uwzględnić również: 

 • kaplicę; 

 • zaplecze administracyjno-gospodarcze. 

Przy obliczaniu powierzchni grzebalnej cmentarza należy uwzględnić:

 1. przewidywaną przeciętną roczną liczbę pochówków na tym cmentarzu; 

 2. częstotliwość przedłużania okresu, po którym możliwe jest ponowne użycie grobu, o dalsze okresy dwudziestoletnie, w stosunku do przewidywanej liczby poszczególnych rodzajów grobów oraz powierzchni przez nie zajmowanej;

 3. następujące wymagania: 

 •  
  • Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. 

  • Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. 

  • Powyższe wymogi nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

  • Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania. 

  • Niezależnie od powyższych zasad jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną. 

  • W istniejących grobach murowanych dopuszcza się chowanie zwłok osób zmarłych w ciągu 20 lat po wydaniu decyzji o zamknięciu cmentarza. Użycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajdujących się na jego terenie zabytków, które mogą być przeniesione w inne miejsce po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego zasada powyższa ma zastosowanie również do zwłok pochowanych w tym dwudziestoletnim okresie.

  Obserwuj nas na:

  Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.1.2019

  Opieka nad grobami weteranów

  Powstanie ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się w naszym kraju i poza jego granicami.

 • 31.10.2013

  Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Zasady chowania zmarłych zostały wyczerpująco sformułowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 ). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy (...)

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 17.2.2018

  Barometr zawodów 2018

  Ukazały się wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania Barometr zawodów. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w najbliższym roku będzie wyglądać zapotrzebowanie (...)