Pozostałe

Decyzja administracyjna

Pozostałe

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Strona 1 z 6

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Rozporządzenie to określa warunki korzystania

1.   przez abonenta

 • publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, 

 • będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej operatora z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru: 

  • w ramach istniejącej sieci tego samego operatora, 

  • do istniejącej sieci innego operatora, 

 • będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach, 

 • będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach, w przypadku gdy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes UKE”), na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne nałoży obowiązek realizacji uprawnienia na wyznaczonego operatora o znaczącej pozycji na tym rynku; 

2.   przez użytkownika końcowego usługi przedpłaconej (pre-paid) świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora. 

Jakie zasady dotyczyć mają zmiany przydzielonego numeru?

Wniosek

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, abonent publicznej sieci telefonicznej może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej do dostawcy usług zapewniającego mu przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej o zmianę przydzielonego numeru, jeżeli korzystanie z przydzielonego numeru jest dla abonenta uciążliwe. We wniosku abonent powinien wykazać, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, m.in. opisać i wyjaśnić, na czym polega uciążliwość. Jeśli uciążliwość polega na występowaniu uciążliwych połączeń, to wówczas abonent podaje ich przybliżone daty i godziny. 

Realizacja wniosku

Wniosek abonenta spełniający powyższe wymogi co do zasady podlega rozpatrzeniu i zrealizowaniu w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na przydzieleniu, zamiast dotychczasowego, nowego numeru i jego uruchomieniu. Przed uruchomieniem nowego numeru dostawca usług zawiadamia w formie pisemnej abonenta o przydzieleniu i o terminie uruchomienia nowego numeru. Zawiadomienie to powinno być doręczone abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Odmowa zmiany przydzielonego numeru

W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, zawiadamia w formie pisemnej abonenta o odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia

Na wniosek dostawcy albo operatora, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może, w drodze decyzji, na czas określony, zawiesić realizację lub ograniczyć zakres realizacji określonego uprawnienia, jeżeli techniczne możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację uprawnienia w całości lub części, określając harmonogram przystosowania tej sieci do realizacji uprawnienia objętego wnioskiem. Odmowa zmiany przydzielonego numeru z powodu braku możliwości technicznych może być udzielona abonentowi w przypadku wydania przez Prezesa UKE takiej decyzji w przedmiocie zawieszenia uprawnienia abonenta do żądania zmiany przydzielonego numeru.

Jeśli natomiast w dniu złożenia wniosku abonenta toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia abonenta do żądania zmiany przydzielonego numeru, dostawca usług powinien niezwłocznie zawiadamić w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku takiego postępowania dostawca usług zawiadamia w formie pisemnej abonenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do zmiany przydzielonego numeru.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Bngh

28.1.2011 19:0:30

Re: Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Umowa w PLAY na czas okreslony przeszla w umowę na czas nieokreslony z dniem 07.01.2011 r. Termin wypowiedzenia umowy na czas nieokreslony jest 30 dni. Jak rozwiązać umowę nie tracąc numeru, który mam od lat zaczynającego się od 501..... W tym miejscu pragnę wspomnieć o moich kłopotach w Play. Miałam kilka numerów z tego jeden 501 przeniesiony z orange jak tez kilka nowych z PLAY. Pierwsze umowy kończyły się omów z numerami Play. Napisałam wymówienie odpowiednio wcześnie, ale UWAGA!!! Poczta Polska współpracuje jeśli chodzi o korespondencje "za potwierdzeniem odbioru". List z Warszawy do Warszawy szedł 14 dni, gdy tymczasem w tym samym czasie do z Warszawy do Szczecina w 7 dni. PLAY ZYSKAŁO W TEN SPOSÓB JEDEN MIESIĄC FAKTUROWANY WIĘCEJ I TO PO STAWCE BEZ PROMOCJI, CZYLI 2XDROŻSZEJ. JA JESTEM W PLECY, A PLAY JEST NAJLEPIEJ ROZWIJAJĄCĄ SIĘ SIECIĄ W POLSCE. Inna ważna informacja dla wymawiających usługi w Play. Wymówienie na Komorniki. Drobnym druczkiem adres do korespondencji na waszych umowach w prawym dolnym rogu. Nigdzie w regulaminie tego adresu nie znajdziecie. Jeśli napiszecie na skrytkę tam procedura odbioru ze skrytki trwa ok 2-3 tygodni, więc termin odbioru Poczta potwierdzi z takim 2-3 tygodniowym opóźnieniem. DOBRA RADA? Wymówienie w Play na dwa miesiące przed czasem.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

  Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu?

 • Zmiany w prawie pocztowym

  Nowelizacja Prawa pocztowego daje Poczcie Polskiej możliwość korzystania z unijnego programu pomocowego „Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych (...)

 • Przeniesienie numeru jeszcze prościej i bezpieczniej

  1 marca 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru (...)

 • Przesył gazu musi być zapewniony

  Celem nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązków przedsiębiorstw energetycznych w zakresie przesyłania gazu.

 • Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

  UOKiK sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy. Zdaniem urzędu, operatorzy powinni informować o wysokości nadpłaty i możliwości jej zwrotu. UOKiK (...)

NA SKÓTY