Emerytura

Renta

Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

Strona 1 z 3

Od 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Znowelizowane będą przepisy dotyczące waloryzacji emerytur i rent. Wprowadza Się mianowicie ich coroczną waloryzację oraz wskaźnik waloryzacji wynoszący nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w przednim roku kalendarzowym zwiększony o część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Skąd pomysł na zmiany?

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadę, że waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest wówczas, gdy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105,0% lub co trzy lata, jeżeli ww. wskaźnik nie osiągnie 105% przez okres 2 lat kalendarzowych następujących po roku, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację. Przyczyną odejścia od corocznej waloryzacji emerytur i rent była trudna sytuacja finansów publicznych. 

Jak wskazywali projektodawcy (tj. poprzedni rząd), następująca od 2005 r. poprawa kondycji gospodarki narodowej oraz stanu finansów publicznych, niższy od zakładanego deficyt budżetu państwa oraz utrzymujący się od kilku lat na niskim poziomie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych pozwalają na powrót do formuły corocznej waloryzacji emerytur i rent. 

Jak dotąd przebiegała waloryzacja?

Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zmieniono zasady waloryzacji emerytur i rent oraz wprowadzono przepis, że kwota bazowa zmienia się co roku, 1 marca niezależnie od tego, czy równocześnie w danym roku przeprowadza się waloryzację świadczeń. 

Wprowadzenie zasady, że kwota bazowa zawsze zmienia się co roku od dnia 1 marca, natomiast waloryzacja rekompensująca inflację może odbywać się rzadziej, spowodowało, że nie wszystkie świadczenia były podwyższane tym samym, pełnym wskaźnikiem waloryzacji. Pełnym wskaźnikiem waloryzacji były podwyższane emerytury i renty, które podlegały poprzednio przeprowadzonej waloryzacji. Natomiast niektóre ze świadczeń przyznanych w okresie między kolejnymi waloryzacjami były podwyższane obniżonym wskaźnikiem waloryzacji. Taka sytuacja wystąpiła w 2006 r. 

Ustawodawca uznał, że jeżeli w okresie między ostatnią a kolejną waloryzacją kwota bazowa była zmieniana (raz lub dwukrotnie), to świadczenia obliczone od takich kwot bazowych nie wymagają podwyższenia z tytułu inflacji w całym okresie, za który przeprowadza się waloryzację. Nie powinny być więc waloryzowane pełnym wskaźnikiem waloryzacji.  

Jeżeli termin waloryzacji przypada w 24 miesiące po terminie ostatnio przeprowadzonej waloryzacji, to wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przyznanych (lub przeliczonych w myśl art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od nowej podstawy wymiaru) w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających tę waloryzację ulega ustaleniu przez podzielenie pełnego wskaźnika waloryzacji przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację.  

To zróżnicowanie obniżania wskaźnika waloryzacji jest konsekwencją tego, że w okresie między ostatnią a kolejną waloryzacją kwota bazowa była zmieniana w latach, w których nie było waloryzacji. Świadczenia obliczone od takich kwot bazowych nie mogą być waloryzowane z tytułu wzrostu inflacji w całym okresie przypadającym między waloryzacjami. 

Chodzi tu o sytuacje, gdy emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy została ponownie obliczona od nowej podstawy wymiaru, uwzględniającej zarobki osiągnięte po przejściu na emeryturę lub rentę. W takim przypadku do ponownego obliczenia świadczenia (zarówno podstawy wymiaru, jak i tzw. części socjalnej) stosuje się bowiem kwotę bazową, obowiązującą w dniu zgłoszenia wniosku o przeliczenie. 

Taka sytuacja będzie miałaby miejsce ponownie w marcu 2008 r. i dlategoustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  reguluje tę kwestię oddzielnie.  

Jak wzrośnie kwota bazowa dla świadczeń przysługujących emerytom i rencistom urodzonym po dniu 31 grudnia 1929 r.?

Na podstawie nowelizacji zwiększy się również kwota bazowa. Mianowicie przewidziano, iż dla świadczeń przysługujących emerytom i rencistom urodzonym po dniu 31 grudnia 1929 r. podwyższa się kwotę bazową do 100 % przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2008 r.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

to ja

20.9.2011 17:55:38

Re: Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

A ja dalej czekam na rewaloryzację tzw starego portfela.

jan

24.3.2011 19:55:33

Re: Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

brak jest tabel waloryzacji od początku do dnia dzisiejszego

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: