Pozostałe

Jak uzyskać odroczenie zasadniczej służby wojskowej?

Strona 1 z 2

19 lipca 2006 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej. Zastąpi ono obowiązujące do tej daty rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie odroczenia.  

Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej jest złożenie przez poborowego pisemnego, udokumentowanego i uzasadnionego wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień

Wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej poborowy składa do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na jego miejsce pobytu stałego albo jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. 

Organ przyjmujący wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej powinien, zgodnie z rozporządzeniem poinformować poborowego, że udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej spowoduje zmianę okresu jego podlegania obowiązkowi odbycia tej służby oraz zmianę przewidywanego terminu jego przeniesienia do rezerwy. Adnotację o udzieleniu tej informacji zamieszcza się na wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej i przedstawia poborowemu do podpisu, a w przypadku odmowy złożenia podpisu sporządza się adnotację w tej sprawie. 

Jeżeli wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej został złożony przez poborowego w inny sposób niż osobiście w wojskowej komendzie uzupełnień, informację o skutkach odroczenia zamieszcza się w pouczeniu decyzji o udzieleniu tego odroczenia. 

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej?

We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny należy zamieścić: 

 • imię i nazwisko poborowego, 

 • datę i miejsce urodzenia poborowego, 

 • adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej; 

 • numer ewidencyjny PESEL poborowego, 

 • wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. 

Do wniosku trzeba ponadto dołączyć decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki.  

We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej, zamieszcza się: 

 • imię i nazwisko poborowego; 

 • datę i miejsce urodzenia poborowego; 

 • adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej; 

 • numer ewidencyjny PESEL poborowego; 

 • nazwę uczelni, szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli.  

Do wniosku dołącza się zaświadczenie rektora szkoły wyższej albo dyrektora szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli. 

Jeżeli poborowy pobiera naukę w szkole wyższej ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) studiów. Zamiast tego zaświadczenia można przedłożyć indeks szkoły wyższej z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) studiów. W przypadku zakładu kształcenia nauczycieli jest to indeks kolegium z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) nauki, a w przypadku poborowego pobierającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej, jest to świadectwo szkolne z wpisem o zaliczeniu (zdaniu) roku (semestru) nauki oraz legitymacji szkolnej z wpisem o rozpoczęciu nauki w kolejnym roku (semestrze). 

We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na wybór na posła lub kandydowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się: 

 • imię i nazwisko poborowego; 

 • datę i miejsce urodzenia poborowego; 

 • adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej; 

 • numer ewidencyjny PESEL poborowego; 

 • informacje o okolicznościach uzasadniających udzielenie odroczenia. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 25.1.2019

  W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Poza tym przewidziano podwyżki (...)

 • 14.2.2018

  Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Każda osoba podlegająca (...)

 • 20.10.2017

  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

 • 31.3.2015

  Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

  Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo (...)