Koncesje i zezwolenia

Ochrona środowiska

Postępowanie administracyjne

Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

Strona 1 z 3

Kto potrzebuje zezwolenia na świadczenie usług w zakresie usuwania nieczystości?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  
 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  
 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.  

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, przy czym w przypadku zezwolenia, o którym mowa ww. pkt 1 i 2, musi uwzględnić:

 • opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań; 
 • w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady mają być przekazywane. 

Nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń tylko gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie, ale muszą jednak spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

Warto tu wyjaśnić, iż przez „nieczystości ciekłe” rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, a przez odpady komunalne” - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Za „właścicieli nieruchomości” uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Zbiorniki bezodpływowe to natomiast instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.  

Jakie wymagania powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia? 

W związku z powyższym Minister Środowiska kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości czy opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, określił szczegółowy sposób określania (przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 27 stycznia 2006 r. 

Rozporządzenie określa więc szczegółowy sposób określania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wymagania te, obejmujące: 

 • opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej, 
 • zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, 
 • miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  

muszą być określane w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOkreślenie ww. wymagań następuje w sposób zgodny z wojewódzkim i gminnym planem gospodarki odpadami oraz obowiązującymi przepisami, w tym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.1.2018

  Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości (...)

 • 2.4.2008

  Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

  Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. (...)

 • 29.8.2017

  Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 (...)

 • 29.7.2013

  Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

  Dnia 18 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który niesie ze sobą wiele zmian i o ile na dalszym etapie legislacji (...)

 • 20.3.2008

  Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. (...)