Pozostałe

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Strona 1 z 8

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, a także może określić warunki i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych, skład, warunki powoływania i odwoływania przez kuratora oświaty państwowych komisji egzaminacyjnych, wzory wydawanych świadectw i dyplomów, wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunki wynagradzania członków komisji. 

Pozaszkolne formy kształcenia dla dorosłych

Uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: 

 1. kurs; 

 2. kurs zawodowy; 

 3. seminarium; 

 4. praktyka zawodowa. 

Kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. 

Kurs zawodowy jest kursem, którego program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu nauczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursu zawodowego są zaliczane przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe. 

Seminarium jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. 

Praktyka zawodowa jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania uzależnionym od złożoności umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, nie krótszym jednak niż 80 godzin zajęć, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie praktycznych umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników. 

Co musi zapewnić organizator kształcenia?

Organizatorem kształcenia może być publiczna i niepubliczna:

 • placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,

 • a także osoba prawna i fizyczna prowadząca działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu szkół, podejmowaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację kuratora oświaty, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.

Organizator kształcenia powinien zapewnić:

 1. programy nauczania; 

 2. kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia; 

 3. odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 

 4. nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia; 

 5. warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osób niepełnosprawnych. 

Organizator kształcenia prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia dla każdej prowadzonej formy kształcenia. 

A co na koniec kształcenia?

Osoba, która ukończyła określoną formę kształcenia, otrzymuje zaświadczenie (zob. Zaświadczenie o ukończeniu określonej formy kształcenia).

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 8)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

maciek

29.3.2011 22:43:12

Re: Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: