Pozostałe

Koncesje i zezwolenia

Pozostałe

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Strona 1 z 5

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej?

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody: 

 1. jednostki samorządu terytorialnego; 

 2. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia; 

 3. inne osoby prawne; 

 4. osoby fizyczne.  

Jak uzyskać zezwolenie?

 

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący: 

 1. spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej; 

 2. spełnia określone standardy, tzn. świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, a organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia m.in. wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

 3. przedstawi: 

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom, 

 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi przepisami, 

 • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt, 

 • w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, a także innych osób prawnych - dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu. 

Zezwolenie jest wydawane po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej. Zezwolenie to wydaje się przy tym na czas nieokreślony. 

Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej i corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza ten rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach powiatu nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia.  

Co nowego?  

15 listopada bieżącego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Minister określił w nim:

 • sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej; 
 • obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez te domy; 
 • rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej; 
 • wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu; 
 • tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu. 

Sposób funkcjonowania i organizacja domów pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej ma funkcjonować w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. 
W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu ww. usług, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań takich zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Jolanta Kuć

24.8.2015 16:28:14

Re: Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Mamy dwa rodzaje domów pomocy społecznej : te działające na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego i te podmioty niepubliczne /np.osoby fizyczne/ nie działające na zlecenie organów publicznych. Czy Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej /którą tu cytujecie/ obowiązuje domy opieki prowadzone nie na zlecenie organów publicznych ? Wg mnie nie, a jeśli tak to które artykuły, bo na pewno nie wszystkie, a chodzi mi przede wszystkim o wymogi sanitarne nowo powstajacej placówki.

małgorzata

12.4.2011 12:12:29

Re: Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

jakie wymogi oraz dokumenty musi spełnic dom spokojnej starości

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: