Wyrok

Pozostałe

Kara pozbawienia wolności na wolności

Strona 1 z 5

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały?

Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, które weszły już w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18.10.2007 r.).

Ustawa ta będzie obowiązywała tylko do dnia 30 czerwca 2013 r. Jest to więc ustawa epizodyczna, która musi się sprawdzić, a następnie będzie korygowana, gdyż tak działo się we wszystkich krajach, w których ten system był wprowadzany. Za przyjęciem ustawy epizodycznej przemawia nie tylko nowatorski charakter opracowanego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, ale także konieczność rozważenia wszystkich ewentualnych modyfikacji regulacji prawnej po zgromadzeniu niezbędnych doświadczeń z funkcjonowania jej przepisów w praktyce.

Nowa ustawaokreśla: 

 1. warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 2. warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 
 3. organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 
 4. nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (sprawowany przez sędziego penitencjarnego na podstawie obowiązkowo przekazywanych informacji od sądowego kuratora zawodowego). 

Czemu mają służyć nowe przepisy?

Nowa ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego alternatywny w stosunku do izolacji więziennej system wykonywania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności. System ten bowiem ma pozwolić zmniejszyć populację osadzonych w zakładach karnych, a tym samym przyczynić się do wyeliminowania największego obecnie zagrożenia dla poszanowania podstawowych praw i wolności skazanych, jakim jest przeludnienie w jednostkach penitencjarnych, oraz pozwolić zlikwidować szkodliwe zjawisko w postaci długotrwałego oczekiwania niemałej liczby skazanych na odbycie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności (około 30 tys.). 

Przyjęta regulacja wychodzi również naprzeciw postulatom zawartym w tzw. zasadach tokijskich, czyli w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 14 grudnia 1990 r. W zasadach tych przyjęto, że państwa członkowskie rozwiną w ramach własnych systemów prawnych środki o charakterze nieizolacyjnym, aby przez stworzenie alternatywnych możliwości ograniczyć stosowanie kary pozbawienia wolności. Nowe rozwiązania legislacyjne oparte są na doświadczeniach sprawdzonych w wielu krajach europejskich: w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Francji, Danii (ostatnio intensywne prace nad takim systemem prowadzi też Austria), ale również w krajach dalekich: w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii.

Na czym polega system monitoringu elektronicznego?

System monitoringu elektronicznego umożliwi kontrolę przebywania przez skazanego w wyznaczonym miejscu i czasie, a przez to wyegzekwowanie zakazu przebywania skazanego w określonych miejscach, oraz kontrolę zakazu zbliżania się skazanego do konkretnych osób.

Wykonywanie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ma być stosowaniem wyważonej represji karnej wobec sprawców tzw. drobnych przestępstw, będąc humanitarną alternatywą dla tradycyjnej kary pozbawienia wolności. Jest przy tym równocześnie dla osoby skazanej dolegliwym sposobem wykonywania kary poprzez nałożenie w tym systemie na skazanego szeregu obowiązków. Poza tym nakłada na skazanego obowiązek samokontroli, co dobrze służy wdrożeniu go do przestrzegania porządku prawnego.

Jednocześnie nie niesie ze sobą takich negatywnych skutków związanych z izolacją więzienną, jak wzajemna demoralizacja skazanych, osłabienie więzi rodzinnej, degradacja ekonomiczna, przerwa w nauce itp.

Część ogólna nowej ustawy zawiera definicje pojęć, takich jak m.in.:

 • system dozoru,
 • środki techniczne,
 • nadajnik,
 • elektroniczne urządzenie rejestrujące,
 • centrala monitorowania,
 • upoważniony podmiot dozorujący.

Określa również stosunek przepisów tej ustawy do przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.9.2010

  Jak karana jest korupcja?

  Podmiotami przestępstwa korupcji w sektorze publicznym mogą być: podmiot łapownictwa czynnego (przekupstwa) - tj. każda osoba, która wręcza (daje) bądź obiecuje udzielić łapówki w zamian za (...)

 • 25.3.2017

  Większa ochrona małoletnich

  Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. Parlamentarzyści nie mieli wątpliwości, (...)

 • 5.10.2011

  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

  Jesteś członkiem zarządu spółki handlowej? Pracujesz w takiej spółce? Powinieneś wiedzieć, za co odpowiadają członkowie zarządu. Członek zarządu spółki handlowej, prócz odpowiedzialności (...)

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 23.3.2017

  Przeciw okrucieństwu wobec zwierząt

  Celem przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji jest zaostrzenie kar grożących osobom, które znęcają się nad zwierzętami lub zabijają je wbrew obowiązującym przepisom (...)